Page 1 of 1

Xem mật khẩu sau các dấu ***

Posted: Thu 24/12/2009 3:18 pm
by truongphu
Thủ thuật: Xem mật khẩu sau các dấu ***
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Xem mật khẩu sau các dấu ***
http://www.nirsoft.net/vb/passrev.html

 1. 'Password Revealer
 2. 'Copyright (c) 2002 Nir Sofer
 3. 'Web site http//nirsoft.mirrorz.com
 4. '
 5. 'The following code sample scans all opened windows, and reveals the passwords
 6. 'behind the password text-boxes (with asterisks '***').
 7. 'This code sample works properly only on Windows 95/98/ME/NT. It doesn't work on Windows 2000/XP.
 8. '
 9.  
 10. Public Declare Function EnumWindows Lib "user32" _
 11. (ByVal lpEnumFunc As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 12. Public Declare Function EnumChildWindows Lib "user32" _
 13. (ByVal hWndParent As Long, ByVal lpEnumFunc As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 14. Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
 15. (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 16.  
 17. Public Type POINTAPI
 18.         x As Long
 19.         y As Long
 20. End Type
 21.  
 22. Public Type MSG
 23.     hwnd As Long
 24.     message As Long
 25.     wParam As Long
 26.     lParam As Long
 27.     time As Long
 28.     pt As POINTAPI
 29. End Type
 30.  
 31. Public Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" _
 32. (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
 33. Public Const GWL_STYLE = (-16)
 34. Public Const ES_PASSWORD = &H20&
 35. Public Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC
 36.  
 37. Public Declare Function InvalidateRect Lib "user32" _
 38. (ByVal hwnd As Long, lpRect As Any, ByVal bErase As Long) As Long
 39. Public Declare Function UpdateWindow Lib "user32" _
 40. (ByVal hwnd As Long) As Long
 41.  
 42.  
 43. Public Function EnumChildWindowsProc(ByVal hwnd As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 44.     If (GetWindowLong(hwnd, GWL_STYLE) And ES_PASSWORD) <> 0 Then
 45.         'Clear the password character
 46.        SendMessage hwnd, EM_SETPASSWORDCHAR, 0, 0
 47.         'Repaint the window
 48.        InvalidateRect hwnd, ByVal 0, 0
 49.         UpdateWindow hwnd
 50.     End If
 51.     EnumChildWindowsProc = 1
 52. End Function
 53.  
 54. Public Function EnumWindowsProc(ByVal hwnd As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 55.     'Enumerating all child windows.
 56.    EnumChildWindows hwnd, AddressOf EnumChildWindowsProc, 0
 57.     EnumWindowsProc = 1
 58. End Function
 59.  
 60. Public Sub EnumPasswords()
 61.     'Enumerating all top-level windows.
 62.    EnumWindows AddressOf EnumWindowsProc, 0
 63. End Sub

Re: Xem mật khẩu sau các dấu ***

Posted: Tue 29/12/2009 11:18 pm
by PhuongThanh37
Cái này nếu cháu nhớ không nhầm trong Diễn đàn mình cũng có (Từ mấy năm rồi).
Nhưng với cách đó chỉ có tác dụng với dấu * (2A: Asterisk) thôi còn dấu ● (U+25CF: Black Circle) thì không có tác dụng.
Nghĩa là với comctl 6 trở lên là không còn tác dụng. Nghĩa là ngoài mấy chương trình viết bằng VB hay mấy chương trình trên win 9x thì cách đó chịu.

Re: Xem mật khẩu sau các dấu ***

Posted: Fri 04/01/2013 4:30 pm
by thanlongpro2012
Chi cho khổ. Lên mạng đăng nhập. Bôi đen các dấu *,nháy chuột phải chọn kiểm tra phần tử tìm đến dòng được bôi đen, chỗ type chọn password sửa thành kiểu text sau đó tắt bảng xuống bạn sẽ thấy thật kì diệu

Re: Xem mật khẩu sau các dấu ***

Posted: Fri 04/01/2013 5:56 pm
by end_lesslove2012
@thanlongpro2012
Đây là lập trình chứ không phải thủ thuật máy tính nhé bạn, nói vậy thì nói chi nữa !
P/S:Hình như đào mộ thì phải !!

Re: Xem mật khẩu sau các dấu ***

Posted: Mon 25/02/2013 8:27 pm
by tranbadat
:)) mình tìm mã nguồn cái này mãi :))
thanks bạn nhe

Re: Xem mật khẩu sau các dấu ***

Posted: Fri 13/09/2013 7:45 pm
by phanvantuan6
truongphu wrote:Thủ thuật: Xem mật khẩu sau các dấu ***
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Xem mật khẩu sau các dấu ***
http://www.nirsoft.net/vb/passrev.html

 1. 'Password Revealer
 2. 'Copyright (c) 2002 Nir Sofer
 3. 'Web site http//nirsoft.mirrorz.com
 4. '
 5. 'The following code sample scans all opened windows, and reveals the passwords
 6. 'behind the password text-boxes (with asterisks '***').
 7. 'This code sample works properly only on Windows 95/98/ME/NT. It doesn't work on Windows 2000/XP.
 8. '
 9.  
 10. Public Declare Function EnumWindows Lib "user32" _
 11. (ByVal lpEnumFunc As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 12. Public Declare Function EnumChildWindows Lib "user32" _
 13. (ByVal hWndParent As Long, ByVal lpEnumFunc As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 14. Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
 15. (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 16.  
 17. Public Type POINTAPI
 18.         x As Long
 19.         y As Long
 20. End Type
 21.  
 22. Public Type MSG
 23.     hwnd As Long
 24.     message As Long
 25.     wParam As Long
 26.     lParam As Long
 27.     time As Long
 28.     pt As POINTAPI
 29. End Type
 30.  
 31. Public Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" _
 32. (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
 33. Public Const GWL_STYLE = (-16)
 34. Public Const ES_PASSWORD = &H20&
 35. Public Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC
 36.  
 37. Public Declare Function InvalidateRect Lib "user32" _
 38. (ByVal hwnd As Long, lpRect As Any, ByVal bErase As Long) As Long
 39. Public Declare Function UpdateWindow Lib "user32" _
 40. (ByVal hwnd As Long) As Long
 41.  
 42.  
 43. Public Function EnumChildWindowsProc(ByVal hwnd As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 44.     If (GetWindowLong(hwnd, GWL_STYLE) And ES_PASSWORD) <> 0 Then
 45.         'Clear the password character
 46.        SendMessage hwnd, EM_SETPASSWORDCHAR, 0, 0
 47.         'Repaint the window
 48.        InvalidateRect hwnd, ByVal 0, 0
 49.         UpdateWindow hwnd
 50.     End If
 51.     EnumChildWindowsProc = 1
 52. End Function
 53.  
 54. Public Function EnumWindowsProc(ByVal hwnd As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 55.     'Enumerating all child windows.
 56.    EnumChildWindows hwnd, AddressOf EnumChildWindowsProc, 0
 57.     EnumWindowsProc = 1
 58. End Function
 59.  
 60. Public Sub EnumPasswords()
 61.     'Enumerating all top-level windows.
 62.    EnumWindows AddressOf EnumWindowsProc, 0
 63. End Sub
Chào bác!
Bác cho hỏi dùng Tool này để xem mật khẩu của các Project khác bị khóa thì ta phải làm thế nào?
Cám ơn bác.