Trang 1 trên 1

Convert file ảnh BMP sang JPG

Đã gửi: T.Sáu 27/12/2013 3:25 pm
gửi bởi ttlove
Tên chương trình: Convert file ảnh BMP sang JPG
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Chuyển đổi định dạng ảnh bmp sang jpg -> giúp giảm dung lượng file ảnh