Page 1 of 1

Message Box xuất hiện trong thời gian quy định

Posted: Tue 29/04/2008 3:40 pm
by truongphu
Thủ thuật: Message Box xuất hiện trong thời gian quy định
Tác giả: truongphu, từ The Best Scripting
Mô tả: Thông thường, khi một MessageBox xuất hiện, bạn phải đóng nó trước khi tiếp tục làm việc khác. Thủ thuật này sẽ trình bày cách hiển thị 1 MessageBox trong 1 khỏang thời gian được chỉ định trước. Tức là nó sẽ tự động đóng sau 1 khỏang thời gian nào đó (bạn không cần phải tắt nó).


 1. Private Sub Form_Load()
 2. Const wshYes = 6
 3. Const wshNo = 7
 4. Const wshYesNoDialog = 4
 5. Const wshQuestionMark = 32
 6.  
 7. Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
 8.  
 9. intReturn = objShell.Popup("Do you want to delete this file?", _
 10.     3, "Only 3 seconds to do this", wshYesNoDialog + wshQuestionMark)
 11. If intReturn = wshYes Then
 12.     MsgBox "You clicked the Yes button."
 13. ElseIf intReturn = wshNo Then
 14.     MsgBox "You clicked the No button."
 15. Else
 16.     MsgBox "The popup timed out."
 17. End If
 18. End Sub

Re: Message Box xuất hiện trong thời gian quy định

Posted: Tue 14/09/2010 1:47 pm
by NoBi
Thủ thuật:
Tạo MessageBox tự động đóng, code vb6:
 1. 'Module code:
 2. Public Const NV_CLOSEMSGBOX As Long = &H5000&
 3. Public Declare Function SetTimer& Lib "user32" (ByVal hWnd&, ByVal nIDEvent&, _
 4. ByVal uElapse&, ByVal lpTimerFunc&)
 5.  
 6. Public Declare Function FindWindow& Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
 7. (ByVal lpClassName$, ByVal lpWindowName$)
 8.  
 9. Public Declare Function LockWindowUpdate& Lib "user32" (ByVal hwndLock&)
 10.  
 11. Public Declare Function SetForegroundWindow& Lib "user32" (ByVal hWnd&)
 12.  
 13. Public Declare Function MessageBox& Lib "user32" Alias "MessageBoxA" _
 14. (ByVal hWnd&, ByVal lpText$, ByVal lpCaption$, ByVal wType&)
 15.  
 16. Public Declare Function KillTimer& Lib "user32" (ByVal hWnd&, ByVal nIDEvent&)
 17.  
 18. Public Const API_FALSE As Long = 0&
 19.  
 20. Public Sub TimerProc(ByVal hWnd&, ByVal uMsg&, ByVal idEvent&, ByVal dwTime&)
 21.     KillTimer hWnd, idEvent
 22.     Dim hMessageBox&
 23.     hMessageBox = FindWindow("#32770", "Self Closing MessageBox")
 24.     If hMessageBox Then
 25.         Call SetForegroundWindow(hMessageBox)
 26.         SendKeys "{enter}"
 27.     End If
 28.     Call LockWindowUpdate(API_FALSE)
 29. End Sub
 30.  
 31. 'Form code:
 32. Private Sub Form_Load()
 33.     SetTimer hWnd, NV_CLOSEMSGBOX, 3000&, AddressOf TimerProc
 34.     Call MessageBox(hWnd, "Watch this MessageBox close itself after 3 seconds", _
 35.     "Self Closing MessageBox", MB_ICONQUESTION Or MB_TASKMODAL)
 36. End Sub
 37.  

Re: Message Box xuất hiện trong thời gian quy định

Posted: Sun 24/10/2010 12:00 am
by bboy_nonoyes
Code của bác truongphu chỉ cần đặt trong Form_Load() còn của bác NoBi thì phải bổ sung thêm modules nữa. Code này hay quá, thanks 2 bác nha!

Re: Message Box xuất hiện trong thời gian quy định

Posted: Mon 21/10/2013 3:33 pm
by kaildo
Phải bổ xung thêm module nhưng lúc nào cần thì có thể gọi nó ra

Re: Message Box xuất hiện trong thời gian quy định

Posted: Wed 24/09/2014 3:13 pm
by tieuthuvodanh1980
Image
Đây là code làm Msgbox hiển thị tiếng việt có dấu Unicode và Msgbox có thể tự đóng.

Code: Select all

Type MB
   Hook        As Long   ' Holds the hook
   Ok          As String ' Custom okbutton holder
   Retry       As String
   Cancel      As String
   Ignore      As String
   No          As String
   Yes         As String
End Type
Private Declare Function GetCurrentThreadId& Lib "kernel32" ()
Private Declare Function UnhookWindowsHookEx& Lib "user32" (ByVal hHook&)
'ANSI
Private Declare Function SetWindowsHookExA Lib "user32.dll" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
Private Declare Function SetDlgItemTextA Lib "user32.dll" (ByVal hDlg As Long, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal lpString As String) As Long
Private Declare Function MessageBoxA Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowLongA Lib "user32" (ByVal hwnd&, ByVal nIndex&) As Long
'UNICODE
Private Declare Function SetWindowsHookExW Lib "user32.dll" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
Private Declare Function SetDlgItemTextW Lib "user32.dll" (ByVal hDlg As Long, ByVal nIDDlgItem As Long, ByVal lpString As Long) As Long
Private Declare Function MessageBoxW Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpText As Long, ByVal lpCaption As Long, ByVal wType As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowLongW Lib "user32" (ByVal hwnd&, ByVal nIndex&) As Long
'Constants
Private Const MB_ABORTRETRYIGNORE   As Long = &H2&
Private Const MB_OKCANCEL           As Long = &H1&
Private Const MB_RETRYCANCEL        As Long = &H5&
Private Const MB_YESNO              As Long = &H4&
Private Const MB_YESNOCANCEL        As Long = &H3&
Private Const MB_ICONASTERISK       As Long = &H40&
Private Const MB_ICONEXCLAMATION    As Long = &H30&
Private Const MB_ICONHAND           As Long = &H10&
Private Const MB_ICONINFORMATION    As Long = MB_ICONASTERISK
Private Const MB_ICONMASK           As Long = &HF0&
Private Const MB_ICONQUESTION       As Long = &H20&
Private Const MB_ICONSTOP           As Long = MB_ICONHAND
Private Const MB_OK                 As Long = &H0&
Private Const MB_TASKMODAL          As Long = &H2000&

'All the Messagebox buttons
Private Const IDOK      As Long = 1
Private Const IDABORT   As Long = 3
Private Const IDRETRY   As Long = 4
Private Const IDYES     As Long = 6
Private Const IDCANCEL  As Long = 2
Private Const IDIGNORE  As Long = 5
Private Const IDNO      As Long = 7
Private Const WH_CBT    As Long = 5
Private MT     As MB
'------------------------
Public Const NV_CLOSEMSGBOX As Long = &H5000&
' API declares
  Public Declare Function LockWindowUpdate& Lib "user32" (ByVal hwndLock&)
  Public Declare Function GetActiveWindow& Lib "user32" ()
  Public Declare Function GetDesktopWindow& Lib "user32" ()
 'Public Declare Function FindWindow& Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName$, _
                                                                        ByVal lpWindowName$)
 Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowW" (ByVal lpClassName As Any, ByVal lpWindowName As Any) As Long
  Public Declare Function SetForegroundWindow& Lib "user32" (ByVal hwnd&)
  Public Declare Function GetClassName& Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd&, _
                                                        ByVal lpClassName$, ByVal nMaxCount&)
  'Public Declare Function GetWindowRect& Lib "user32" (ByVal hwnd&, lpRect As RECT)
  Public Declare Function SetWindowPos& Lib "user32" (ByVal hwnd&, ByVal hWndInsertAfter&, _
                                      ByVal x&, ByVal y&, ByVal cx&, ByVal cy&, ByVal wFlags&)
  Public Declare Function MessageBox& Lib "user32" Alias "MessageBoxA" (ByVal hwnd&, _
                                                ByVal lpText$, ByVal lpCaption$, ByVal wType&)
  Public Declare Function SetTimer& Lib "user32" (ByVal hwnd&, ByVal nIDEvent&, ByVal uElapse&, _
                                                                            ByVal lpTimerFunc&)
  Public Declare Function KillTimer& Lib "user32" (ByVal hwnd&, ByVal nIDEvent&)
  Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
  Public Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
  Private Const WM_CLOSE = &H10
  Public tieudeMSG As String, EndTime As Long, StartTime As Long

Public Function ConvertToUnicode(sText As String)
    Dim i As Integer, j As Integer
    Dim sCurChar As String, sPreChar As String, sPreTxt As String
    For j = 1 To 2
        For i = 2 To Len(sText)
            sCurChar = Mid(sText, i, 1)
            sPreTxt = Left(sText, i - 2)
            sPreChar = Mid(sText, i - 1, 1)
            Select Case sCurChar
                Case "1"
                    Select Case sPreChar
                        'a
                        Case "a": sText = sPreTxt & ChrW$(&HE1) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "A": sText = sPreTxt & ChrW$(&HC1) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HE2): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA5) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HC2): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA4) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H103): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EAF) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H102): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EAE) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'e
                        Case "e": sText = sPreTxt & ChrW$(&HE9) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "E": sText = sPreTxt & ChrW$(&HC9) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HEA): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EBF) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HCA): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EBE) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'i
                        Case "i": sText = sPreTxt & ChrW$(&HED) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "I": sText = sPreTxt & ChrW$(&HCD) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'o
                        Case "o": sText = sPreTxt & ChrW$(&HF3) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "O": sText = sPreTxt & ChrW$(&HD3) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HF4): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED1) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HD4): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED0) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1A1): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EDB) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1A0): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EDA) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'u
                        Case "u": sText = sPreTxt & ChrW$(&HFA) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "U": sText = sPreTxt & ChrW$(&HDA) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1B0): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE9) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1AF): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE8) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'y
                        Case "y": sText = sPreTxt & ChrW$(&HFD) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "Y": sText = sPreTxt & ChrW$(&HDD) & Right(sText, Len(sText) - i)

                    End Select

                Case "2"
                    Select Case sPreChar
                        'a
                        Case "a": sText = sPreTxt & ChrW$(&HE0) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "A": sText = sPreTxt & ChrW$(&HC0) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HE2): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA7) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HC2): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA6) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H103): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB1) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H102): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB0) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'e
                        Case "e": sText = sPreTxt & ChrW$(&HE8) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "E": sText = sPreTxt & ChrW$(&HC8) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HEA): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC1) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HCA): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC0) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'i
                        Case "i": sText = sPreTxt & ChrW$(&HEC) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "I": sText = sPreTxt & ChrW$(&HCC) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'o
                        Case "o": sText = sPreTxt & ChrW$(&HF2) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "O": sText = sPreTxt & ChrW$(&HD2) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HF4): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED3) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HD4): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED2) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1A1): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EDD) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1A0): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EDC) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'u
                        Case "u": sText = sPreTxt & ChrW$(&HF9) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "U": sText = sPreTxt & ChrW$(&HD9) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1B0): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EEB) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1AF): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EEA) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'y
                        Case "y": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF3) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "Y": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF2) & Right(sText, Len(sText) - i)

                    End Select

                Case "3"
                    Select Case sPreChar
                        'a
                        Case "a": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA3) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "A": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA2) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HE2): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA9) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HC2): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA8) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H103): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB3) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H102): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB2) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'e
                        Case "e": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EBB) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "E": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EBA) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HEA): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC3) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HCA): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC2) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'i
                        Case "i": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC9) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "I": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC8) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'o
                        Case "o": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ECF) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "O": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ECE) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HF4): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED5) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HD4): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED4) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1A1): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EDF) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1A0): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EDE) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'u
                        Case "u": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE7) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "U": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE6) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1B0): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EED) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1AF): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EEC) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'y
                        Case "y": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF7) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "Y": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF6) & Right(sText, Len(sText) - i)

                    End Select

                Case "4"
                    Select Case sPreChar
                        'a
                        Case "a": sText = sPreTxt & ChrW$(&HE3) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "A": sText = sPreTxt & ChrW$(&HC3) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HE2): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EAB) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HC2): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EAA) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H103): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB5) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H102): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB4) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'e
                        Case "e": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EBD) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "E": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EBC) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HEA): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC5) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HCA): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC4) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'i
                        Case "i": sText = sPreTxt & ChrW$(&H129) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "I": sText = sPreTxt & ChrW$(&H128) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'o
                        Case "o": sText = sPreTxt & ChrW$(&HF5) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "O": sText = sPreTxt & ChrW$(&HD5) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HF4): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED7) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HD4): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED6) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1A1): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE1) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1A0): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE0) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'u
                        Case "u": sText = sPreTxt & ChrW$(&H169) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "U": sText = sPreTxt & ChrW$(&H168) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1B0): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EEF) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1AF): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EEE) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'y
                        Case "y": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF9) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "Y": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF8) & Right(sText, Len(sText) - i)
                    End Select

                Case "5"
                    Select Case sPreChar
                        'a
                        Case "a": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA1) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "A": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA0) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HE2): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EAD) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HC2): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EAC) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H103): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB7) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H102): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB6) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'e
                        Case "e": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB9) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "E": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB8) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HEA): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC7) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HCA): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC6) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'i
                        Case "i": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ECB) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "I": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ECA) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'o
                        Case "o": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ECD) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "O": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ECC) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HF4): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED9) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&HD4): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED8) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1A1): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE3) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1A0): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE2) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'u
                        Case "u": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE5) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "U": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE4) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1B0): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF1) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case ChrW$(&H1AF): sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF0) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'y
                        Case "y": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF5) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "Y": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF4) & Right(sText, Len(sText) - i)
                    End Select

                Case "6"
                    Select Case sPreChar
                        'a
                        Case "a": sText = sPreTxt & ChrW$(&HE2) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "A": sText = sPreTxt & ChrW$(&HC2) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'e
                        Case "e": sText = sPreTxt & ChrW$(&HEA) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "E": sText = sPreTxt & ChrW$(&HCA) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'o
                        Case "o": sText = sPreTxt & ChrW$(&HF4) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "O": sText = sPreTxt & ChrW$(&HD4) & Right(sText, Len(sText) - i)
                    End Select

                Case "7"
                    Select Case sPreChar
                        'o
                        Case "o": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1A1) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "O": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1A0) & Right(sText, Len(sText) - i)

                        'u
                        Case "u": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1B0) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "U": sText = sPreTxt & ChrW$(&H1AF) & Right(sText, Len(sText) - i)
                    End Select

                Case "8"
                    Select Case sPreChar
                        'a
                        Case "a": sText = sPreTxt & ChrW$(&H103) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "A": sText = sPreTxt & ChrW$(&H102) & Right(sText, Len(sText) - i)
                    End Select

                Case "9"
                    Select Case sPreChar
                        'd
                        Case "d": sText = sPreTxt & ChrW$(&H111) & Right(sText, Len(sText) - i)
                        Case "D": sText = sPreTxt & ChrW$(&H110) & Right(sText, Len(sText) - i)
                    End Select

            End Select
        Next i
    Next j
    ConvertToUnicode = sText
End Function
'-------------------------


'Functions
Function MsgBoxA(Prompt As String, Flags As VbMsgBoxStyle, _
   Title As String, sOK As String, _
   Optional sRetry As String, Optional sCancel As String, _
   Optional sYes As String, Optional sNo As String, _
   Optional sIgnore As String) As Long

   On Error Resume Next ' error protection

   MT.Hook = SetWindowsHookExA(5, AddressOf MsgBoxCallBackA, GetWindowLongA(0, (-6)), GetCurrentThreadId)
   MT.Ok = sOK
   MT.Cancel = sCancel
   MT.Ignore = sIgnore
   MT.No = sNo
   MT.Retry = sRetry
   MT.Yes = sYes
   MsgBoxA = MessageBoxA(0, Prompt$, Title$, Flags Or MB_TASKMODAL)
End Function

