• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chuyển số thành chữ Tiếng Anh

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
Hình đại diện của người dùng
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1123
Ngày tham gia: T.Tư 24/09/2008 4:04 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 time

Chuyển số thành chữ Tiếng Anh

Gửi bàigửi bởi tungcan5diop » T.Tư 16/12/2009 4:29 pm

 1. Public Function ReadMoney(ByVal strNumber As String, VarCurrency As String) As String
 2.     '===== Note : Apply to VND only - read in English
 3.    '===== strNumber contains 12 digitals as maximum
 4.    Dim tmp3Num(4) As Integer, Number As String, I As Integer, j As Integer, k As Integer, strResult As String, bSmallNum As Boolean
 5.     Dim temp As Double
 6.     Dim tempnumber As String
 7.    
 8.     If Not IsNumeric(strNumber) Then ReadMoney = "Please enter a number only !": Exit Function
 9.     If Len(strNumber) > 12 Then ReadMoney = "Too large number ! The maximum of this number is 999.999.999.999 (12 digitals only)": Exit Function
 10.    
 11.     temp = Val(strNumber) - Int(Val(strNumber))
 12.     If temp <> 0 Then tempnumber = ReadMoney(CInt(temp * 100), "")
 13.     Number = Trim(Int(strNumber))
 14.     If CDbl(Number) = 0 Then ReadMoney = "Zero " & VarCurrency: Exit Function
 15.     Dim Hang
 16.     Hang = Array("thousand", "million", "billion")
 17.     j = Len(Number) \ 3
 18.     If Len(Number) Mod 3 > 0 Then j = j + 1
 19.     For I = j - 1 To 0 Step -1
 20.         tmp3Num(I) = CInt(Right(Number, IIf(Len(Number) >= 3, 3, Len(Number))))
 21.         If I > 0 Then
 22.             Number = Left(Number, Len(Number) - 3)
 23.         End If
 24.     Next I
 25.     k = 0
 26.     For I = j - 1 To 0 Step -1
 27.         If I = j - 1 Then
 28.                 If Len(CStr(tmp3Num(I))) = 3 Then
 29.                     strResult = Read3Num(tmp3Num(I), VarCurrency, True)
 30.                 Else
 31.                     bSmallNum = True
 32.                     If CDbl(strNumber) >= 100 Then bSmallNum = False
 33.                     strResult = Read2Num(tmp3Num(I), VarCurrency, True, bSmallNum)
 34.                 End If
 35.         Else
 36.                 If Len(CStr(tmp3Num(I))) = 3 Then
 37.                     strResult = Read3Num(tmp3Num(I), VarCurrency) & Space(1) & IIf(tmp3Num(I) > 0, Hang(k) & " ", "") & strResult
 38.                 Else
 39.                     strResult = Read2Num(tmp3Num(I), VarCurrency) & Space(1) & IIf(tmp3Num(I) > 0, Hang(k) & " ", "") & strResult
 40.                 End If
 41.                 k = k + 1
 42.         End If
 43.     Next I
 44.     Dim firstchar As String
 45.     If Len(tempnumber) > 0 Then strResult = strResult + " point " + tempnumber
 46.     strResult = Trim(strResult)
 47.     firstchar = UCase(Left(strResult, 1))
 48.     strResult = VarCurrency & " " & firstchar & Right(strResult, Len(strResult) - 1)
 49.     ReadMoney = strResult
 50. End Function

 1. Public Function Read3Num(ByVal intNum As Integer, VarCurrency As String, Optional bLastNum As Boolean = False) As String
 2.     If intNum > 1000 Then Read3Num = "": Exit Function
 3.     Dim Tram
 4.     Tram = Array("one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine")
 5.     If intNum = 0 Then Read3Num = "": Exit Function
 6.     Read3Num = Tram((intNum \ 100) - 1) & " hundred"
 7.     If intNum Mod 100 > 0 Then
 8.         If bLastNum Then Read3Num = Read3Num
 9.         Read3Num = Read3Num & Space(1) & Read2Num(intNum Mod 100, VarCurrency)
 10.     End If
 11.     If bLastNum Then Read3Num = Read3Num
 12. End Function

 1. Public Function Read2Num(ByVal intNum As Integer, VarCurrency As String, Optional bLastNum As Boolean = False, Optional bSmallNum As Boolean = False) As String
 2.     If intNum > 100 Then Read2Num = "": Exit Function
 3.     Dim donvi, Chuc
 4.     donvi = Array("one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "ten", "eleven", "twelve", _
 5.                                 "thirteen", "fourteen", "fifteen", "sixteen", "seventeen", "eighteen", "nineteen")
 6.     Chuc = Array("twenty", "thirty", "forty", "fifty", "sixty", "seventy", "eighty", "ninety")
 7.     Select Case intNum
 8.         Case 1 To 19
 9.             If bLastNum And (Not bSmallNum) Then Read2Num = Read2Num
 10.             Read2Num = Read2Num & Space(1) & donvi(intNum - 1)
 11.         Case Is > 19
 12.             Read2Num = Chuc(CInt(intNum \ 10) - 2)
 13.             If intNum Mod 10 > 0 Then
 14.                 If bLastNum And (Not bSmallNum) Then Read2Num = Read2Num
 15.                 Read2Num = Read2Num & Space(1) & donvi((intNum Mod 10) - 1)
 16.             End If
 17.         Case Else
 18.                Read2Num = ""
 19.     End Select
 20.     If bLastNum Then Read2Num = Read2Num
 21. End Function


Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

Khai Nguyen
Bài viết: 4
Ngày tham gia: T.Bảy 10/08/2013 9:47 pm
Has thanked: 11 time

Re: Chuyển số thành chữ Tiếng Anh

Gửi bàigửi bởi Khai Nguyen » T.Năm 15/08/2013 4:36 pm

Nhân tiện đây mình cũng có góp thêm với tất cả mấy hàm dịch số thành chữ =VND Và USD xin góp thêm với diễn đàn đây là Link :
http://www.mediafire.com/download/k4527 ... %2BUSD.rar
Khai Nguyen


Quay về “[VB] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách