• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

cUniClipboard

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
User avatar
doicanhden
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 160
Joined: Wed 02/09/2009 4:29 pm
Location: Tp.HCM
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Contact:

cUniClipboard

Postby doicanhden » Wed 24/11/2010 11:48 pm

Tên: cUniClipboard
Loại: Module Class
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: doicanhden
Chức năng: Đây là module class giúp thao tác unicode với clipboard, và thêm một số phần mở rộng....


Ai có code gì hay về Clipboard API thì post vào đây.

Module Class:
 1. Public Enum Clipboard_Format
 2.      CF_TEXT = 1
 3.      CF_BITMAP = 2
 4.      CF_METAFILEPICT = 3
 5.      CF_SYLK = 4
 6.      CF_DIF = 5
 7.      CF_TIFF = 6
 8.      CF_OEMTEXT = 7
 9.      CF_DIB = 8
 10.      CF_PALETTE = 9
 11.      CF_PENDATA = 10
 12.      CF_RIFF = 11
 13.      CF_WAVE = 12
 14.      CF_UNICODETEXT = 13
 15.      CF_ENHMETAFILE = 14
 16.      CF_HDROP = 15
 17.      CF_LOCALE = 16
 18.      CF_MAX = 17
 19.      CF_OWNERDISPLAY = 128
 20.      CF_DSPTEXT = 129
 21.      CF_DSPBITMAP = 130
 22.      CF_DSPMETAFILEPICT = 131
 23.      CF_DSPENHMETAFILE = 142
 24.      CF_PRIVATEFIRST = 512
 25.      CF_PRIVATELAST = 767
 26.      CF_GDIOBJFIRST = 768
 27.      CF_GDIOBJLAST = 1023
 28. End Enum
 29. Private Enum GlobalMemory
 30.     GMEM_DDESHARE = &H2000
 31.     GMEM_DISCARDABLE = &H100
 32.     GMEM_DISCARDED = &H4000
 33.     GMEM_FIXED = &H0
 34.     GMEM_INVALID_HANDLE = &H8000
 35.     GMEM_LOCKCOUNT = &HFF
 36.     GMEM_MODIFY = &H80
 37.     GMEM_MOVEABLE = &H2
 38.     GMEM_NOCOMPACT = &H10
 39.     GMEM_NODISCARD = &H20
 40.     GMEM_NOT_BANKED = &H1000
 41.     GMEM_NOTIFY = &H4000
 42.     GMEM_SHARE = &H2000
 43.     GMEM_VALID_FLAGS = &H7F72
 44.     GMEM_ZEROINIT = &H40
 45.     GMEM_LOWER = GMEM_NOT_BANKED
 46.     GPTR = (GMEM_FIXED Or GMEM_ZEROINIT)
 47.     GHND = (GMEM_MOVEABLE Or GMEM_ZEROINIT)
 48. End Enum
 49. Public Enum FileEffectConstants
 50.   EffectCopy = 1
 51.   EffectMove = 2
 52. End Enum
 53. Private Type POINTAPI
 54.    X As Long
 55.    y As Long
 56. End Type
 57. Private Type DROPFILES
 58.    pFiles As Long
 59.    pt As POINTAPI
 60.    fNC As Long
 61.    fWide As Long
 62. End Type
 63.  
 64. Private Declare Function RegisterClipboardFormat Lib "User32" Alias "RegisterClipboardFormatW" (ByVal lpString As Long) As Long
 65. Private Declare Function IsClipboardFormatAvailable Lib "User32" (ByVal wFormat As Long) As Long
 66. Private Declare Function EnumClipboardFormats Lib "User32" (ByVal wFormat As Long) As Long
 67. Private Declare Function CountClipboardFormats Lib "User32" () As Long
 68. Private Declare Function GetClipboardFormatName Lib "User32" Alias "GetClipboardFormatNameW" (ByVal wFormat As Long, ByVal lpString As Long, ByVal nMaxCount As Long) As Long
 69. Private Declare Function OpenClipboard Lib "User32" (ByVal hwnd As Long) As Long
 70. Private Declare Function EmptyClipboard Lib "User32" () As Long
 71. Private Declare Function SetClipboardData Lib "User32" (ByVal wFormat As Long, ByVal hMem As Long) As Long
 72. Private Declare Function GetClipboardData Lib "User32" (ByVal wFormat As Long) As Long
 73. Private Declare Function CloseClipboard Lib "User32" () As Long
 74. Private Declare Function GlobalAlloc Lib "Kernel32" (ByVal wFlags As GlobalMemory, ByVal dwBytes As Long) As Long
 75. Private Declare Function GlobalFree Lib "Kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 76. Private Declare Function GlobalLock Lib "Kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 77. 'Private Declare Function GlobalReAlloc Lib "Kernel32" (ByVal hMem As Long, ByVal dwBytes As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
 78. Private Declare Function GlobalSize Lib "Kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 79. Private Declare Function GlobalUnlock Lib "Kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 80. Private Declare Sub CopyMemory Lib "Kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (lpvDest As Any, lpvSource As Any, ByVal cbCopy As Long)
 81. Private Declare Function LongStringCopy Lib "Kernel32" Alias "lstrcpyW" (ByVal lpString1 As Long, ByVal lpString2 As Long) As Long
 82. Private Declare Function StrLen Lib "Kernel32" Alias "lstrlenW" (ByVal Ptr As Long) As Long
 83. Private Declare Function DragQueryFile Lib "Shell32" Alias "DragQueryFileW" (ByVal hDrop As Long, ByVal UINT As Long, ByVal lpStr As Long, ByVal ch As Long) As Long
 84. Public Function SetText(ByVal sText$) As Boolean
 85.     Dim sPtr&, iLen&, iLock&
 86.     On Error GoTo LabExit
 87.     iLen = LenB(sText) + 2
 88.     sPtr = GlobalAlloc(GHND, iLen)
 89.     iLock = GlobalLock(sPtr)
 90.     Call LongStringCopy(iLock, StrPtr(sText))
 91.     Call GlobalUnlock(sPtr)
 92.     If OpenClipboard(0&) Then
 93.         Call EmptyClipboard
 94.         Call SetClipboardData(CF_UNICODETEXT, sPtr)
 95.         Call CloseClipboard
 96.         SetText = True
 97.     End If
 98. LabExit:
 99. End Function
 100. Public Function GetText() As String
 101.     Dim lPtr&, lLenght&, lMemH&, sData$
 102.     If OpenClipboard(0&) Then
 103.         lPtr = GetClipboardData(CF_UNICODETEXT)
 104.         lMemH = GlobalLock(lPtr)
 105.         lLenght = GlobalSize(lPtr)
 106.         sData = String$(lLenght \ 2 - 1, Chr(0))
 107.         Call LongStringCopy(StrPtr(sData), lMemH)
 108.         Call GlobalUnlock(lPtr)
 109.         Call CloseClipboard
 110.         GetText = sData
 111.     End If
 112. End Function
 113. Public Function Clear() As Boolean
 114.     If OpenClipboard(0&) Then
 115.         Call EmptyClipboard
 116.         Call CloseClipboard
 117.         Clear = True
 118.     End If
 119. End Function
 120. Public Function GetFiles(Optional ByRef iFileCount As Long, Optional ByRef lEffect As FileEffectConstants) As String() 'Tra ve 1 mang chua danh sach cac tap tin
 121.    Dim hDrop&, lFormat&, hGlobal&, iFile&, sFileName$, iPos&, sFiles$()
 122.     On Error GoTo LabExit
 123.     If OpenClipboard(0&) Then
 124.         lFormat = RegisterClipboardFormat(StrPtr("Preferred DropEffect")) 'Get ID
 125.        hDrop = GetClipboardData(CF_HDROP)
 126.         hGlobal = GetClipboardData(lFormat) 'For Effect
 127.        Call CloseClipboard
 128.     End If
 129.     If (hDrop <> 0) Then
 130.         iFileCount = DragQueryFile(hDrop, -1&, StrPtr(""), 0&)
 131.         If (iFileCount > 0) Then
 132.             ReDim sFiles(1 To iFileCount) As String
 133.             sFileName = String$(260, Chr(0))
 134.             For iFile = 1 To iFileCount
 135.                 Call DragQueryFile(hDrop, iFile - 1, StrPtr(sFileName), Len(sFileName))
 136.                 iPos = InStr(sFileName, vbNullChar)
 137.                 If (iPos <> 0) Then
 138.                     sFiles(iFile) = Left$(sFileName, iPos - 1)
 139.                 Else
 140.                     sFiles(iFile) = sFileName
 141.                 End If
 142.                 GetFiles = sFiles
 143.                 ReDim sFiles(0)
 144.             Next iFile
 145.             If (hGlobal <> 0) Then
 146.                 Call CopyMemory(lEffect, ByVal hGlobal, 4) 'For Effect
 147.            End If
 148.         End If
 149.     End If
 150. LabExit:
 151. End Function
 152. Public Function SetFiles(ByRef sFiles() As String, Optional ByVal lEffect As FileEffectConstants = EffectCopy) As Boolean
 153.     Dim i&, sData$, hMemH&, hMemH2&
 154.     Dim DF As DROPFILES
 155.     Dim B() As Byte
 156.     Dim lFormat&
 157.     On Error GoTo LabExit
 158.     For i = LBound(sFiles) To UBound(sFiles)
 159.         sData = sData & sFiles(i) & vbNullChar
 160.     Next i
 161.     sData = sData & vbNullChar
 162.     DF.pFiles = Len(DF) ' Size of Structure: 20 bytes
 163.    DF.fWide = 1 ' 0 To ASCII; 1 To Unicode
 164.    lFormat = RegisterClipboardFormat(StrPtr("Preferred DropEffect")) ' Get ID
 165.    hMemH = GlobalAlloc(GHND, Len(DF) + LenB(sData))
 166.     hMemH2 = GlobalAlloc(GHND, 4) ' For Effect
 167.    hMemH = GlobalLock(hMemH)
 168.     hMemH2 = GlobalLock(hMemH2) ' For Effect
 169.    Call CopyMemory(ByVal hMemH, DF, Len(DF))
 170.     Call CopyMemory(ByVal (hMemH + Len(DF)), ByVal StrPtr(sData), LenB(sData))
 171.     Call CopyMemory(ByVal hMemH2, lEffect, 4) ' For Effect
 172.    Call GlobalUnlock(hMemH)
 173.     Call GlobalUnlock(hMemH2) ' For Effect
 174.    If OpenClipboard(0&) Then
 175.         Call EmptyClipboard
 176.         Call SetClipboardData(CF_HDROP, hMemH)
 177.         Call SetClipboardData(lFormat, hMemH2) ' For Effect
 178.        Call CloseClipboard
 179.         SetFiles = True
 180.     End If
 181. LabExit:
 182. End Function
 183. Public Function GetFormat(ByVal lFormat As Long) As Boolean
 184.     GetFormat = CBool(IsClipboardFormatAvailable(lFormat))
 185. End Function
 186. Public Function AddFormat(ByVal sName As String) As Long
 187.     Dim wFormat&
 188.     wFormat = RegisterClipboardFormat(StrPtr(sName & Chr$(0)))
 189.     If (wFormat > &HC000&) Then AddFormat = wFormat
 190. End Function
 191. Public Function GetBinaryData(ByVal lFormat As Long) As Byte()
 192.     Dim hMemH&, lSize&, lClipboard&, bTemp() As Byte
 193.     If CBool(IsClipboardFormatAvailable(lFormat)) Then
 194.         If OpenClipboard(0&) Then
 195.             lClipboard = GetClipboardData(lFormat)
 196.             lSize = GlobalSize(lClipboard)
 197.             If lSize > 0 Then
 198.                 hMemH = GlobalLock(lClipboard)
 199.                 ReDim bTemp(0 To lSize - 1)
 200.                 Call CopyMemory(bTemp(0), ByVal hMemH, ByVal lSize)
 201.                 Call GlobalUnlock(lClipboard)
 202.                 GetBinaryData = bTemp
 203.                 ReDim bTemp(0)
 204.             End If
 205.             Call CloseClipboard
 206.         End If
 207.     End If
 208. End Function
 209. Public Function SetBinaryData(ByRef bData() As Byte, ByVal lFormat As Long) As Boolean
 210.     Dim lSize&, lPtr&, hMemH&
 211.     lSize = UBound(bData) - LBound(bData) + 1
 212.     hMemH = GlobalAlloc(GHND, lSize)
 213.     If (hMemH <> 0) Then
 214.         lPtr = GlobalLock(hMemH)
 215.         CopyMemory ByVal lPtr, bData(LBound(bData)), lSize
 216.         Call GlobalUnlock(hMemH)
 217.         If OpenClipboard(0&) Then
 218.             Call SetClipboardData(lFormat, hMemH)
 219.             Call CloseClipboard
 220.             SetBinaryData = True
 221.         End If
 222.     End If
 223. End Function
 224. Public Function FormatCount() As Long
 225.     FormatCount = CountClipboardFormats()
 226. End Function
 227. Public Function ListNameFormat(Optional ByRef lListCount As Long) As String()
 228.     'Lay Danh Sach Ten Cac Dinh Dang Ton Tai Tren Clipboard
