• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo form bằng Code

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
vinhphuoc91
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 146
Joined: Wed 26/03/2008 5:52 pm
Location: Phú Yên
Been thanked: 15 times
Contact:

Tạo form bằng Code

Postby vinhphuoc91 » Sat 05/04/2008 9:58 pm

Thủ thuật: Tạo form bằng Code
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Tạo form bằng CodeThêm vào 1 Module vào add vào đoạn code sau :

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2. Declare Function CreateWindowEx Lib "user32" Alias "CreateWindowExA" (ByVal dwExStyle As Long, _
 3.                                                     ByVal lpClassName As String, _
 4.                                                     ByVal lpWindowName As String, _
 5.                                                     ByVal dwStyle As Long, _
 6.                                                     ByVal x As Long, _
 7.                                                     ByVal y As Long, _
 8.                                                     ByVal nWidth As Long, _
 9.                                                     ByVal nHeight As Long, _
 10.                                                     ByVal hWndParent As Long, _
 11.                                                     ByVal hMenu As Long, _
 12.                                                     ByVal hInstance As Long, _
 13.                                                     lpParam As Any) As Long
 14.                                                    
 15. Declare Function LoadIcon Lib "user32" Alias "LoadIconA" (ByVal hInstance As Long, ByVal lpIconName As String) As Long
 16. Declare Function LoadCursor Lib "user32" Alias "LoadCursorA" (ByVal hInstance As Long, ByVal lpCursorName As String) As Long
 17. Declare Function GetStockObject Lib "gdi32" (ByVal nIndex As Long) As Long
 18. Declare Function RegisterClassEx Lib "user32" Alias "RegisterClassExA" (pcWndClassEx As WNDCLASSEX) As Integer
 19. Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
 20. Declare Function UpdateWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
 21. Declare Function SetFocus Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
 22. Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 23. Declare Function DefWindowProc Lib "user32" Alias "DefWindowProcA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 24. Declare Function GetMessage Lib "user32" Alias "GetMessageA" (lpMsg As MSG, ByVal hwnd As Long, ByVal wMsgFilterMin As Long, ByVal wMsgFilterMax As Long) As Long
 25. Declare Function TranslateMessage Lib "user32" (lpMsg As MSG) As Long
 26. Declare Function DispatchMessage Lib "user32" Alias "DispatchMessageA" (lpMsg As MSG) As Long
 27. Declare Sub PostQuitMessage Lib "user32" (ByVal nExitCode As Long)
 28. Declare Function BeginPaint Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpPaint As PAINTSTRUCT) As Long
 29. Declare Function EndPaint Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpPaint As PAINTSTRUCT) As Long
 30. Declare Function GetClientRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpRect As RECT) As Long
 31. Declare Function DrawText Lib "user32" Alias "DrawTextA" (ByVal hdc As Long, ByVal lpStr As String, ByVal nCount As Long, lpRect As RECT, ByVal wFormat As Long) As Long
 32.                                                    
 33.                                                    
 34. Type WNDCLASSEX
 35.     cbSize As Long
 36.     style As Long
 37.     lpfnWndProc As Long
 38.     cbClsExtra As Long
 39.     cbWndExtra As Long
 40.     hInstance As Long
 41.     hIcon As Long
 42.     hCursor As Long
 43.     hbrBackground As Long
 44.     lpszMenuName As String
 45.     lpszClassName As String
 46.     hIconSm As Long
 47. End Type
 48.  
 49.  
 50. Type POINTAPI
 51.         x As Long
 52.         y As Long
 53. End Type
 54.  
 55. Type MSG
 56.     hwnd As Long
 57.     message As Long
 58.     wParam As Long
 59.     lParam As Long
 60.     time As Long
 61.     pt As POINTAPI
 62. End Type
 63.  
 64. Type RECT
 65.         Left As Long
 66.         Top As Long
 67.         Right As Long
 68.         Bottom As Long
 69. End Type
 70.  
 71. Type PAINTSTRUCT
 72.         hdc As Long
 73.         fErase As Long
 74.         rcPaint As RECT
 75.         fRestore As Long
 76.         fIncUpdate As Long
 77.         rgbReserved(32) As Byte 'this was declared incorrectly in VB API viewer
 78. End Type
 79.  
 80. Public Const WS_VISIBLE As Long = &H10000000
 81. Public Const WS_VSCROLL As Long = &H200000
 82. Public Const WS_TABSTOP As Long = &H10000
 83. Public Const WS_THICKFRAME As Long = &H40000
 84. Public Const WS_MAXIMIZE As Long = &H1000000
 85. Public Const WS_MAXIMIZEBOX As Long = &H10000
 86. Public Const WS_MINIMIZE As Long = &H20000000
 87. Public Const WS_MINIMIZEBOX As Long = &H20000
 88. Public Const WS_SYSMENU As Long = &H80000
 89. Public Const WS_BORDER As Long = &H800000
 90. Public Const WS_CAPTION As Long = &HC00000                  '  WS_BORDER Or WS_DLGFRAME
 91. Public Const WS_CHILD As Long = &H40000000
 92. Public Const WS_CHILDWINDOW As Long = (WS_CHILD)
 93. Public Const WS_CLIPCHILDREN As Long = &H2000000
 94. Public Const WS_CLIPSIBLINGS As Long = &H4000000
 95. Public Const WS_DISABLED As Long = &H8000000
 96. Public Const WS_DLGFRAME As Long = &H400000
 97. Public Const WS_EX_ACCEPTFILES As Long = &H10&
 98. Public Const WS_EX_DLGMODALFRAME As Long = &H1&
 99. Public Const WS_EX_NOPARENTNOTIFY As Long = &H4&
 100. Public Const WS_EX_TOPMOST As Long = &H8&
 101. Public Const WS_EX_TRANSPARENT As Long = &H20&
 102. Public Const WS_GROUP As Long = &H20000
 103. Public Const WS_HSCROLL As Long = &H100000
 104. Public Const WS_ICONIC As Long = WS_MINIMIZE
 105. Public Const WS_OVERLAPPED As Long = &H0&
 106. Public Const WS_OVERLAPPEDWINDOW As Long = (WS_OVERLAPPED Or WS_CAPTION Or WS_SYSMENU Or WS_THICKFRAME Or WS_MINIMIZEBOX Or WS_MAXIMIZEBOX)
 107. Public Const WS_POPUP As Long = &H80000000
 108. Public Const WS_POPUPWINDOW As Long = (WS_POPUP Or WS_BORDER Or WS_SYSMENU)
 109. Public Const WS_SIZEBOX As Long = WS_THICKFRAME
 110. Public Const WS_TILED As Long = WS_OVERLAPPED
 111. Public Const WS_TILEDWINDOW As Long = WS_OVERLAPPEDWINDOW
 112. Public Const CW_USEDEFAULT As Long = &H80000000
 113. Public Const CS_HREDRAW As Long = &H2
 114. Public Const CS_VREDRAW As Long = &H1
 115. Public Const IDI_APPLICATION As Long = 32512&
 116. Public Const IDC_ARROW As Long = 32512&
 117. Public Const WHITE_BRUSH As Integer = 0
 118. Public Const BLACK_BRUSH As Integer = 4
 119. Public Const WM_KEYDOWN As Long = &H100
 120. Public Const WM_CLOSE As Long = &H10
 121. Public Const WM_DESTROY As Long = &H2
 122. Public Const WM_PAINT As Long = &HF
 123. Public Const SW_SHOWNORMAL As Long = 1
 124. Public Const DT_CENTER As Long = &H1
 125. Public Const DT_SINGLELINE As Long = &H20
 126. Public Const DT_VCENTER As Long = &H4
 127.  
 128. Sub Main()
 129.  
 130. Call vbWinMain
 131.  
 132. End Sub
 133.  
 134. Public Function vbWinMain() As Long
 135.  
 136. Const CLASSNAME = "Hello_VB"
 137. Const TITLE = "Hello VB"
 138. Dim hwnd As Long
 139. Dim wc As WNDCLASSEX
 140. Dim message As MSG
 141.  
 142.     ' Set up and register window class
 143.     wc.cbSize = Len(wc)
 144.     wc.style = CS_HREDRAW Or CS_VREDRAW
 145.     wc.lpfnWndProc = GetFuncPtr(AddressOf WindowProc)
 146.     wc.cbClsExtra = 0&
 147.     wc.cbWndExtra = 0&
 148.     wc.hInstance = App.hInstance
 149.     wc.hIcon = LoadIcon(App.hInstance, IDI_APPLICATION)
 150.     wc.hCursor = LoadCursor(App.hInstance, IDC_ARROW)
 151.     wc.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH)
 152.     wc.lpszMenuName = 0&
 153.     wc.lpszClassName = CLASSNAME
 154.     wc.hIconSm = LoadIcon(App.hInstance, IDI_APPLICATION)
 155.    
 156.     RegisterClassEx wc
 157.  
 158.    
 159.     ' Create a window
 160.     hwnd = CreateWindowEx(0&, _
 161.                         CLASSNAME, _
 162.                         TITLE, _
 163.                         WS_OVERLAPPEDWINDOW, _
 164.                         CW_USEDEFAULT, _
 165.                         CW_USEDEFAULT, _
 166.                         CW_USEDEFAULT, _
 167.                         CW_USEDEFAULT, _
 168.                         0&, _
 169.                         0&, _
 170.                         App.hInstance, _
 171.                         0&)
 172.    
 173.     ' Show the window
 174.     ShowWindow hwnd, SW_SHOWNORMAL
 175.     UpdateWindow hwnd
 176.     SetFocus hwnd
 177.    
 178.     'enter message loop
 179.     '(all window messages are handles in WindowProc())
 180.     Do While 0 <> GetMessage(message, 0&, 0&, 0&)
 181.         TranslateMessage message
 182.         DispatchMessage message
 183.     Loop
 184.    
 185.     vbWinMain = message.wParam
 186. End Function
 187.  
 188.  
 189. Public Function WindowProc(ByVal hwnd As Long, ByVal message As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 190. 'Main message handler for this program
 191. Dim ps As PAINTSTRUCT
 192. Dim rc As RECT
 193. Dim hdc As Long
 194. Dim str As String
 195.  
 196. Select Case message
 197.     'Handle 3 select messages "manually"
 198.     Case WM_PAINT
 199.         hdc = BeginPaint(hwnd, ps)
 200.         Call GetClientRect(hwnd, rc)
 201.         str = "Hello Visual Basic 6!"
 202.         Call DrawText(hdc, str, Len(str), rc, DT_SINGLELINE Or DT_CENTER Or DT_VCENTER)
 203.         Call EndPaint(hwnd, ps)
 204.         Exit Function
 205.  
 206.     Case WM_KEYDOWN
 207.         Call PostMessage(hwnd, WM_CLOSE, 0, 0)
 208.         Exit Function
 209.        
 210.     Case WM_DESTROY
 211.         PostQuitMessage 0&
 212.         Exit Function
 213.        
 214.     Case Else
 215.     'pass all other messages to default window procedure
 216.         WindowProc = DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam)
 217.        
 218. End Select
 219.  
 220.  
 221. End Function
 222.  
 223. Function GetFuncPtr(ByVal lngFnPtr As Long) As Long
 224.     'wrapper function to allow AddressOf to be used within VB
 225.     GetFuncPtr = lngFnPtr
 226. End Function
 227.  


Chạy thử chương trình để thấy kết quả


My website : http://tinthoitrang.net

Return to “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests