• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lưu nhiều thiết lập khác nhau

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 363
Ngày tham gia: T.Bảy 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 time
Been thanked: 10 time

Lưu nhiều thiết lập khác nhau

Gửi bàigửi bởi tindl88 » T.Tư 05/11/2008 9:53 am

Thủ thuật: Lưu nhiều thiết lập khác nhau
Tác giả: tindl88
Mô tả: Lưu nhiều thiết lập khác nhau


Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Type OPENFILENAME
 4.     lStructSize As Long
 5.     hwndOwner As Long
 6.     hInstance As Long
 7.     lpstrFilter As String
 8.     lpstrCustomFilter As String
 9.     nMaxCustFilter As Long
 10.     nFilterIndex As Long
 11.     lpstrFile As String
 12.     nMaxFile As Long
 13.     lpstrFileTitle As String
 14.     nMaxFileTitle As Long
 15.     lpstrInitialDir As String
 16.     lpstrTitle As String
 17.     flags As Long
 18.     nFileOffset As Integer
 19.     nFileExtension As Integer
 20.     lpstrDefExt As String
 21.     lCustData As Long
 22.     lpfnHook As Long
 23.     lpTemplateName As String
 24. End Type
 25.  
 26. Private Declare Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
 27. Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
 28. Dim OFN As OPENFILENAME
 29.  
 30. Private Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long
 31. Private Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long
 32.  
 33. Private Function ReadINI(Filename As String, Section As String, Key As String) As String
 34. Dim strBuf As String * 255
 35. Dim l As Long
 36.     l = GetPrivateProfileString(Section, Key, "", strBuf, 255, Filename)
 37.     ReadINI = Left$(strBuf, l)
 38. End Function
 39.  
 40. Private Sub WriteINI(Filename As String, Section As String, Key As String, Value As String)
 41.     WritePrivateProfileString Section, Key, Value, Filename
 42. End Sub
 43.  
 44. Private Sub LoadINI()
 45.     OFN.lStructSize = Len(OFN)
 46.     OFN.hwndOwner = Me.hWnd
 47.     OFN.hInstance = App.hInstance
 48.     OFN.lpstrFilter = "Perfect World Settings (*.ini)" & Chr(0) & "*.ini"
 49.     OFN.lpstrFile = "Settings" & String$(250 - Len("Settings"), 0)
 50.     OFN.nMaxFile = 255
 51.     OFN.lpstrDefExt = "ini"
 52.     OFN.lpstrFileTitle = Space$(254)
 53.     OFN.nMaxFileTitle = 255
 54.     OFN.lpstrInitialDir = CurDir
 55.     OFN.lpstrTitle = "Load Settings"
 56.     OFN.flags = 0
 57.    
 58.     If GetOpenFileName(OFN) Then
 59.         Me.Text1 = ReadINI(OFN.lpstrFile, "Settings", "Text1")
 60.         Me.Check1 = ReadINI(OFN.lpstrFile, "Settings", "Check1")
 61.         Me.Check2 = ReadINI(OFN.lpstrFile, "Settings", "Check2")
 62.         Me.List1.ListIndex = ReadINI(OFN.lpstrFile, "Settings", "ListIndex")
 63.         Drive1.Drive = ReadINI(OFN.lpstrFile, "Settings", "Drive")
 64.         Dir1.Path = ReadINI(OFN.lpstrFile, "Settings", "Dir")
 65.         Option1.Value = ReadINI(OFN.lpstrFile, "Settings", "Opt1")
 66.         Option2.Value = ReadINI(OFN.lpstrFile, "Settings", "Opt2")
 67.     Else
 68.         Exit Sub
 69.     End If
 70. End Sub
 71.  
 72. Private Sub SaveINI()
 73.     OFN.lStructSize = Len(OFN)
 74.     OFN.hwndOwner = Me.hWnd
 75.     OFN.hInstance = App.hInstance
 76.     OFN.lpstrFilter = "Perfect World Settings (*.ini)" & Chr$(0) & "*.ini"
 77.     OFN.lpstrFile = "Settings" & String$(250 - Len("Settings"), 0)
 78.     OFN.nMaxFile = 255
 79.     OFN.lpstrFileTitle = Space$(254)
 80.     OFN.nMaxFileTitle = 255
 81.     OFN.lpstrDefExt = "ini"
 82.     OFN.lpstrInitialDir = CurDir
 83.     OFN.lpstrTitle = "Save Settings"
 84.     OFN.flags = 0
 85.    
 86.         If GetSaveFileName(OFN) Then
 87.             WriteINI OFN.lpstrFile, "Settings", "Text1", Text1.Text
 88.             WriteINI OFN.lpstrFile, "Settings", "Check1", Check1.Value
 89.             WriteINI OFN.lpstrFile, "Settings", "Check2", Check2.Value
 90.             WriteINI OFN.lpstrFile, "Settings", "ListIndex", List1.ListIndex
 91.             WriteINI OFN.lpstrFile, "Settings", "Drive", Drive1.Drive
 92.             WriteINI OFN.lpstrFile, "Settings", "Dir", Dir1.Path
 93.             WriteINI OFN.lpstrFile, "Settings", "Opt1", Option1.Value
 94.             WriteINI OFN.lpstrFile, "Settings", "Opt2", Option2.Value
 95.         Else
 96.             Exit Sub
 97.         End If
 98. End Sub
 99.  
 100. Private Sub cmdClear_Click()
 101.     Text1.Text = ""
 102.     Check1.Value = 0
 103.     Check2.Value = 0
 104.     Option1.Value = False
 105.     Option2.Value = False
 106.     Dir1.Path = CurDir
 107.     Drive1.Drive = Dir1.Path
 108.     List1.ListIndex = -1
 109. End Sub
 110.  
 111. Private Sub cmdLoad_Click()
 112.     LoadINI
 113. End Sub
 114.  
 115. Private Sub cmdSave_Click()
 116.     SaveINI
 117. End Sub
 118.  
 119. Private Sub Drive1_Change()
 120. On Error Resume Next
 121.     Dir1.Path = Drive1.Drive
 122. End Sub
 123.  
 124. Private Sub Form_Load()
 125.     List1.AddItem "Tin"
 126.     List1.AddItem "An"
 127. End Sub
 128.  
Tập tin đính kèm
INI.rar
Make INI
(2.23 KiB) Đã tải 469 lần


cứng nhắc...vớ vẩn

Hình đại diện của người dùng
FVS
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 178
Ngày tham gia: T.Ba 13/05/2008 10:38 am

Re: Lưu nhiều thiết lập khác nhau

Gửi bàigửi bởi FVS » CN 09/11/2008 6:49 am

Nói về lưu thiết lập. Em nghĩ, với app không mang tính chất removable dùng registry của win mà lưu setting để cho dữ liệu được tập chung, đồng bộ (reg của win làm ra chủ yếu để phục vụ mục đích đó). Hơn nữa VB6 cũng cung cấp ấy hàm cơ bản để phục vụ cho việc này, rất đơn giản.
Tất nhiên, save ở file ngoài nhìu khi cũng rất cần thiết.
Nhật kí giải thuật - FVS:

Http://GiaiThuat.WordPress.Com

tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 363
Ngày tham gia: T.Bảy 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 time
Been thanked: 10 time

Re: Lưu nhiều thiết lập khác nhau

Gửi bàigửi bởi tindl88 » CN 09/11/2008 9:05 pm

Mình cũng nghĩ như bạn vậy. Nhưng sau 1 thời gian sử dụng mình thấy nó chậm hơn so với cái INI này. Cái AC Wallpaper của mình cũng lưu trong Registry, load lâu wa1 chừng luôn.
Chuyển wa Cái INI này xài thấy tốt
cứng nhắc...vớ vẩn


Quay về “[VB] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách