Trang 1 trên 1

[VB.NET] - Tạo màu ngẫu nhiên

Đã gửi: T.Năm 18/06/2009 4:20 pm
gửi bởi clarkkent
Thủ thuật: [VB.NET] - Tạo màu ngẫu nhiên
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: [VB.NET] - Tạo màu ngẫu nhiên


Mã: Chọn hết

  1.    Public Function RandomColor() As Color
  2.     Dim rand As New Random
  3.     Return Color.FromArgb(rand.Next(0, 256), rand.Next(0, 256), rand.Next(0, 256))
  4.     End Function

Re: [VB.NET] - Tạo màu ngẫu nhiên

Đã gửi: T.Năm 18/06/2009 4:26 pm
gửi bởi vo_minhdat2007
Có cách đơn giản hơn mà >.< (Chắc lấy ý tưởng từ cái post class Random đây >:))

Mã: Chọn hết

  1. Dim Colors(2) As Byte, Rand As Random
  2. Rand.NextBytes(Colors)
  3. Return Color.FromArgb(Colors(0), Colors(1), Colors(2))