• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

* Làm trong suốt thanh TaskBar

Các thủ thuật về truyền thông đa phương tiện, đồ họa

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

* Làm trong suốt thanh TaskBar

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Bảy 28/06/2008 3:15 pm

Thủ thuật: Làm trong suốt thanh TaskBar
Tác giả: Nguyễn Trung Tín sưu tầm
Mô tả: Làm trong suốt thanh TaskBar


Class TrongSuot

Mã: Chọn hết

 1. Public Class TrongSuot
 2.     Declare Auto Function GET_WINDOW_HANDLE Lib "user32" Alias "FindWindow" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Integer
 3.     Public Declare Auto Function GetWindowlong Lib "user32" Alias "GetWindowLong" (ByVal hWnd As Integer, ByVal nindex As GWL) As Integer
 4.     Public Declare Auto Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLong" (ByVal hWnd As IntPtr, ByVal nIndex As GWL, ByVal dsNewLong As WS_EX) As Integer
 5.     Public Declare Auto Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" Alias "SetLayeredWindowAttributes" (ByVal hWnd As IntPtr, ByVal crKey As Integer, ByVal alpha As Byte, ByVal dwFlags As LWA) As Boolean
 6.     Public Enum GWL As Integer
 7.         ExStyle = -20
 8.     End Enum
 9.     Public Enum WS_EX As Integer
 10.         Transparent = &H20
 11.         Layered = &H80000
 12.     End Enum
 13.     Public Enum LWA As Integer
 14.         ColorKey = &H1
 15.         Alpha = &H2
 16.     End Enum
 17. End Class

Form với 1 TrackBar

Mã: Chọn hết

 1.    Private Sub TrackBar1_Scroll(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll
 2.         Dim ptr As Integer = TrongSuot.GET_WINDOW_HANDLE("Shell_Traywnd", "")
 3.         Dim m_InitialStyle As Integer = TrongSuot.GetWindowlong(ptr, TrongSuot.GWL.ExStyle)
 4.         TrongSuot.SetWindowLong(ptr, TrongSuot.GWL.ExStyle, m_InitialStyle Or TrongSuot.WS_EX.Layered)
 5.         TrongSuot.SetLayeredWindowAttributes(ptr, 0, 255 * (TrackBar1.Value / 100), TrongSuot.LWA.Alpha)
 6.     End Sub
Tập tin đính kèm
TaskBarTransparent.rar
* Làm trong suốt thanh TaskBar
(42.82 KiB) Đã tải 1310 lần


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Quay về “[.NET] Âm thanh và Đồ họa”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách