Trang 1 trên 1

DCS Multithreading (ActiveX Dll) - Xử lý đa nhiệm trong vb6

Đã gửi: T.Ba 11/08/2015 9:20 pm
gửi bởi Dark.Cosmos
Tên chương trình: DCS Multithreading (ActiveX Dll)
Phiên bản: 1.2.0
Tác giả: Dark.Cosmos
Chức năng: Giúp các phần mềm code bằng vb6 có thể xử lý đa nhiệm bằng cách tạo Thread an toàn cùng với ThreadWorker, Dummy Class, Assembly Api Function,...
Không bị crash khi sử dụng hàm Api, gọi Msgbox,... như dùng Api CreateThread, code thoải mái như phần mềm bình thường.
Không bị hạn chế tài nguyên, có thể full load 100%CPU tận dụng triệt để tài nguyên để xử lý. Nếu muốn test full load thì sử dụng vòng lặp vô tận không có Doevents và Sleep.DCS Multithreading (by Dark.Cosmos).zip
(110.13 KiB) Đã tải 386 lần


DMT.Review.png

Re: DCS Multithreading (ActiveX Dll) - Xử lý đa nhiệm trong vb6

Đã gửi: T.Ba 03/04/2018 12:16 pm
gửi bởi kieu manh
Mình xem code thấy có hàm sau:

Mã: Chọn hết

Private Function isRegSvr32() As Boolean
    Dim sProgID As String: sProgID = "DCS_Multithreading.cD_Multithreading"
    Dim G As GUID: isRegSvr32 = DCS_CLSIDFromProgID(sProgID, G)
End Function

Vậy cho Mình hỏi
1/ DCS_Multithreading = Tên File *.dll
2/ cD_Multithreading = Tên Class hay Module trong File *.dll
3/ Hàm isRegSvr32 kiểm tra kết nối với File *.dll hay cái gì
4/ cách sử dụng hàm đó cho File *.dll khác

Xin cảm ơn