 229.    Dim lR&, i&, sName$()
 230.     If (OpenClipboard(0&)) Then
 231.         lR = EnumClipboardFormats(0)
 232.         If (lR <> 0) Then
 233.             Do
 234.                 ReDim Preserve sName(i)
 235.                 sName(i) = FormatName(lR)
 236.                 sName(i) = IIf(sName(i) = vbNullString, "[Unknow]", sName(i))
 237.                 lR = EnumClipboardFormats(lR)
 238.                 i = i + 1
 239.             Loop While lR <> 0
 240.         End If
 241.         Call CloseClipboard
 242.         lListCount = i - 1
 243.         ListNameFormat = sName
 244.     End If
 245. End Function
 246. Public Function ListIDFormat(Optional ByRef lListCount As Long) As Long()
 247.     'Lay Danh Sach ID Cac Dinh Dang Ton Tai Tren Clipboard
 248.    Dim lR&, i&, lID&()
 249.     If (OpenClipboard(0&)) Then
 250.         lR = EnumClipboardFormats(0)
 251.         If (lR <> 0) Then
 252.             Do
 253.                 ReDim Preserve lID(i)
 254.                 lID(i) = lR
 255.                 lR = EnumClipboardFormats(lR)
 256.                 i = i + 1
 257.             Loop While lR <> 0
 258.         End If
 259.         Call CloseClipboard
 260.         lListCount = i - 1
 261.         ListIDFormat = lID
 262.     End If
 263. End Function
 264. Public Function FormatName(ByVal lFormatID As Long) As String
 265.     Dim lSize&, lR&, sTmp$
 266.     If (lFormatID >= 1 And lFormatID <= 17) Then
 267.         Select Case lFormatID
 268.         Case CF_TEXT
 269.             sTmp = "Text"
 270.         Case CF_BITMAP
 271.             sTmp = "Bitmap Picture"
 272.         Case CF_METAFILEPICT
 273.             sTmp = "Meta-File Picture"
 274.         Case CF_SYLK
 275.             sTmp = "Microsoft Symbolic Link (SYLK) data."
 276.         Case CF_DIF
 277.            sTmp = "Software Arts"
 278.         Case CF_TIFF
 279.             sTmp = "Tagged Image File Format (TIFF) Picture"
 280.         Case CF_OEMTEXT
 281.             sTmp = "Text (OEM)"
 282.         Case CF_DIB
 283.             sTmp = "DIB Bitmap Picture"
 284.         Case CF_PALETTE
 285.             sTmp = "Colour Palette"
 286.         Case CF_PENDATA
 287.             sTmp = "Pen Data"
 288.         Case CF_RIFF
 289.             sTmp = "RIFF Audio data"
 290.         Case CF_WAVE
 291.             sTmp = "Wave File"
 292.         Case CF_UNICODETEXT
 293.             sTmp = "Text (Unicode)"
 294.         Case CF_ENHMETAFILE
 295.             sTmp = "Enhanced Meta-File Picture"
 296.          Case CF_HDROP
 297.             sTmp = "File List"
 298.         Case CF_LOCALE
 299.             sTmp = "Text Locale Identifier"
 300.         End Select
 301.     Else
 302.         sTmp = String$(255, 0)
 303.         lR = GetClipboardFormatName(lFormatID, StrPtr(sTmp), 255)
 304.         If (lR <> 0) Then
 305.             sTmp = Left$(sTmp, lR)
 306.         End If
 307.     End If
 308.     FormatName = sTmp
 309. End Function
 310.  

Download:
cUniClipboard.rar
Thao tác Unicode với Clipboard
(3.01 KiB) Downloaded 938 timesbaohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Re: cUniClipboard

Postby baohiep » Fri 04/03/2011 9:08 pm

hay! hay lắm.

User avatar
doicanhden
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 160
Joined: Wed 02/09/2009 4:29 pm
Location: Tp.HCM
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: cUniClipboard

Postby doicanhden » Thu 20/09/2012 12:42 am

Hehe, bò vào lụm lại cái code, convert qua C/C++ cho nhanh đỡ phải viết lại. :]


Return to “[VB] Module, Class, UserControl, OCX”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest