• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Gradient: Diamond, Rectangle, Cirlce and Quad

Các thủ thuật về truyền thông đa phương tiện, đồ họa

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Gradient: Diamond, Rectangle, Cirlce and Quad

Postby clarkkent » Sun 14/12/2008 10:34 am

Thủ thuật: Gradient: Diamond, Rectangle, Cirlce and Quad
Tác giả: Nguyễn Trung Tín sưu tầm
Mô tả: Gradient: Diamond, Rectangle, Cirlce and Quad


gradient.PNG
gradient.PNG (38.96 KiB) Viewed 3630 times

Code: Select all

 1. Imports System.Drawing.Drawing2D
 2. Public Class Form1
 3.     Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Me.Paint
 4.         Dim g As Graphics = e.Graphics
 5.         Dim width As Integer = Me.ClientRectangle.Width / 2
 6.         Dim height As Integer = Me.ClientRectangle.Height / 2
 7.  
 8.         Dim triPoints As Point() = New Point() {New Point(width / 2, 0), New Point(0, height), New Point(width, height)}
 9.         Dim b As PathGradientBrush = New PathGradientBrush(triPoints)
 10.         b.SurroundColors = New Color() {Color.Red, Color.Blue}
 11.         Dim x As Integer = 0
 12.         Dim y As Integer = 0
 13.         g.FillRectangle(b, x, y, width, height)
 14.  
 15.         Dim quadPoints As Point() = New Point() {New Point(0, 0), New Point(width, 0), New Point(width, height), New Point(0, height)}
 16.         b = New PathGradientBrush(quadPoints)
 17.         b.WrapMode = WrapMode.Tile
 18.         x = width
 19.         y = 0
 20.         g.FillRectangle(b, x, y, width, height)
 21.  
 22.         Dim diamondPoints As Point() = New Point() {New Point(width / 2, 0), New Point(width, height / 2), New Point(width / 2, height), New Point(0, height / 2)}
 23.         b = New PathGradientBrush(diamondPoints)
 24.         b.WrapMode = WrapMode.Tile
 25.         b.CenterPoint = New PointF(0, height / 2)
 26.         x = 0
 27.         y = height
 28.         g.FillRectangle(b, x, y, width, height)
 29.  
 30.         Dim circle As GraphicsPath = New GraphicsPath()
 31.         circle.AddEllipse(0, 0, width, height)
 32.         b = New PathGradientBrush(circle)
 33.         b.WrapMode = WrapMode.Tile
 34.         b.SurroundColors = New Color() {Color.White}
 35.         b.CenterColor = Color.Black
 36.         x = width
 37.         y = height
 38.         g.FillRectangle(b, x, y, width, height)
 39.     End Sub
 40. End Class


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Return to “[.NET] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest