• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Từ điển có CSDL là access

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Từ điển có CSDL là access

Postby truongphu » Wed 21/04/2010 9:22 pm

Thủ thuật: Từ điển có CSDL là access
Tác giả: truongphu
Mô tả: Từ điển có CSDL là accessNhận thấy có nhiều câu thắc mắc về cách làm từ điển
Tôi gởi bài nầy chỉ có tính cách minh họa

Các bạn có thể bổ sung

 1. Dim conn As New Connection
 2. Dim Rec As New Recordset
 3.  
 4. Private Sub Command1_Click()
 5.     If Rec.State = 1 Then Rec.Close
 6.     Rec.Open "SELECT * FROM Table1 WHERE Tu = '" & Text1 & "'", conn, 3, 3
 7.     If Rec.RecordCount = 1 Then
 8.         Text2 = Rec!Nghia
 9.     Else
 10.         Text2 = "Tu' Ðiên không có"
 11.     End If
 12. End Sub
 13.  
 14. Private Sub Form_Load()
 15.     conn.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = " & App.Path & "\db1.mdb"
 16.     Set Text2.DataSource = Rec
 17. End Sub
 18.  
 19. Private Sub List1_Click()
 20.     Text1 = List1.Text
 21.     List1.Visible = False
 22.     Command1_Click
 23. End Sub
 24.  
 25. Private Sub Text1_Change()
 26. If Text1 = "" Then
 27.     List1.Visible = False
 28.     Exit Sub
 29. Else
 30.     List1.Clear
 31.     If Rec.State = 1 Then Rec.Close
 32.     Rec.Open "SELECT Tu FROM Table1 WHERE Tu LIKE '" & Text1 & "%'", conn, 3, 3
 33.     If Rec.RecordCount = 0 Then
 34.         List1.Visible = False
 35.         Exit Sub
 36.     ElseIf (Rec.RecordCount = 1) And (UCase(Rec!Tu) = UCase(Text1)) Then
 37.         List1.Visible = False
 38.         Exit Sub
 39.     Else
 40.         Do While Not Rec.EOF
 41.             List1.AddItem Rec!Tu
 42.             Rec.MoveNext
 43.         Loop
 44.         List1.Height = List1.ListCount * 250
 45.         List1.Visible = True
 46.     End If
 47. End If
 48. End Sub
 49.  
 50. Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
 51. If KeyAscii = 13 Then
 52.     List1.Visible = False
 53.     Command1_Click
 54. End If
 55. End Sub
 56.  
Attachments
Tu Ðiên.rar
(8.57 KiB) Downloaded 1070 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Koha JeseMen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 24
Joined: Tue 27/07/2010 9:00 pm
Has thanked: 5 times

Re: Từ điển có CSDL là access

Postby Koha JeseMen » Sun 17/04/2011 2:51 pm

Hướng dẫn em cách khắc phục lỗi sau:
Class not registered.
Looking for object with:
CLSID:{59245250-7A2F-11D0-9482-00A0C91110ED}

Tại dòng: Set Text2.DataSource = Rec

botre137
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 15
Joined: Fri 04/03/2011 10:19 pm
Location: thanh hoa
Has thanked: 2 times
Been thanked: 5 times

Re: Từ điển có CSDL là access

Postby botre137 » Tue 10/05/2011 12:09 am

chau cam on chu nhieu......

User avatar
deptraithongminh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 143
Joined: Tue 02/07/2013 4:58 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 17 times
Been thanked: 1 time

Re: Từ điển có CSDL là access

Postby deptraithongminh » Thu 15/05/2014 4:30 pm

mình làm 1 project mới dựa trên cái này sao nó báo :
"the connection cannot be úe to perform this operation. it is either close or invalid in this context"
lỗi 3709


Return to “[VB] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests