• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Các đề tài, cuộc thi, chủ đề chung của diễn đàn

Moderator: Điều hành

NovaFooc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 307
Joined: Tue 11/08/2009 3:27 pm

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Postby NovaFooc » Thu 02/09/2010 3:16 pm

hehe, không xét giờ nên rớt thảm hại lun :D
code bác T7 ngắn gọn ghê =D>
còn code của lungocqua sao càng lúc càng đồ sộ thế @-)User avatar
T7
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 415
Joined: Thu 24/05/2007 8:19 pm
Location: Long Xuyên - An Giang
Been thanked: 12 times
Contact:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Postby T7 » Thu 02/09/2010 8:15 pm

Hix, quên để ý đến cái vụ quá 24h :"> . Em mới phát hiện ra trong đoạn code xét "nếu nhiều trường hợp có khả năng bằng nhau thì coi như ko đoán được" của em bị sai (thay vì code chỉ cần 2 trường hợp có khả năng bằng nhau thì coi như ko đoán được, code của em viết phải có ít nhất 3 trường hợp có khả năng bằng nhau nó mới ko đoán được :P ). May mà 5 cái test của anh Đạt chỉ có cái test thứ 3 là trường hợp có 2 trường hợp có khả năng bằng nhau ở số đầu - giờ hàng chục thôi :D
Em cũng xin gửi lại code của em sau khi đã sửa để chạy đúng cả 5 test cho mọi người tham khảo (sửa tí thôi ;) )
 1. Public Class Form1
 2.  
 3.     Const cX = 20
 4.     Const cY = 30
 5.     Const rX = 133
 6.     Const rY = 45
 7.     Const str_so As String = "111101101101111001001001001001111001111100111111001111001111101101111001001111100111001111111100111101111111001001001001111101111101111111101111001111"
 8.     Dim c(4, 5, 3) As CheckBox
 9.     Dim so() As Byte = {2, 9, 6, 9}
 10.  
 11.     Private Function a(ByVal n As Byte, ByVal i As Byte, ByVal j As Byte) As Boolean
 12.         Return str_so.Substring(15 * n + 3 * (i - 1) + j - 1, 1) = "1"
 13.     End Function
 14.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 15.         Dim i, j, z As Byte
 16.         For i = 1 To 2
 17.             Dim r = New RadioButton
 18.             r.Location = New Point(rX, rY + 30 * (i - 1))
 19.             r.Size = New Size(13, 13)
 20.             r.Checked = True
 21.             Me.Controls.Add(r)
 22.         Next
 23.         For z = 1 To 4
 24.             For i = 1 To 5
 25.                 For j = 1 To 3
 26.                     c(z, i, j) = New CheckBox
 27.                     c(z, i, j).Location = New Point(cX + 16 * (j - 1) + 65 * (z - 1), cY + 15 * (i - 1))
 28.                     c(z, i, j).Size = New Size(13, 13)
 29.                     Me.Controls.Add(c(z, i, j))
 30.                 Next
 31.             Next
 32.         Next
 33.  
 34.     End Sub
 35.  
 36.     Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
 37.         If Me.SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
 38.             Try
 39.                 Dim f As New IO.StreamWriter(Me.SaveFileDialog1.FileName)
 40.                 Dim i, j, z As Byte
 41.                 For z = 1 To 4
 42.                     For i = 1 To 5
 43.                         For j = 1 To 3
 44.                             f.Write(Math.Abs(Int(c(z, i, j).Checked)))
 45.                         Next
 46.                         f.WriteLine()
 47.                     Next
 48.                 Next
 49.                 f.Close()
 50.             Catch ex As Exception
 51.                 MsgBox("Err: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, "Error !")
 52.             End Try
 53.         End If
 54.     End Sub
 55.  
 56.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 57.         If Me.OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
 58.             Try
 59.                 Dim f As New IO.StreamReader(Me.OpenFileDialog1.FileName)
 60.                 Dim i, j, z As Byte, s As String
 61.                 For z = 1 To 4
 62.                     For i = 1 To 5
 63.                         s = f.ReadLine()
 64.                         For j = 1 To 3
 65.                             c(z, i, j).Checked = s.Substring(j - 1, 1) = "1"
 66.                         Next
 67.                     Next
 68.                 Next
 69.             Catch ex As Exception
 70.                 MsgBox("Err: " & ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, "Error !")
 71.             End Try
 72.         End If
 73.     End Sub
 74.  
 75.     Private Function Dudoan(Optional ByVal gan As Boolean = False) As String
 76.         Dim d(9) As Byte, n, i, j, z, h, min As Byte, s As String
 77.         Dim Exactly As Boolean = True
 78.         s = ""
 79.         For z = 1 To 4
 80.             h = so(z - 1)
 81.             If z = 2 And s = "2" Then h = 4
 82.             If z > 2 And s = "24:" Then h = 0 'Thêm dòng này để cho trường hợp 24h đúng
 83.             For n = 0 To h
 84.                 d(n) = 0
 85.                 For i = 1 To 5
 86.                     For j = 1 To 3
 87.                         If c(z, i, j).Checked Xor a(n, i, j) Then
 88.                             If c(z, i, j).Checked And Not (gan) Then d(n) = 100 Else d(n) += 1
 89.                         End If
 90.                     Next
 91.                 Next
 92.             Next
 93.  
 94.             i = 0
 95.             j = 0
 96.             min = d(0)
 97.             For n = 1 To h
 98.                 If d(n) < min Then
 99.                     i = n
 100.                     min = d(n)
 101.                     j = 0
 102.                 ElseIf d(n) = min Then
 103.                     j += 1
 104.                 End If
 105.             Next
 106.  
 107.             If j <> 0 Or min >= 100 Then GoTo Khong_du_doan_duoc ' Sửa j>1 lại thành j<>0
 108.             If min <> 0 Then Exactly = False
 109.  
 110.             s &= Trim(Str(i))
 111.             If z = 2 Then s &= ":"
 112.         Next
 113.         If Exactly Then s &= " (chính xác)"
 114.         Return s
 115.         Exit Function
 116. Khong_du_doan_duoc:
 117.         Return "##:##"
 118.     End Function
 119.  
 120.     Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
 121.         TextBox1.Text = Dudoan()
 122.     End Sub
 123.  
 124.     Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
 125.         TextBox2.Text = Dudoan(True)
 126.     End Sub
 127. End Class
While (i <= you) i++;

User avatar
alexanderdna
Guru
Guru
Posts: 214
Joined: Tue 14/07/2009 11:13 am
Location: Sài Gòn
Has thanked: 3 times
Been thanked: 15 times

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Postby alexanderdna » Thu 02/09/2010 8:57 pm

Xin cho tôi có ý kiến! :D

Sau khi nhìn vào mã lệnh rất lâu, nghiền ngẫm rất kỹ, tôi phát giác ra là đầu mình "té khói".

Khi đăng xong mã nguồn của tất cả bài dự thi, nếu có thể đăng luôn phần giải thích thuật toán thì sẽ tiện hơn nếu có ai muốn nghiên cứu mã lệnh.

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Postby vo_minhdat2007 » Thu 02/09/2010 9:02 pm

Hì, mình đã có ghi chú khá cẩn thận code so với 2 kì trước rồi. Vậy bạn alexanderdna không hiểu chỗ nào mình xin được giải thích :D

User avatar
alexanderdna
Guru
Guru
Posts: 214
Joined: Tue 14/07/2009 11:13 am
Location: Sài Gòn
Has thanked: 3 times
Been thanked: 15 times

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Postby alexanderdna » Thu 02/09/2010 9:12 pm

Thành thật xin lỗi. Tôi đã khinh suất quá mạng! Té ra là mã nguồn của câu trả lời, cũng như phương pháp giải, đã đăng ở bài đầu tiên.
Xin rút lại ý kiến ở bài trên. :P


Return to “Đề tài chung”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests