Trang 1 trên 1

Hộp thoại InputBox tự tạo bằng Code hỗ trợ hoàn toàn Unicode

Đã gửi: T.Năm 18/11/2010 9:14 am
gửi bởi tuyen_dt18
Tên chương trình: Hộp thoại InputBox tự tạo hỗ trợ Unicode
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: tuyen_dt18
Chức năng: Hộp thoại InputBox tự tạo hỗ trợ Unicode


Đây là hộp thoại InputBox gống với hộp thoại InputBox chuẩn của VB6. Tuy nhiên nó được tạo bằng Code hoàn toàn và hỗ trợ hiển thị Unicode.
UniInputBox.rar
Hộp thoại InputBox tự tạo
(16.49 KiB) Đã tải 791 lần