Trang 1 trên 1

Tạo ListBox và ComboBox... ngược

Đã gửi: CN 06/07/2008 2:44 pm
gửi bởi clarkkent
Thủ thuật: Tạo ListBox và ComboBox... ngược
Tác giả: Nguyễn Trung Tín
Mô tả: Tạo ListBox và ComboBox... ngược


Test.PNG
Test.PNG (12.37 KiB) Đã xem 2863 lần

Mã: Chọn hết

 1. Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
 2. Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
 3. Private Const GWL_STYLE = (-16)
 4. Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
 5.  
 6. Private Sub Form_Load()
 7. 'Test
 8. Dim i As Byte
 9. For i = 0 To 10
 10. Combo1.AddItem "Dong thu " & i
 11. List1.AddItem "Dong thu " & i
 12. Next
 13.  
 14.  
 15. Dim m_Style_Cmb As Long
 16. m_Style_Cmb = GetWindowLong(Combo1.hwnd, GWL_EXSTYLE)
 17. m_Style_Cmb = m_Style_Cmb Or &H3000
 18. Call SetWindowLong(Combo1.hwnd, GWL_EXSTYLE, m_Style_Cmb)
 19.  
 20. Dim m_Style_Lst As Long
 21. m_Style_Lst = GetWindowLong(List1.hwnd, GWL_EXSTYLE)
 22. ' m_Style_Lst = m_Style Or &H4000 'Chu canh lề Trái
 23. m_Style_Lst = m_Style_Lst Or &H5000 'Chu canh lề Phải
 24. Call SetWindowLong(List1.hwnd, GWL_EXSTYLE, m_Style_Lst)
 25. End Sub
 26.  

Re: Tạo ListBox và ComboBox... ngược

Đã gửi: CN 06/07/2008 2:57 pm
gửi bởi anhtuyenbk
Cái này hay đấy lạ mắt nhưng như thế thì đa số người ta nhìn ko quen nên chắc ko ai xài đâu :D :D :D

Re: Tạo ListBox và ComboBox... ngược

Đã gửi: T.Năm 17/07/2008 1:14 pm
gửi bởi Dang Minh Du
Giống như việc in sách ngược cũa Nhật Bản :D

Re: Tạo ListBox và ComboBox... ngược

Đã gửi: T.Năm 17/07/2008 5:28 pm
gửi bởi vo_minhdat2007
Cái này Set RightToLeft = True là được mà?