• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Postby truongphu » Sat 03/04/2010 7:29 am

Tên: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại
Loại: Module
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Liệt kê các Process đang chạy, Làm Ngừng (Suspend) và chạy lại (Resume) 1. Public Type PROCESS
 2. ID As Long
 3. ExeFile As String
 4. End Type
 5.  
 6. Public Type THREAD
 7. ID As Long
 8. OwnerProcess As Long
 9. End Type
 10.  
 11. Private Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2
 12. Private Const TH32CS_SNAPTHREAD = &H4
 13.  
 14. Private Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000
 15. Private Const THREAD_SUSPEND_RESUME = &H2
 16.  
 17. Private Const MAX_PATH = 260
 18. Private Const hNull = 0
 19.  
 20. Private Type PROCESSENTRY32
 21. dwSize As Long
 22. cntUsage As Long
 23. th32ProcessID As Long
 24. th32DefaultHeapID As Long
 25. th32ModuleID As Long
 26. cntThreads As Long
 27. th32ParentProcessID As Long
 28. pcPriClassBase As Long
 29. dwFlags As Long
 30. szExeFile As String * MAX_PATH
 31. End Type
 32.  
 33. Private Type THREADENTRY32
 34. dwSize As Long
 35. cntUsage As Long
 36. th32ThreadID As Long
 37. th32OwnerProcessID As Long
 38. tpBasePri As Long
 39. tpDeltaPri As Long
 40. dwFlags As Long
 41. End Type
 42.  
 43. Private Declare Function CreateToolhelp32Snapshot Lib "kernel32" ( _
 44. ByVal dwFlags As Long, ByVal th32ProcessID As Long) As Long
 45. Private Declare Function Process32First Lib "kernel32" ( _
 46. ByVal hSnapshot As Long, lppe As PROCESSENTRY32) As Long
 47. Private Declare Function Process32Next Lib "kernel32" ( _
 48. ByVal hSnapshot As Long, lppe As PROCESSENTRY32) As Long
 49. Private Declare Function Thread32First Lib "kernel32" ( _
 50. ByVal hSnapshot As Long, lpte As THREADENTRY32) As Long
 51. Private Declare Function Thread32Next Lib "kernel32" ( _
 52. ByVal hSnapshot As Long, lpte As THREADENTRY32) As Long
 53. Private Declare Function OpenThread Lib "kernel32" ( _
 54. ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, _
 55. ByVal dwThreadId As Long) As Long
 56. Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" ( _
 57. ByVal hObject As Long) As Long
 58. Private Declare Function SuspendThread Lib "kernel32" ( _
 59. ByVal hThread As Long) As Long
 60. Private Declare Function ResumeThread Lib "kernel32" ( _
 61. ByVal hThread As Long) As Long
 62.  
 63. Public Function ListProcesses(Processes() As PROCESS) As Long
 64. Dim aExeName() As String
 65. Dim f As Long, sname As String
 66. Dim hSnap As Long, proc As PROCESSENTRY32
 67.  
 68. ReDim Processes(0)
 69. ListProcesses = 0
 70.  
 71. hSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0)
 72. If hSnap = hNull Then Exit Function
 73. proc.dwSize = Len(proc)
 74. f = Process32First(hSnap, proc)
 75. Do While f
 76. sname = Left$(proc.szExeFile, InStr(1, proc.szExeFile, _
 77. Chr(0)) - 1)
 78. aExeName = Split(sname, "\")
 79. sname = aExeName(UBound(aExeName))
 80. ReDim Preserve Processes(UBound(Processes) + 1)
 81. Processes(UBound(Processes)).ID = proc.th32ProcessID
 82. Processes(UBound(Processes)).ExeFile = sname
 83. ListProcesses = UBound(Processes)
 84. f = Process32Next(hSnap, proc)
 85. Loop
 86. End Function
 87.  
 88. Public Function ListThreads(Threads() As THREAD) As Long
 89. Dim f As Long
 90. Dim hSnap As Long, THREAD As THREADENTRY32
 91.  
 92. ReDim Threads(0)
 93. ListThreads = 0
 94.  
 95. hSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPTHREAD, 0)
 96. If hSnap = hNull Then Exit Function
 97. THREAD.dwSize = Len(THREAD)
 98. f = Thread32First(hSnap, THREAD)
 99. Do While f
 100. ReDim Preserve Threads(UBound(Threads) + 1)
 101. Threads(UBound(Threads)).ID = THREAD.th32ThreadID
 102. Threads(UBound( _
 103. Threads)).OwnerProcess = THREAD.th32OwnerProcessID
 104. ListThreads = UBound(Threads)
 105. f = Thread32Next(hSnap, THREAD)
 106. Loop
 107. End Function
 108.  
 109. Public Function VBSuspendThread(ThreadID As Long) As Long
 110. Dim hThread As Long
 111.  
 112. VBSuspendThread = -1
 113. hThread = OpenThread( _
 114. STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or THREAD_SUSPEND_RESUME, 0, ThreadID)
 115. If hThread <> hNull Then
 116. VBSuspendThread = SuspendThread(hThread)
 117. Call CloseHandle(hThread)
 118. End If
 119. End Function
 120.  
 121. Public Function VBResumeThread(ThreadID As Long) As Long
 122. Dim hThread As Long
 123.  
 124. VBResumeThread = -1
 125. hThread = OpenThread( _
 126. STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or THREAD_SUSPEND_RESUME, 0, ThreadID)
 127. If hThread <> hNull Then
 128. VBResumeThread = ResumeThread(hThread)
 129. Call CloseHandle(hThread)
 130. End If
 131. End Function
 132.  
 133. Public Function SuspendProcessByName(ProcName As String) As Long
 134. Dim Processes() As PROCESS
 135. Dim numProcesses As Long
 136. Dim X As Long
 137.  
 138. SuspendProcessByName = 0
 139. numProcesses = ListProcesses(Processes)
 140. For X = 1 To numProcesses
 141. If LCase(Processes(X).ExeFile) = LCase(ProcName) Then
 142. SuspendProcessByName = SuspendProcessByPID(Processes(X).ID)
 143. End If
 144. Next
 145. End Function
 146.  
 147. Public Function SuspendProcessByPID(ProcID As Long) As Long
 148. Dim Threads() As THREAD
 149. Dim numThreads As Long
 150. Dim X As Long
 151. Dim numThreadsSuspended As Long
 152.  
 153. numThreadsSuspended = 0
 154. numThreads = ListThreads(Threads)
 155. For X = 1 To numThreads
 156. If Threads(X).OwnerProcess = ProcID Then
 157. If VBSuspendThread(Threads(X).ID) > -1 Then
 158. numThreadsSuspended = numThreadsSuspended + 1
 159. End If
 160. End If
 161. Next
 162. SuspendProcessByPID = numThreadsSuspended
 163. End Function
 164.  
 165. Public Function ResumeProcessByName(ProcName As String) As Long
 166. Dim Processes() As PROCESS
 167. Dim numProcesses As Long
 168. Dim X As Long
 169.  
 170. ResumeProcessByName = 0
 171. numProcesses = ListProcesses(Processes)
 172. For X = 1 To numProcesses
 173. If LCase(Processes(X).ExeFile) = LCase(ProcName) Then
 174. ResumeProcessByName = ResumeProcessByPID(Processes(X).ID)
 175. End If
 176. Next
 177. End Function
 178.  
 179. Public Function ResumeProcessByPID(ProcID As Long) As Long
 180. Dim Threads() As THREAD
 181. Dim numThreads As Long
 182. Dim X As Long
 183. Dim numThreadsResumed As Long
 184.  
 185. numThreadsResumed = 0
 186. numThreads = ListThreads(Threads)
 187. For X = 1 To numThreads
 188. If Threads(X).OwnerProcess = ProcID Then
 189. If VBResumeThread(Threads(X).ID) > -1 Then
 190. numThreadsResumed = numThreadsResumed + 1
 191. End If
 192. End If
 193. Next
 194. ResumeProcessByPID = numThreadsResumed
 195. End Function
 196.  
 197.  
Attachments
Suspend Process.rar
(2.34 KiB) Downloaded 1830 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

hmkg
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 68
Joined: Sun 12/12/2010 5:40 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Postby hmkg » Mon 09/07/2012 8:26 am

Lỗi này sửa sao đây bác phú ?


ImageImage

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Postby truongphu » Mon 09/07/2012 9:54 am

Đấy là hđh bảo mật, thì cứ ok source safe
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

hmkg
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 68
Joined: Sun 12/12/2010 5:40 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Postby hmkg » Mon 09/07/2012 10:02 am

Hơ hơ nhấn yes nó bắt đền use và pass máy (em nhớ dc chết liền) :P
chọn no thì vẫn thấy chạy bt :D có điều bảo mật ko cao ^^

User avatar
KGI
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 59
Joined: Sat 05/11/2011 8:00 am
Been thanked: 12 times

Re: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Postby KGI » Sat 14/07/2012 2:10 pm

Bác phú cho em hỏi thêm là:
Ta có thể suppend process thồn qua hwnd ko ?
có nghĩa là có thể suppend ứng dụng khi ta biết dc class và title của nó ?
(cho em xin demo luôn ạ)

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Postby truongphu » Sat 14/07/2012 2:53 pm

KGI wrote:Ta có thể suppend process thồn qua hwnd ko ?
có nghĩa là có thể suppend ứng dụng khi ta biết dc class và title của nó ?

1- từ hWnd tìm ThreadProcessId nhờ hàm
 1. Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpdwprocessid As Long) As Long
 2.  

2- Dùng hàm SetThreadPriority
[vb]Private Declare Function SetThreadPriority Lib "kernel32" (ByVal hThread As Long, ByVal nPriority As Long) As Long
[/vb]

các mức là:

Code: Select all

Const THREAD_BASE_PRIORITY_IDLE = -15
Const THREAD_BASE_PRIORITY_LOWRT = 15
Const THREAD_BASE_PRIORITY_MIN = -2
Const THREAD_BASE_PRIORITY_MAX = 2
Const THREAD_PRIORITY_LOWEST = THREAD_BASE_PRIORITY_MIN
Const THREAD_PRIORITY_HIGHEST = THREAD_BASE_PRIORITY_MAX
Const THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL = (THREAD_PRIORITY_LOWEST + 1)
Const THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL = (THREAD_PRIORITY_HIGHEST - 1)
Const THREAD_PRIORITY_IDLE = THREAD_BASE_PRIORITY_IDLE
Const THREAD_PRIORITY_NORMAL = 0
Const THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL = THREAD_BASE_PRIORITY_LOWRT
Const HIGH_PRIORITY_CLASS = &H80
Const IDLE_PRIORITY_CLASS = &H40
Const NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20
Const REALTIME_PRIORITY_CLASS = &H100
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
KGI
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 59
Joined: Sat 05/11/2011 8:00 am
Been thanked: 12 times

Re: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Postby KGI » Sat 14/07/2012 2:57 pm

Cho e xin demo tham khảo dc ko bác
ví dụ suppend noteapd

hmkg
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 68
Joined: Sun 12/12/2010 5:40 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Postby hmkg » Sat 21/07/2012 9:11 pm

Xin các bác cho em demo suppend ứng dụng qua hwnd hoàn chỉnh

hmkg
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 68
Joined: Sun 12/12/2010 5:40 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Postby hmkg » Tue 31/07/2012 8:02 am

Không bác nào giúp nhỉ :( help me !

nqhieu2002
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 35
Joined: Sat 01/10/2011 10:43 am
Has thanked: 5 times

Re: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Postby nqhieu2002 » Thu 23/08/2012 2:59 pm

Bác Trường Phú ơi! Giúp em vụ này nhé
viewtopic.php?f=7&t=24253
em đọc qua topic này của bác mà ko rõ hết

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Postby truongphu » Thu 23/08/2012 8:10 pm

KGI wrote:Cho e xin demo tham khảo dc ko bác
ví dụ suppend noteapd

hmkg wrote:Xin các bác cho em demo suppend ứng dụng qua hwnd hoàn chỉnh

nqhieu2002 wrote:Bác Trường Phú ơi! Giúp em vụ này nhé
viewtopic.php?f=7&t=24253
em đọc qua topic này của bác mà ko rõ hết


===
cảm giác chung là hơi oải...

Sau đây là Project minh họa module trên
Trong folder kèm có aaaa.exe là đồng hồ, khi chạy project sẽ gọi aaaa.exe chạy luôn để các bạn tiện theo dõi và thao tác: ngừng, chạy lại...vv

Hình minh họa:
untitled.JPG


Bạn chỉ việc nhấn vào List1 bên trái aaa.exe, List2 sẽ tự tìm và thể hiện các số ID cùng Name trên các textbox bên phải.
Và bạn chỉ việc nhấn các nút suspend hay Resume

Đã OK chưa?
Attachments
Pause Process Resume.rar
(6.53 KiB) Downloaded 422 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

eyesofpain92
Posts: 1
Joined: Mon 26/12/2016 9:52 am
Has thanked: 1 time

Re: Liệt kê Process, Ngừng và chạy lại

Postby eyesofpain92 » Mon 26/12/2016 10:10 am

Bác Phú có cách nào để chuyển hàm này sang chạy đc trên 64 bit ko giúp e với. Vb6 ko có Int64 nên khó quá.

Code: Select all

Private Const MAX_PATH                  As Long = 260
Private Const PROCESS_QUERY_INFORMATION As Long = &H400
Private Const PROCESS_VM_READ           As Long = &H10

Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal pid As Long) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As Long
Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As Long
Private Declare Function ReadProcessMemory Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, lpBaseAddress As Any, lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32.dll" Alias "RtlMoveMemory" (ByRef Destination As Any, ByRef Source As Any, ByVal Length As Long)

Public Function GetProcessCommandLine(ByVal ProcessID As Long) As String

    Dim hKernel As Long, strName As String, hProc As Long, dwAddr As Long, dwRead As Long
   
    hProc = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION Or PROCESS_VM_READ, 0, ProcessID)
   
    If hProc = 0 Then Exit Function
    hKernel = GetModuleHandle("kernel32")
    dwAddr = GetProcAddress(hKernel, "GetCommandLineA")
    CopyMemory dwAddr, ByVal dwAddr + 1, 4
    If ReadProcessMemory(hProc, ByVal dwAddr, dwAddr, 4, dwRead) Then
        strName = String(MAX_PATH, Chr(0))
        If ReadProcessMemory(hProc, ByVal dwAddr, ByVal strName, MAX_PATH, dwRead) Then
            strName = Left(strName, InStr(strName, Chr(0)) - 1)
            GetProcessCommandLine = strName
        End If
    End If
    CloseHandle hProc

End Function


Return to “[VB] Module, Class, UserControl, OCX”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest