Page 1 of 1

ví dụ về trò hangman

Posted: Tue 06/01/2015 10:16 am
by phanthequang4101987
Tên chương trình: hangman
Ngôn ngữ lập trình: vb6
Tác giả: phanthequang4101987
Chức năng: ví dụ về trò chơi hangman
hangman.jpg

hangman- soure code.rar
(3 MiB) Downloaded 703 times

Re: ví dụ về trò hangman

Posted: Mon 23/05/2016 8:24 am
by Trong Tri
có trò nào đơn giản hơn k bạn.mình mún làm 1game mini nhỏ để nộp thầy nhưng vẫn chưa nghĩ ra

Re: ví dụ về trò hangman

Posted: Mon 23/05/2016 8:47 am
by phanthequang4101987
Dễ thì bạn làm game tìm cặp hoặc tìm số ấy.hoặc game tìm số ngẫu nhiên ấy