• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lập trình lồng 2 bức ảnh vào nhau

Các thủ thuật về truyền thông đa phương tiện, đồ họa

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 time

Lập trình lồng 2 bức ảnh vào nhau

Gửi bàigửi bởi onlysoft » T.Tư 28/05/2008 8:22 am

Thủ thuật: Lập trình lồng 2 bức ảnh vào nhau
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Lập trình lồng 2 bức ảnh vào nhau


Dùng phương thức ApplyTextture này để ***g 2 ảnh vào nhau. Ví dụ đặt trong sự kiên paint() của form.
Phải using thằng System.Drawing.Imaging; trước

Code:

Mã: Chọn hết

 1. public static void ApplyTexture (Image img, Image texture,
 2. float textureTransparency)
 3. {
 4. if ( (img ==null) || (texture==null) )
 5. throw new ArgumentNullException();
 6. if (textureTransparency < 0 || textureTransparency > 1)
 7. throw new ArgumentOutOfRangeException(
 8. "Gia tri tu 0 den 1.");
 9.  
 10. // Chuyen anh qua mau gray truoc
 11. MakeImageGrayscale (texture);
 12.  
 13.  
 14. Bitmap txtr = new Bitmap(texture);
 15. BitmapData bmData = txtr.LockBits(new Rectangle(0, 0,
 16. txtr.Width, txtr.Height),
 17. ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format32bppArgb);
 18. int stride = bmData.Stride;
 19. System.IntPtr Scan0 = bmData.Scan0;
 20.  
 21. unsafe
 22. {
 23. byte * p = (byte *)(void *)Scan0;
 24. int nOffset = stride - txtr.Width*4;
 25.  
 26.  
 27. for (int y=0; y < txtr.Height; ++y)
 28. {
 29. for (int x=0; x < txtr.Width; ++x)
 30. {
 31. p[3] = (byte)(p[0] * textureTransparency);
 32. p += 4; // Move to the next pixel
 33. }
 34. p += nOffset;
 35. }
 36. }
 37. txtr.UnlockBits(bmData);
 38.  
 39. Graphics gr = Graphics.FromImage(img);
 40. TextureBrush myBrush = new TextureBrush(txtr);
 41. gr.FillRectangle (myBrush,0,0,img.Width, img.Height);
 42. myBrush.Dispose();
 43. gr.Dispose();
 44. txtr.Dispose();
 45. }
 46.  
 47.  
 48.  
 49. // Chuyen mot anh thanh mau xam
 50. public static void MakeImageGrayscale (Image img)
 51. {
 52. ColorMatrix cMatrix = new ColorMatrix (
 53. new float[][] {
 54. new float[] {0.299F, 0.299F, 0.299F, 0, 0},
 55. new float[] {0.587F, 0.587F, 0.587F, 0, 0},
 56. new float[] {0.114F, 0.114F, 0.114F, 0, 0},
 57. new float[] {0, 0, 0, 1, 0},
 58. new float[] {0, 0, 0, 1, 0}});
 59.  
 60. ImageAttributes imageAttrib = new ImageAttributes();
 61. imageAttrib.SetColorMatrix(cMatrix);
 62.  
 63. Graphics gr = Graphics.FromImage (img);
 64.  
 65. gr.DrawImage (img, new Rectangle(0, 0, img.Width, img.Height),
 66. 0, 0, img.Width, img.Height, GraphicsUnit.Pixel,
 67. imageAttrib);
 68. gr.Dispose();
 69. }

Test thử xem sao nhé :))
Chưa test thử đâu :D


:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Quay về “[.NET] Âm thanh và Đồ họa”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách