Trang 1 trên 1

Tìm hWnd và Tiêu đề cửa sổ của Process

Đã gửi: T.Sáu 14/08/2009 3:30 pm
gửi bởi truongphu
Thủ thuật: Tìm hWnd và Tiêu đề cửa sổ của Process
Tác giả: truongphu
Mô tả: Tìm hWnd của Process. (Chẳng biết bài tương tự có chưa? nhưng thấy có câu hỏi "Lấy tiêu đề các process đang hoạt động" ...)


* Phần VBS tìm Process ID
* Phần VB6 tìm hWnd

Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Public strCache As String
 4. Private Declare Function GetParent Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
 5. Private Declare Function GetWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal wCmd As Long) As Long
 6. Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
 7. Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpdwprocessid As Long) As Long
 8. Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
 9. (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 10. Const WM_GETTEXTLENGTH = &HE:  Const WM_GETTEXT = &HD: Const GW_HWNDNEXT = 2
 11.  
 12. Private Sub Command1_Click()
 13.     GetIPProcess
 14. End Sub
 15.  
 16. Private Sub GetIPProcess() ' VBScript tìm Process ID
 17. Dim objProcess, objProcesses
 18. Set objProcesses = GetObject("winmgmts://").execquery("Select * from win32_process")
 19. ' truongphu, camlâm, khanhhoa
 20.     For Each objProcess In objProcesses
 21.         If UCase(objProcess.Name) = Text1.Text Then strCache = objProcess.Handle
 22.     Next
 23.  
 24. If strCache = "" Then
 25.     MsgBox "Không Tìm Thâ'y."
 26. Else
 27.     FindhWnd
 28. End If
 29.  
 30. End Sub
 31.  
 32. Private Sub FindhWnd()
 33. Dim hProcess As Long, hWndApp As Long
 34.     hProcess = CLng(strCache)
 35.     hWndApp = GetWinHandle(hProcess)
 36. If hWndApp <> 0 Then MsgBox "hWnd là: " & hWndApp & " Tiêu Ðê' là: " & WinGetText(hWndApp)
 37. End Sub
 38.  
 39. Function ProcIDFromWnd(ByVal hwnd As Long) As Long
 40. Dim idProc As Long
 41.     GetWindowThreadProcessId hwnd, idProc
 42.     ProcIDFromWnd = idProc
 43. End Function
 44.  
 45. Function GetWinHandle(hProcess As Long) As Long
 46. Dim tempHwnd As Long
 47. tempHwnd = FindWindow(vbNullString, vbNullString)
 48.  
 49.     Do Until tempHwnd = 0
 50.         If GetParent(tempHwnd) = 0 And (hProcess = ProcIDFromWnd(tempHwnd)) Then
 51.                 GetWinHandle = tempHwnd
 52.                 Exit Do
 53.         End If
 54.         tempHwnd = GetWindow(tempHwnd, GW_HWNDNEXT)
 55.     Loop
 56. End Function
 57.  
 58. Function WinGetText(hwnd As Long) As String
 59. On Error Resume Next
 60.     Dim length&, result&, strtmp$, S As Variant
 61.     length& = SendMessage(hwnd, WM_GETTEXTLENGTH, ByVal 0, ByVal 0) + 1
 62.     strtmp$ = Space$(length)
 63.     result& = SendMessage(hwnd, WM_GETTEXT, ByVal length, ByVal strtmp)
 64.     S = Split(strtmp, vbNullChar)
 65.     WinGetText$ = S(0)
 66. End Function
 67.  
 68. Private Sub Form_Load()
 69. Text1.Text = "NOTEPAD.EXE"
 70. Shell "Notepad"
 71. End Sub
 72.  

Re: Tìm hWnd và Tiêu đề cửa sổ của Process

Đã gửi: T.Bảy 15/08/2009 1:24 pm
gửi bởi b0y.h4ck3r
nếu có 2 process trùng tên thì nó lấy cái nào hả bác ?

Re: Tìm hWnd và Tiêu đề cửa sổ của Process

Đã gửi: T.Bảy 15/08/2009 2:23 pm
gửi bởi truongphu
b0y.h4ck3r đã viết:nếu có 2 process trùng tên thì nó lấy cái nào


Nó sẽ lấy process mới chạy
Tắt Process mới chạy, đương nhiên nó sẽ lấy process đầu tiên
Bạn thực nghiệm sẽ thấy ngay, ví dụ gọi FRECELL, gọi New game (F2)

Re: Tìm hWnd và Tiêu đề cửa sổ của Process

Đã gửi: T.Bảy 15/08/2009 4:34 pm
gửi bởi truongphu
Code sau đây cho phép lấy hết các process

* bỏ dòng 3: Public strCache As String
* thế 2 sub sau:

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub GetIPProcess() ' VBScript tìm Process ID
 2. Dim objProcess, objProcesses, b As Boolean, strCache() As String
 3. Set objProcesses = GetObject("winmgmts://").execquery("Select * from win32_process")
 4. ' truongphu, camlâm, khanhhoa
 5.     For Each objProcess In objProcesses
 6.         If UCase(objProcess.Name) = Text1.Text Then
 7.             Dim x As Byte: If b = False Then x = 0 Else x = UBound(strCache)
 8.             ReDim Preserve strCache(x + 1)
 9.             strCache(x) = objProcess.Handle
 10.             b = True
 11.         End If
 12.     Next
 13.  
 14. If b = False Then
 15.     MsgBox "Không Tìm Thâ'y."
 16. Else
 17.     For x = 0 To UBound(strCache) - 1
 18.         FindhWnd (strCache(x))
 19.     Next
 20. End If
 21.  
 22. End Sub
 23.  
 24. Private Sub FindhWnd(h As String)
 25. Dim hProcess As Long, hWndApp As Long
 26.     hProcess = CLng(h)
 27.     hWndApp = GetWinHandle(hProcess)
 28. If hWndApp <> 0 Then MsgBox "hWnd là: " & hWndApp & " Tiêu Ðê' là: " & WinGetText(hWndApp)
 29. End Sub

Re: Tìm hWnd và Tiêu đề cửa sổ của Process

Đã gửi: T.Hai 23/11/2009 3:09 pm
gửi bởi tai_computer
Thanks bác Phú nha :)

Chúc bác vui ve !