Page 1 of 1

[VB.NET] Chuyển đổi tiền

Posted: Fri 16/11/2012 10:19 am
by Romeo8x
Thủ thuật: [VB.NET] Chuyển đổi tiền
Tác giả: Romeo8x Sưu tầm
Mô tả: Sau mấy ngày chật vật với đề tài quản lý bán hàng, đã cho ra thành phẩm đoạn code đổi tiền nhập từ số ra chữ. Các bạn xem thử và cho ý kiến.

Lưu ý: Số đưa vào được tính là hàng nghìn. Ví dụ: 123000 thì chỉ cần đưa vào là 123 (xử lí cắt 3 kí tự cuối trước)

Đặc điểm:
- Chuyển đổi từ 1 số bất kỳ đưa vào thành dạng đọc bằng chữ.
- Có thể đọc tới con số nghìn tỉ
- Xử lý tất cả các trường hợp lẻ 4 và lẻ 5(linh tư, mười bốn, linh năm, mười lăm....)
- Xử lý trường hợp hàng trăm là không: Ví dụ 1024 -> một triệu không trăm hai mươi tư
- Xử lý trường hợp nếu số tiền là chẵn thì không đọc những số không. Ví dụ 10000 -> mười triệu (không đọc hơn)
- Code đơn giản ngắn gọn, dễ hiểu. Sử dụng 1 vòng lặp đệ quy :D
Và đây là code:

 1. Module ChuyenDoiTien
 2.     Dim ChuSo() As String = {"", "một ", "hai ", "ba ", "bốn ", "năm ", "sáu ", "bảy ", "tám ", "chín "}
 3.     Dim SoTien() As String = {"nghìn ", "triệu ", "tỉ ", "nghìn "}
 4.  
 5.     Function Doc3So(ByVal so As Integer, Optional ByVal n As Boolean = False) As String
 6.         Doc3So = ""
 7.         Dim Tram, Chuc, Dvi As Byte
 8.         Tram = so \ 100
 9.         Dvi = so Mod 10
 10.         Chuc = ((so - Dvi) \ 10) Mod 10
 11.  
 12.         'Xử lý hàng trăm
 13.         If Tram = 0 Then
 14.             If n Then
 15.                 Doc3So = "không trăm "
 16.                 If Chuc = 0 AndAlso Dvi > 0 Then Doc3So = Doc3So & "linh "
 17.             End If
 18.         Else
 19.             Doc3So = ChuSo(Tram) & "trăm "
 20.         End If
 21.  
 22.         'Xử lý hàng chục
 23.         Select Case Chuc
 24.             Case 0
 25.                 If Tram > 0 AndAlso Dvi <> 0 Then
 26.                     Doc3So = Doc3So & "linh "
 27.                 End If
 28.             Case 1 : Doc3So = Doc3So & "mười "
 29.             Case Else : Doc3So = Doc3So & ChuSo(Chuc) & "mươi "
 30.         End Select
 31.  
 32.         'Xử lý hàng đơn vị
 33.         Select Case Dvi
 34.             Case 1 : Doc3So = Doc3So & IIf(Chuc <= 1, "một ", "mốt ")
 35.             Case 4
 36.                 Select Case Chuc
 37.                     Case 0 : If Tram = 0 Or Tram = 4 Then Doc3So = Doc3So & "bốn " Else Doc3So = Doc3So & "tư "
 38.                     Case 1, 4 : Doc3So = Doc3So & "bốn "
 39.                     Case Else : Doc3So = Doc3So & "tư "
 40.                 End Select
 41.             Case 5 : Doc3So = Doc3So & IIf(Chuc = 0, "năm ", "lăm ")
 42.             Case Else : Doc3So = Doc3So & ChuSo(Dvi)
 43.         End Select
 44.         If Tram = 0 AndAlso Chuc = 0 AndAlso Dvi = 0 Then Doc3So = ""
 45.     End Function
 46.  
 47.     Function DocnSo(ByVal so As Long) As String
 48.         DocnSo = ""
 49.         Dim cso As String = Trim(Str(so))
 50.         Select Case Len(cso)
 51.             Case 1, 2, 3 : DocnSo = Doc3So(so) & SoTien(0)
 52.             Case Else
 53.                 Do While Len(cso) Mod 3 <> 0
 54.                     cso = "0" & cso
 55.                 Loop
 56.  
 57.                 Dim n As Byte = 0
 58.                 For i As Integer = Len(cso) - 2 To 1 Step -3
 59.                     DocnSo = Doc3So(Val(Mid(cso, i, 3)), IIf(i = 1, 0, 1)) & IIf(Val(Mid(cso, i, 3)) = 0, "", SoTien(n)) & DocnSo
 60.                     n += 1
 61.                 Next
 62.         End Select
 63.     End Function    
 64. End Module
 65.  


Test:
[vbnet]Msgbox(DocnSo("134045009") & "Đồng")[/vbnet]

Re: [VB.NET] Chuyển đổi tiền

Posted: Fri 16/11/2012 12:03 pm
by vietteiv
[mod=]tác giả sửa bài viết lại theo mẫu qui định của box[/mod]

Re: [VB.NET] Chuyển đổi tiền

Posted: Mon 19/05/2014 10:30 pm
by nhanmobicom
Thanks code !
Mong tác giả code có thể viết hoa đầu chuổi dùm.
vd: Hai mươi lăm ngàn ba trăm đồng
vd: Bốn mươi ba đồng

Re: [VB.NET] Chuyển đổi tiền

Posted: Tue 25/10/2016 4:51 pm
by thuanedp
thêm đồng chẵn cuối cùng nữa thì sao bạn???