Trang 1 trên 1

Chuyển đổi một Hostname sang một địa chỉ IP

Đã gửi: T.Bảy 29/03/2008 10:03 am
gửi bởi neverland87
Thủ thuật: Chuyển đổi một Hostname sang một địa chỉ IP
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Lập trình mạng trong C#


Vấn đề:
Bạn có một chuỗi trình bày một host (chẳng hạn như "www.google.com") và bạn cần nhận được địa chỉ IP từ hostname này.

Giải pháp:

Sử dụng phương thức Dns.Resolve để nhận được địa chỉ IP. Trong mã lệnh dưới đây, một hostname được cung cấp cho phương thức Resolve vốn trả về một IPHostEntry từ một chuỗi địa chỉ mà có thể được xây dựng và trả về.

Mã: Chọn hết

 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Text;
 4. using System.Net;
 5.  
 6. namespace ConsoleApplication1
 7. {
 8.     class Program
 9.     {
 10.         static void Main(string[] args)
 11.         {
 12.             //phân giải hostname sang IPHost sử dụng class Dns
 13.             IPHostEntry ipHost = Dns.Resolve("www.google.com");
 14.             //nhận lấy tất cả các IP hiện hữu cho hostname này
 15.             IPAddress[] addresses = ipHost.AddressList;
 16.             StringBuilder sbAddressList = new StringBuilder();
 17.  
 18.             foreach (IPAddress address in addresses)
 19.             {
 20.                 sbAddressList.Append("IP Address: ");
 21.                 sbAddressList.Append(address.ToString());
 22.                 sbAddressList.Append("\n");
 23.             }
 24.             //Hiển thị ra màn hình Console
 25.             Console.WriteLine(sbAddressList.ToString());
 26.         }
 27.     }
 28. }
 29.  


Một IPHostEntry có thể kết hợp nhiều địa chỉ IP với chỉ một hostname thông qua thuộc tính AddressList. AddressList là một mảng các đối tượng IPAddress, từng đối tượng trong số này sẽ lưu giữ một địa chỉ IP. Một khi IPHostEntry được chuyển đổi, AddressList có thể được lập qua bằng cách sử dụng vòng lặp foreach để tạo ra một chuỗi vốn hiển thị tất cả các địa chỉ IP đối với hostname đã cho.

Re: Chuyển đổi một Hostname sang một địa chỉ IP

Đã gửi: T.Bảy 26/03/2011 10:05 pm
gửi bởi qhhqnavy
cám ơn anh hai rất nhiều.
có cách nào để lấy được địa chỉ IP của máy mình, và đặt lại hay thay đổi địa chỉ IP nữa mà chỉ dùng lập trình C# không anh.