• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Save JPEG images tùy chỉnh chất lượng

Các thủ thuật về truyền thông đa phương tiện, đồ họa

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
PhapSuXeko
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 295
Ngày tham gia: CN 03/05/2009 7:44 pm
Đến từ: Tây Ninh
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 time
Liên hệ:

Save JPEG images tùy chỉnh chất lượng

Gửi bàigửi bởi PhapSuXeko » T.Năm 25/02/2010 11:42 am

Thủ thuật: Save JPEG images tùy chỉnh chất lượng
Tác giả: Kourosh Derakshan
Mô tả: Save JPEG images tùy chỉnh chất lượngCode VB.NET


 1. Dim myImage As Image = ' ... load the image somehow
 2. ' Save the image with a quality of 50%
 3. SaveJpeg(destImagePath, myImage, 50)

 1. ' Please do not remove
 2.     ' Written by Kourosh Derakshan
 3.     '
 4.  
 5.     'add this!
 6.     Imports System.Drawing.Imaging
 7.  
 8.  
 9.     ' Saves an image as a jpeg image, with the given quality
 10.     ' Gets:
 11.     '   path   - Path to which the image would be saved.
 12.     '   quality - An integer from 0 to 100, with 100 being the
 13.     '           highest quality
 14.     Public Shared Sub SaveJpeg(ByVal path As String, ByVal img As Image, ByVal quality As Long)
 15.         If ((quality < 0) OrElse (quality > 100)) Then
 16.             Throw New ArgumentOutOfRangeException("quality must be between 0 and 100.")
 17.         End If
 18.  
 19.         ' Encoder parameter for image quality
 20.         Dim qualityParam As New EncoderParameter(Encoder.Quality, quality)
 21.         ' Jpeg image codec
 22.         Dim jpegCodec As ImageCodecInfo = GetEncoderInfo("image/jpeg")
 23.  
 24.         Dim encoderParams As New EncoderParameters(1)
 25.         encoderParams.Param(0) = qualityParam
 26.         img.Save(path, jpegCodec, encoderParams)
 27.     End Sub
 28.  
 29.  
 30.  
 31.     ' Returns the image codec with the given mime type
 32.     Private Shared Function GetEncoderInfo(ByVal mimeType As String) As ImageCodecInfo
 33.         ' Get image codecs for all image formats
 34.         Dim codecs As ImageCodecInfo() = ImageCodecInfo.GetImageEncoders()
 35.  
 36.         ' Find the correct image codec
 37.         For i As Integer = 0 To codecs.Length - 1
 38.             If (codecs(i).MimeType = mimeType) Then
 39.                 Return codecs(i)
 40.             End If
 41.         Next i
 42.  
 43.         Return Nothing
 44.     End Function


Code C#:

 1. Image myImage = //... load the image somehow
 2. // Save the image with a quality of 50%
 3. SaveJpeg (destImagePath, myImage, 50);

 1. // Please do not remove
 2. // Written by Kourosh Derakshan
 3. //
 4.  
 5. //add this!
 6. using System.Drawing.Imaging;
 7.  
 8.                           /// <summary>
 9.         /// Saves an image as a jpeg image, with the given quality
 10.         /// </summary>
 11.         /// <param name="path">Path to which the image would be saved.</param>
 12.         // <param name="quality">An integer from 0 to 100, with 100 being the
 13.         /// highest quality</param>
 14.         public static void SaveJpeg (string path, Image img, int quality)
 15.         {
 16.             if (quality<0  ||  quality>100)
 17.                 throw new ArgumentOutOfRangeException("quality must be between 0 and 100.");
 18.  
 19.              
 20.             // Encoder parameter for image quality
 21.             EncoderParameter qualityParam =
 22.                 new EncoderParameter (Encoder.Quality, quality);
 23.             // Jpeg image codec
 24.             ImageCodecInfo   jpegCodec = GetEncoderInfo("image/jpeg");
 25.  
 26.             EncoderParameters encoderParams = new EncoderParameters(1);
 27.             encoderParams.Param[0] = qualityParam;
 28.  
 29.             img.Save (path, jpegCodec, encoderParams);
 30.         }
 31.  
 32.         /// <summary>
 33.         /// Returns the image codec with the given mime type
 34.         /// </summary>
 35.         private static ImageCodecInfo GetEncoderInfo(string mimeType)
 36.         {
 37.             // Get image codecs for all image formats
 38.             ImageCodecInfo[] codecs = ImageCodecInfo.GetImageEncoders();
 39.  
 40.             // Find the correct image codec
 41.             for(int i=0; i<codecs.Length; i++)
 42.                 if(codecs[i].MimeType == mimeType)
 43.                     return codecs[i];
 44.             return null;
 45.         }


Trang chủ phần mềm xem ảnh ImageGlass: http://www.imageglass.org

Quay về “[.NET] Âm thanh và Đồ họa”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách