Trang 1 trên 1

Lấy đường dẫn file exe từ tiêu đề của cửa sổ

Đã gửi: T.Tư 03/12/2008 9:58 pm
gửi bởi NoBi
Thủ thuật: Lấy đường dẫn file exe từ tiêu đề của cửa sổ
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Lấy đường dẫn file exe từ tiêu đề của cửa sổ để biết được chương trình đang chạy có đường dẫn từ đâu.


Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2. Const PROCESS_QUERY_INFORMATION = 1024
 3. Const PROCESS_VM_READ = 16
 4. Const MAX_PATH As Integer = 260
 5.  
 6. Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
 7. Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long
 8. Private Declare Function OpenProcess Lib "Kernel32.dll" (ByVal dwDesiredAccessas As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcId As Long) As Long
 9. Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
 10. Private Declare Function EnumProcessModules Lib "PSAPI.DLL" (ByVal hProcess As Long, ByRef lphModule As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long
 11. Private Declare Function GetModuleFileNameEx Lib "PSAPI.DLL" Alias "GetModuleFileNameExA" (ByVal hProcess As Long, ByVal hModule As Long, ByVal ModuleName As String, ByVal nSize As Long) As Long
 12.  
 13.  
 14. Private Sub Command1_Click()
 15.   Dim Ret As String
 16.     Dim whwnd As Long
 17.     Dim hMod As Long
 18.     Dim theProcess As Long
 19.     Dim lngCBSize2 As Long
 20.     Dim lngModules(1 To 1) As Long
 21.     Dim lngReturn As Long
 22.     Dim strModuleName As String
 23.     Dim lngSize As Long
 24.     Dim strProcessName As String
 25.    
 26.     'Lay tieu de cua so
 27.     Ret = InputBox("Nhap tieu de cua so vao day:")
 28.     If Ret = "" Then Exit Sub
 29.    
 30.     whwnd = FindWindow(vbNullString, Ret)
 31.     If whwnd  0 Then
 32.         hMod = GetWindowThreadProcessId(whwnd, theProcess)
 33.         If hMod  0 Then
 34.             'Get a handle to the Process and Open
 35.             Dim lngHwndProcess As Long
 36.             lngHwndProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION Or PROCESS_VM_READ, 0, theProcess)
 37.             If lngHwndProcess  0 Then
 38.                     'Get an array of the module handles for the specified process
 39.                     lngReturn = EnumProcessModules(lngHwndProcess, lngModules(1), 1, lngCBSize2)
 40.                     'If the Module Array is retrieved, Get the ModuleFileName
 41.                      If lngReturn  0 Then
 42.                         'Buffer with spaces first to allocate memory for byte array
 43.                             strModuleName = Space(MAX_PATH)
 44.                             'Must be set prior to calling API
 45.                             lngSize = 500
 46.                             'Get Process Name
 47.                             lngReturn = GetModuleFileNameEx(lngHwndProcess, lngModules(1), strModuleName, lngSize)
 48.                             If lngReturn > 0 Then
 49.                                 'Remove trailing spaces
 50.                                 strProcessName = Left(strModuleName, lngReturn)
 51.                             End If
 52.                     End If
 53.              End If
 54.              'Close the handle to this process
 55.              lngReturn = CloseHandle(lngHwndProcess)
 56.         End If 'process finded
 57.     End If 'window finded
 58.     If Len(strProcessName) > 0 Then
 59.         'Hien thi ket qua
 60.         MsgBox "Found: " & strProcessName
 61.     End If
 62. End Sub

Re: Lấy đường dẫn file exe từ tiêu đề của cửa sổ

Đã gửi: T.Tư 10/12/2008 7:36 pm
gửi bởi truongphu
Khảo sát các tiến trình đang chạy cũng cho ta biết đường dẫn...

Mã: Chọn hết

 1.   Set colItems = GetObject("winmgmts:\root\CIMV2").ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Process")
 2.    For Each objItem In colItems
 3.       a = a & vbCrLf & "----------------------------------------------------------"
 4.       a = a & vbCrLf & "Caption: " & objItem.Caption
 5.       a = a & vbCrLf & "CommandLine: " & objItem.CommandLine
 6.       a = a & vbCrLf & "ExecutablePath: " & objItem.ExecutablePath
 7.       a = a & vbCrLf & "Handle: " & objItem.Handle
 8.       a = a & vbCrLf & "HandleCount: " & objItem.HandleCount
 9.       a = a & vbCrLf & "ParentProcessId: " & objItem.ParentProcessId
 10.       a = a & vbCrLf & "Priority: " & objItem.Priority
 11.       a = a & vbCrLf & "ProcessId: " & objItem.ProcessId
 12.       a = a & vbCrLf & "ThreadCount: " & objItem.ThreadCount
 13.    Next
 14. Text1 = a