Page 1 of 1

Đăng nhập tự động Câu Lạc Bộ Visual Basic

Posted: Tue 11/02/2014 5:34 pm
by NTN
Thủ thuật: Đăng nhập tự động với WebBrowser
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Đăng nhập tự động Câu Lạc Bộ Visual Basic


 1.     With WebBrowser1
 2.     .Navigate "http://caulacbovb.com/forum/ucp.php"
 3.     Do While .Busy
 4.     DoEvents
 5.     Loop
 6.     .Document.GetElementById("username").InnerText = "Ten Dang Nhap"
 7.     .Document.GetElementById("password").InnerText = "Mat Khau"
 8.      
 9.     For Each ww In .Document.All
 10.     If ww.GetAttribute("name") = "bntlogin" Then ww.Click
 11.     Next
 12.      
 13.     End With
 14.  


Rất đơn giản phải không nào !

Re: Đăng nhập tự động Câu Lạc Bộ Visual Basic

Posted: Mon 17/02/2014 11:06 am
by tungblt
thông minh thật ! đơn giản thật ..

Re: Đăng nhập tự động Câu Lạc Bộ Visual Basic

Posted: Tue 18/03/2014 4:58 pm
by thinh18tt
Sao giờ không dùng được nữa thế?

Re: Đăng nhập tự động Câu Lạc Bộ Visual Basic

Posted: Wed 19/03/2014 10:18 am
by xuanha
thinh18tt wrote:Sao giờ không dùng được nữa thế?


Hiện nay, WebBrowser không tải được trang ucp.php. Một số trang khác như http://giaiphapexcel.com/ vẫn vào bình thường.

Re: Đăng nhập tự động Câu Lạc Bộ Visual Basic

Posted: Tue 20/05/2014 7:38 pm
by NTN
Phải chi có WebBrowser nào hỗ trợ PHP , hỗ trợ Flash , .... ở đây mình có Conltrol Mozzila

Re: Đăng nhập tự động Câu Lạc Bộ Visual Basic

Posted: Fri 13/06/2014 3:48 pm
by nguyenkhoa721
sao mình làm bên vb.net ko được

Re: Đăng nhập tự động Câu Lạc Bộ Visual Basic

Posted: Wed 30/07/2014 4:26 pm
by NTN
Cho bạn biết Code bên VB6 và VB.NET khác nhau nên không thề nào dùng chung được bạn nhé !^^

Re: Đăng nhập tự động Câu Lạc Bộ Visual Basic

Posted: Fri 01/04/2016 3:20 pm
by pakked1234
Những gì họ đang cung cấp, đó là tuyệt vời quá.
คาสิโนฮอลิเดย์