Page 1 of 1

[VB6]Mã nguồn về một số game và hiệu ứng...

Posted: Fri 30/05/2008 12:00 pm
by Dang Minh Du
Tên chương trình: Game Aeon
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Đặng Minh Dự Sưu tầm
Chức năng: Cho người dùng chơi :D


Re: Mã nguồn về một số game và hiệu ứng...

Posted: Fri 30/05/2008 12:02 pm
by Dang Minh Du
Tên chương trình: Game Air-x
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Đặng Minh Dự Sưu tầm
Chức năng: Cho người dùng chơi :D


Re: Mã nguồn về một số game và hiệu ứng...

Posted: Fri 30/05/2008 12:03 pm
by Dang Minh Du
Tên chương trình: Amination Gif
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Đặng Minh Dự Sưu tầm
Chức năng: Minh họa việc load và dùng ảnh gif động trong vb :D


Re: Mã nguồn về một số game và hiệu ứng...

Posted: Fri 30/05/2008 12:04 pm
by Dang Minh Du
Tên chương trình: Hallowin Sound
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Đặng Minh Dự Sưu tầm
Chức năng: Giống như Screensaver, cục kì rùng rợn :-O