Function MsgBoxCallBackA(ByVal uMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Long) As Long
   If uMsg = WH_CBT Then
      SetDlgItemTextA wParam, IDOK, MT.Ok
      SetDlgItemTextA wParam, IDCANCEL, MT.Cancel
      SetDlgItemTextA wParam, IDIGNORE, MT.Ignore
      SetDlgItemTextA wParam, IDNO, MT.No
      SetDlgItemTextA wParam, IDYES, MT.Yes
      SetDlgItemTextA wParam, IDRETRY, MT.Retry
      UnhookWindowsHookEx MT.Hook
   End If
End Function

Function MsgBoxW(Prompt As String, Flags As VbMsgBoxStyle, _
   Title As String, wHwnd As Long, Optional sTime, Optional sOK As String, _
   Optional sRetry As String, Optional sCancel As String, _
   Optional sYes As String, Optional sNo As String, _
   Optional sIgnore As String) As Long

   On Error Resume Next ' error protection
  tieudeMSG = Title: EndTime = CLng(sTime): StartTime = GetTickCount() / 1000

  If Not IsMissing(sTime) Then SetTimer wHwnd, NV_CLOSEMSGBOX, 1000, AddressOf TimerProc
 
   MT.Hook = SetWindowsHookExW(5, AddressOf MsgBoxCallBackW, GetWindowLongW(0, (-6)), GetCurrentThreadId)
   MT.Ok = IIf(Len(sOK) = 0, ChrW(&H110) & ChrW(&H1ED3) & "ng " & ChrW(&HFD), sOK)
   MT.Cancel = IIf(Len(sCancel) = 0, "H" & ChrW(&H1EE7) & "y b" & ChrW(&H1ECF), sCancel)
   MT.Ignore = IIf(Len(sIgnore) = 0, "B" & ChrW(&H1ECF) & " qua", sIgnore)
   MT.No = IIf(Len(sNo) = 0, "Kh" & ChrW(&HF4) & "ng", sNo)
   MT.Retry = IIf(Len(sRetry) = 0, "Th" & ChrW(&H1EED) & "l" & ChrW(&H1EA1) & "i", sRetry)
   MT.Yes = IIf(Len(sYes) = 0, "C" & ChrW(&HF3), sYes)
   MsgBoxW = MessageBoxW(wHwnd, StrPtr((Prompt)), StrPtr((Title)), Flags Or MB_TASKMODAL)
End Function

Function MsgBoxCallBackW(ByVal uMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Long) As Long

   If uMsg = WH_CBT Then
      SetDlgItemTextW wParam, IDOK, StrPtr(MT.Ok)
      SetDlgItemTextW wParam, IDCANCEL, StrPtr(MT.Cancel)
      SetDlgItemTextW wParam, IDIGNORE, StrPtr(MT.Ignore)
      SetDlgItemTextW wParam, IDNO, StrPtr(MT.No)
      SetDlgItemTextW wParam, IDYES, StrPtr(MT.Yes)
      SetDlgItemTextW wParam, IDRETRY, StrPtr(MT.Retry)
      UnhookWindowsHookEx MT.Hook
   End If
End Function

Public Sub TimerProc(ByVal hwnd&, ByVal uMsg&, ByVal idEvent&, ByVal dwTime&)
Dim TempTime As Long
Dim hMessageBox&
      ' find the messagebox window
      hMessageBox = FindWindow(StrPtr("#32770"), StrPtr(tieudeMSG))
      TempTime = GetTickCount() / 1000
      'Debug.Print StartTime + EndTime & "    " & TempTime
      Debug.Print hMessageBox
     If (StartTime + EndTime <= TempTime) Or (hMessageBox = 0) Then
        If hMessageBox Then
            Call SetForegroundWindow(hMessageBox)
            SendMessage hMessageBox, &H10, 0, 0
       End If
       KillTimer hwnd, idEvent
       StartTime = 0: TempTime = 0
       Debug.Print "da giet timer"
     End If

End Sub
Cách sử dụng: ví dụ MSGBOX đóng sau 10 giây
MsgBoxW sThongbao, vbInformation, sTieude, Me.hWnd, 10