Trang 1 trên 1

Đổi tên đăng ký máy tính

Đã gửi: T.Tư 16/12/2009 2:56 pm
gửi bởi bocapit
Thủ thuật: Đổi tên máy tính
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Chỉ một cú click tên máy tính sẽ thay đổi thay vì mài mò trong regedit


Lưu code sau dưới file *.vbs
 1. Option Explicit
 2.  
 3. Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
 4. Dim ws, t, p1, p2, n, g, cn, cg
 5. Dim itemtype
 6.  
 7. p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"
 8.  
 9. n = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOwner")
 10. g = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOrganization")
 11. t = "Change Owner and Organization Utility"
 12. cn = InputBox("Type new Owner and click OK", t, n)
 13. If cn <> "" Then
 14. ws.RegWrite p1 & "RegisteredOwner", cn
 15. End If
 16.  
 17. cg = InputBox("Type new Organization and click OK.", t, g)
 18. If cg <> "" Then
 19. ws.RegWrite p1 & "RegisteredOrganization", cg
 20. End If