Page 1 of 1

Truyền giá trị giữa 2 forms, truyền giá trị giữa 2 forms

Posted: Mon 09/09/2019 9:10 pm
by muaphonui_2010
Mình lưu lại code này để sau này đễ tìm lại.
Giả sử mình có Form1 và Forms2
Giả sử mình muốn truyền giá trị ở Form2 sang Form1 thì viết như sau:

Code: Select all

  Private Sub TextBox1_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
        Form1.Text = TextBox1.Text
        Form1.Controls("TextBox1").Text = TextBox1.Text
        'Form1.Controls("Tên control ở Form1").Text = Giá trị truyền qua Form1
    End Sub

Hoặc thực thi 1 nút lệnh nào đó ở Forms1

Code: Select all

 Form1.Button2.PerformClick()