• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Một số cách đóng ứng dụng ngộ nghĩnh

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Một số cách đóng ứng dụng ngộ nghĩnh

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Bảy 07/06/2008 3:14 pm

Thủ thuật: Một số cách đóng ứng dụng ngộ nghĩnh
Tác giả: Siêu nhân
Mô tả: Một số cách đóng ứng dụng ngộ nghĩnh... :D


I

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 2. Top = (Screen.Height - Width) / 1
 3.     Left = (Screen.Width - Height) / 2
 4.     Top = (Screen.Height - Width) / 3
 5.     Left = (Screen.Width - Height) / 4
 6.     Top = (Screen.Height - Width) / 5
 7.     Left = (Screen.Width - Height) / 6
 8.     Top = (Screen.Height - Width) / 7
 9.     Left = (Screen.Width - Height) / 8
 10.     Top = (Screen.Height - Width) / 9
 11.     Top = (Screen.Height - Width) / 10
 12.     Left = (Screen.Width - Height) / 12
 13.     Top = (Screen.Height - Width) / 13
 14.     Left = (Screen.Width - Height) / 14
 15.     Top = (Screen.Height - Width) / 15
 16.     Left = (Screen.Width - Height) / 16
 17.     Top = (Screen.Height - Width) / 17
 18.     Left = (Screen.Width - Height) / 18
 19.     Top = (Screen.Height - Width) / 19
 20.     Left = (Screen.Width - Height) / 20
 21.     Top = (Screen.Height - Width) / 21
 22.     Left = (Screen.Width - Height) / 22
 23.     Top = (Screen.Height - Width) / 23
 24.     Left = (Screen.Width - Height) / 24
 25.     Top = (Screen.Height - Width) / 25
 26.     Left = (Screen.Width - Height) / 26
 27.     Top = (Screen.Height - Width) / 27
 28.     Left = (Screen.Width - Height) / 28
 29.     Top = (Screen.Height - Width) / 29
 30.     Left = (Screen.Width - Height) / 30
 31.     Top = (Screen.Height - Width) / 31
 32.     Left = (Screen.Width - Height) / 32
 33.     Top = (Screen.Height - Width) / 31
 34.     Top = (Screen.Height - Width) / 30
 35.     Left = (Screen.Width - Height) / 29
 36.     Top = (Screen.Height - Width) / 28
 37.     Left = (Screen.Width - Height) / 27
 38.     Top = (Screen.Height - Width) / 26
 39.     Left = (Screen.Width - Height) / 25
 40.     Top = (Screen.Height - Width) / 24
 41.     Left = (Screen.Width - Height) / 23
 42.     Top = (Screen.Height - Width) / 22
 43.     Top = (Screen.Height - Width) / 21
 44.     Left = (Screen.Width - Height) / 20
 45.     Top = (Screen.Height - Width) / 19
 46.     Left = (Screen.Width - Height) / 18
 47.     Top = (Screen.Height - Width) / 17
 48.     Left = (Screen.Width - Height) / 16
 49.     Top = (Screen.Height - Width) / 15
 50.     Left = (Screen.Width - Height) / 14
 51.     Top = (Screen.Height - Width) / 13
 52.     Left = (Screen.Width - Height) / 12
 53.     Top = (Screen.Height - Width) / 11
 54.     Left = (Screen.Width - Height) / 10
 55.     Top = (Screen.Height - Width) / 9
 56.     Left = (Screen.Width - Height) / 8
 57.     Top = (Screen.Height - Width) / 7
 58.     Left = (Screen.Width - Height) / 6
 59.     Top = (Screen.Height - Width) / 5
 60.     Left = (Screen.Width - Height) / 4
 61.     Top = (Screen.Height - Width) / 3
 62.     Left = (Screen.Width - Height) / 2
 63.     Top = (Screen.Width + Height) / 2
 64.     Left = (Screen.Height + Width) / 3
 65.     Top = (Screen.Width + Height) / 4
 66.     Left = (Screen.Height + Width) / 5
 67.     Top = (Screen.Width + Height) / 6
 68.     Left = (Screen.Height + Width) / 7
 69.     Top = (Screen.Width + Height) / 8
 70.     Left = (Screen.Height + Width) / 9
 71.     Top = (Screen.Width + Height) / 10
 72.     Left = (Screen.Height + Width) / 11
 73.     Top = (Screen.Width + Height) / 12
 74.     Left = (Screen.Height + Width) / 13
 75.     Top = (Screen.Width + Height) / 14
 76.     Left = (Screen.Height + Width) / 15
 77.     Top = (Screen.Width + Height) / 16
 78.     Left = (Screen.Height + Width) / 17
 79.     Top = (Screen.Width + Height) / 18
 80.     Left = (Screen.Height + Width) / 19
 81.     Top = (Screen.Width + Height) / 20
 82.     Left = (Screen.Height + Width) / 21
 83.     Top = (Screen.Width + Height) / 22
 84.     Left = (Screen.Height + Width) / 23
 85.     Top = (Screen.Width + Height) / 24
 86.     Left = (Screen.Height + Width) / 25
 87.     Top = (Screen.Width + Height) / 26
 88.     Left = (Screen.Height + Width) / 27
 89.     Top = (Screen.Width + Height) / 28
 90.     Left = (Screen.Height + Width) / 29
 91.     Top = (Screen.Width + Height) / 30
 92.     Left = (Screen.Height + Width) / 31
 93.     Top = (Screen.Width + Height) / 32
 94.     Left = (Screen.Height + Left) / 31
 95.     Top = (Screen.Width + Top) / 30
 96.     Left = (Screen.Height + Left) / 29
 97.     Top = (Screen.Width + Top) / 28
 98.     Left = (Screen.Height + Left) / 27
 99.     Top = (Screen.Width + Top) / 26
 100.     Left = (Screen.Height + Left) / 25
 101.     Top = (Screen.Width + Top) / 24
 102.     Left = (Screen.Height + Left) / 23
 103.     Top = (Screen.Width + Top) / 22
 104.     Left = (Screen.Height + Left) / 21
 105.     Top = (Screen.Width + Top) / 20
 106.     Left = (Screen.Height + Left) / 19
 107.     Top = (Screen.Width + Top) / 18
 108.     Left = (Screen.Height + Left) / 17
 109.     Top = (Screen.Width + Top) / 16
 110.     Left = (Screen.Height + Left) / 15
 111.     Top = (Screen.Width + Top) / 14
 112.     Left = (Screen.Height + Left) / 13
 113.     Top = (Screen.Width + Top) / 12
 114.     Left = (Screen.Height + Left) / 11
 115.     Top = (Screen.Width + Top) / 10
 116.     Left = (Screen.Height + Left) / 9
 117.     Top = (Screen.Width + Top) / 8
 118.     Left = (Screen.Height + Left) / 7
 119.     Top = (Screen.Width + Top) / 6
 120.     Left = (Screen.Height + Left) / 5
 121.     Top = (Screen.Width + Top) / 4
 122.     Left = (Screen.Height + Left) / 3
 123.     Top = (Screen.Width + Top) / 2
 124.     Left = (Screen.Height + Left) / 1
 125.     End


II

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 2.     If Button = vbLeftButton Then
 3.         coolCloseForm Me, 20
 4.     Else
 5.         Dim a As New Form1
 6.         a.Height = a.Height / 2
 7.         a.Width = a.Width / 2
 8.         a.Show
 9.     End If
 10. End Sub
 11. Public Function coolCloseForm(closeForm As Form, speed As Integer)
 12.        If speed = 0 Then
 13.         MsgBox "Speed cannot zero"
 14.         Exit Function
 15.     End If
 16.        On Error Resume Next
 17.             closeForm.ScaleMode = 1
 18.             closeForm.WindowState = 0
 19.         Do Until closeForm.Height <= 405
 20.         DoEvents
 21.             closeForm.Height = closeForm.Height - speed * 10
 22.             closeForm.Top = closeForm.Top + speed * 5
 23.         Loop
 24.            
 25.         Do Until closeForm.Width <= 1680
 26.         DoEvents
 27.             closeForm.Width = closeForm.Width - speed * 10
 28.             closeForm.Left = closeForm.Left + speed * 5
 29.         Loop
 30.             Unload closeForm
 31. End Function
 32.  


III

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 2.     On Error Resume Next
 3.     Me.WindowState = 0
 4.     Do
 5.         Me.Top = Me.Top + 10
 6.         Me.Left = Me.Left + 10
 7.         Me.Width = Me.Width - 20
 8.         Me.Height = Me.Height - 20
 9.     Loop Until Me.Top >= Screen.Height
 10.     End
 11. End Sub


IV
Thêm 1 Timer

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Form_Load()
 2.     Timer1.Interval = 25
 3.     Timer1.Enabled = False
 4. End Sub
 5.  
 6. Private Sub Timer1_Timer()
 7.     On Error Resume Next
 8.     Form1.Width = Form1.Width - 200
 9.         Form1.Left = Form1.Left + 100
 10.             Form1.Height = Form1.Height - 200
 11.                 Form1.Top = Form1.Top + 100
 12.                     If Form1.Width < 150 And Form1.Height < 150 Then
 13.                          End
 14.                     End If
 15.                 End Sub
 16.  
 17. Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 18.     Timer1.Enabled = True
 19. End Sub


Vâng ! Cám ơn bác TrungDung1977

V
Module

Mã: Chọn hết

 1. Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
 2. Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
 3. Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
 4. Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
 5. Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal crey As Byte, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long
 6. Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
 7. Private Declare Function GetWindowDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
 8. Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
 9. Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
 10. Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
 11. Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
 12. Private Declare Function CreateRectRgn Lib "gdi32" (ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
 13. Private Declare Function CombineRgn Lib "gdi32" (ByVal hDestRgn As Long, ByVal hSrcRgn1 As Long, ByVal hSrcRgn2 As Long, ByVal nCombineMode As Long) As Long
 14. Private Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hRgn As Long, ByVal bRedraw As Long) As Long
 15. Private Declare Function GetSystemPaletteEntries Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal wStartIndex As Long, ByVal wNumEntries As Long, lpPaletteEntries As PALETTEENTRY) As Long
 16. Private Declare Function CreatePalette Lib "gdi32" (lpLogPalette As LOGPALETTE) As Long
 17. Private Declare Function SelectPalette Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal hPalette As Long, ByVal bForceBackground As Long) As Long
 18. Private Declare Function RealizePalette Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
 19. Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
 20. Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
 21. Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long
 22. Private Declare Function OleCreatePictureIndirect Lib "olepro32.dll" (PicDesc As PicBmp, RefIID As GUID, ByVal fPictureOwnsHandle As Long, IPic As IPicture) As Long
 23. Public Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
 24. Private Type PALETTEENTRY
 25.     peRed As Byte
 26.     peGreen As Byte
 27.     peBlue As Byte
 28.     peFlags As Byte
 29. End Type
 30. Private Type LOGPALETTE
 31.     palVersion As Integer
 32.     palNumEntries As Integer
 33.     palPalEntry(255) As PALETTEENTRY
 34. End Type
 35. Private Type PicBmp
 36.     Size As Long
 37.     Type As Long
 38.     hBmp As Long
 39.     hPal As Long
 40.     Reserved As Long
 41. End Type
 42. Private Type GUID
 43.     Data1 As Long
 44.     Data2 As Integer
 45.     Data3 As Integer
 46.     Data4(7) As Byte
 47. End Type
 48.  
 49. Private Const RASTERCAPS As Long = 38
 50. Private Const RC_PALETTE As Long = &H100
 51. Private Const SIZEPALETTE As Long = 104
 52. Private Const HWND_TOPMOST = -1
 53. Private Const SWP_NOMOVE = &H2
 54. Private Const SWP_NOSIZE = &H1
 55. Private Const flags = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
 56. Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
 57. Private Const WS_EX_LAYERED = &H80000
 58. Private Const WS_EX_TRANSPARENT = &H20&
 59. Private Const LWA_ALPHA = &H2&
 60.  
 61. Global Frm(1 To 12) As FrmCoolClose
 62. Global Frm2(1 To 12) As FrmCoolClose
 63.  
 64. Private Sub HideForm(TheFrm As Form)
 65.     Const RGN_DIFF = 4
 66.     Const RGN_OR = 2
 67.     Dim outer_rgn As Long
 68.     Dim inner_rgn As Long
 69.     Dim wid As Single
 70.     Dim hgt As Single
 71.     Dim border_width As Single
 72.     Dim title_height As Single
 73.     Dim ctl_left As Single
 74.     Dim ctl_top As Single
 75.     Dim ctl_right As Single
 76.     Dim ctl_bottom As Single
 77.     Dim control_rgn As Long
 78.     Dim combined_rgn As Long
 79.     Dim ctl As Control
 80.     If TheFrm.WindowState = vbMinimized Then Exit Sub
 81.     wid = TheFrm.ScaleX(TheFrm.Width, vbTwips, vbPixels)
 82.     hgt = TheFrm.ScaleY(TheFrm.Height, vbTwips, vbPixels)
 83.     outer_rgn = CreateRectRgn(0, 0, wid, hgt)
 84.     border_width = (wid - TheFrm.ScaleWidth) / 2
 85.     title_height = hgt - border_width - TheFrm.ScaleHeight
 86.     inner_rgn = CreateRectRgn( _
 87.     border_width, _
 88.     title_height, _
 89.     wid - border_width, _
 90.     hgt - border_width)
 91.     combined_rgn = CreateRectRgn(0, 0, 0, 0)
 92.     CombineRgn combined_rgn, outer_rgn, _
 93.     inner_rgn, RGN_DIFF
 94.     SetWindowRgn TheFrm.hwnd, combined_rgn, True
 95. End Sub
 96. Public Sub TransForm(TheForm As Form, TheAlpha As Byte)
 97.     Dim NormalWindowStyle As Long
 98.     Dim HWD As Long
 99.     NormalWindowStyle = GetWindowLong(HWD, GWL_EXSTYLE)
 100.     SetWindowLong TheForm.hwnd, GWL_EXSTYLE, NormalWindowStyle Or WS_EX_LAYERED
 101.     SetLayeredWindowAttributes TheForm.hwnd, 0, TheAlpha, LWA_ALPHA
 102. End Sub
 103.  
 104. Public Function DoCoolClose(TargetForm As Form)
 105.     TargetForm.Show
 106.     Dim TW As Long
 107.     Dim TL As Long
 108.     TW = TargetForm.Width / 4
 109.     TL = TargetForm.Height / 4
 110.     For i = 1 To 12
 111.         DoEvents
 112.         Set Frm(i) = New FrmCoolClose
 113.         Frm(i).Show
 114.         Frm(i).Width = TW
 115.         Frm(i).Height = TW
 116.         If i = 1 Then
 117.             Frm(i).Top = TargetForm.Top
 118.             Frm(i).Left = TargetForm.Left
 119.         Else
 120.             If i = 2 Or i = 3 Or i = 4 Then
 121.                 Frm(i).Top = TargetForm.Top
 122.             End If
 123.             If i = 5 Or i = 6 Or i = 7 Or i = 8 Then
 124.                 Frm(i).Top = (Frm(1).Top + Frm(1).Height)
 125.             End If
 126.             If i = 9 Or i = 10 Or i = 11 Or i = 12 Then
 127.                 Frm(i).Top = (Frm(1).Top + (Frm(1).Height * 2))
 128.             End If
 129.             If i = 1 Or i = 5 Or i = 9 Then
 130.                 Frm(i).Left = TargetForm.Left
 131.             Else
 132.                 Frm(i).Left = (Frm(i - 1).Left + TW)
 133.             End If
 134.         End If
 135.         Frm(i).Refresh
 136.         Frm(i).Show
 137.         StayOnTop Frm(i)
 138.         HideForm Frm(i)
 139.         Frm(i).Refresh
 140.     Next i
 141.  
 142.     For i = 1 To 12
 143.         DoEvents
 144.         Set Frm2(i) = New FrmCoolClose
 145.         Frm2(i).Width = TW
 146.         Frm2(i).Height = TW
 147.         If i = 1 Then
 148.             Frm2(i).Top = TargetForm.Top
 149.             Frm2(i).Left = TargetForm.Left
 150.         Else
 151.             If i = 2 Or i = 3 Or i = 4 Then
 152.                 Frm2(i).Top = TargetForm.Top
 153.             End If
 154.             If i = 5 Or i = 6 Or i = 7 Or i = 8 Then
 155.                 Frm2(i).Top = (Frm2(1).Top + Frm2(1).Height)
 156.             End If
 157.             If i = 9 Or i = 10 Or i = 11 Or i = 12 Then
 158.                 Frm2(i).Top = (Frm2(1).Top + (Frm2(1).Height * 2))
 159.             End If
 160.             If i = 1 Or i = 5 Or i = 9 Then
 161.                 Frm2(i).Left = TargetForm.Left
 162.             Else
 163.                 Frm2(i).Left = (Frm2(i - 1).Left + TW)
 164.             End If
 165.         End If
 166.         Set Frm2(i).Picture = CaptureForm(Frm(i))
 167.         StayOnTop Frm2(i)
 168.         Frm2(i).Refresh
 169.     Next i
 170.    
 171.     For i = 1 To 12
 172.         DoEvents
 173.         Frm2(i).Show
 174.     Next i
 175.    
 176.  
 177.    
 178.     Unload TargetForm
 179.     TI = 1
 180.     For i = 1 To 12
 181.         Frm2(i).Timer1.Interval = TI
 182.         Frm2(i).Timer2.Enabled = True
 183.         Frm2(i).Tag = i
 184.         TI = TI + 10
 185.     Next i
 186. End Function
 187.  
 188. Public Function GetRandomNumber(StartNumber As Integer, EndNumber As Integer) As Integer
 189.     Randomize Timer
 190.     GetRandomNumber = Int(Rnd * (EndNumber - StartNumber)) + StartNumber
 191. End Function
 192.  
 193. Private Function CaptureForm(TheForm As Form) As Picture
 194.     Set CaptureForm = CaptureWindow(TheForm.hwnd, False, 0, 0, TheForm.ScaleX(TheForm.Width, vbTwips, vbPixels), TheForm.ScaleY(TheForm.Height, vbTwips, vbPixels))
 195. End Function
 196.  
 197. Private Function CaptureWindow(ByVal hWndSrc As Long, ByVal Client As Boolean, ByVal LeftSrc As Long, ByVal TopSrc As Long, ByVal WidthSrc As Long, ByVal HeightSrc As Long) As Picture
 198.     Dim hDCMemory As Long
 199.     Dim hBmp As Long
 200.     Dim hBmpPrev As Long
 201.     Dim hDCSrc As Long
 202.     Dim hPal As Long
 203.     Dim hPalPrev As Long
 204.     Dim RasterCapsScrn As Long
 205.     Dim HasPaletteScrn As Long
 206.     Dim PaletteSizeScrn As Long
 207.     Dim LogPal As LOGPALETTE
 208.     If Client Then
 209.         hDCSrc = GetDC(hWndSrc)
 210.     Else
 211.         hDCSrc = GetWindowDC(hWndSrc)
 212.     End If
 213.     hDCMemory = CreateCompatibleDC(hDCSrc)
 214.     hBmp = CreateCompatibleBitmap(hDCSrc, WidthSrc, HeightSrc)
 215.     hBmpPrev = SelectObject(hDCMemory, hBmp)
 216.     RasterCapsScrn = GetDeviceCaps(hDCSrc, RASTERCAPS)
 217.     HasPaletteScrn = RasterCapsScrn And RC_PALETTE
 218.     PaletteSizeScrn = GetDeviceCaps(hDCSrc, SIZEPALETTE)
 219.     If HasPaletteScrn And (PaletteSizeScrn = 256) Then
 220.         LogPal.palVersion = &H300
 221.         LogPal.palNumEntries = 256
 222.         r = GetSystemPaletteEntries(hDCSrc, 0, 256, _
 223.         LogPal.palPalEntry(0))
 224.         hPal = CreatePalette(LogPal)
 225.         hPalPrev = SelectPalette(hDCMemory, hPal, 0)
 226.         r = RealizePalette(hDCMemory)
 227.     End If
 228.     Call BitBlt(hDCMemory, 0, 0, WidthSrc, HeightSrc, hDCSrc, _
 229.     LeftSrc, TopSrc, vbSrcCopy)
 230.     hBmp = SelectObject(hDCMemory, hBmpPrev)
 231.     If HasPaletteScrn And (PaletteSizeScrn = 256) Then
 232.         hPal = SelectPalette(hDCMemory, hPalPrev, 0)
 233.     End If
 234.     Call DeleteDC(hDCMemory)
 235.     Call ReleaseDC(hWndSrc, hDCSrc)
 236.     Set CaptureWindow = CreateBitmapPicture(hBmp, hPal)
 237. End Function
 238.  
 239. Private Function CreateBitmapPicture(ByVal hBmp As Long, ByVal hPal As Long) As Picture
 240.     Dim Pic As PicBmp
 241.     Dim IPic As IPicture
 242.     Dim IID_IDispatch As GUID
 243.     With IID_IDispatch
 244.         .Data1 = &H20400
 245.         .Data4(0) = &HC0
 246.         .Data4(7) = &H46
 247.     End With
 248.     With Pic
 249.         .Size = Len(Pic)
 250.         .Type = vbPicTypeBitmap
 251.         .hBmp = hBmp
 252.         .hPal = hPal
 253.     End With
 254.     Call OleCreatePictureIndirect(Pic, IID_IDispatch, 1, IPic)
 255.     Set CreateBitmapPicture = IPic
 256. End Function
 257. Private Sub StayOnTop(the As Form)
 258. Dim SetWinOnTop
 259. SetWinOnTop = SetWindowPos(the.hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, flags)
 260. End Sub
 261.  


Form với 2 Timer : Timer2, Timer2

Mã: Chọn hết

 1. Dim TheA As Byte
 2. Dim TheL As Long
 3. Dim TheT As Long
 4. Dim TheDimAmt As Long
 5.  
 6. Private Sub Form_Load()
 7.     TheDimAmt = GetRandomNumber(5, 20)
 8.     TheL = GetRandomNumber(-200, 200)
 9.     TheT = GetRandomNumber(-200, 200)
 10.     TheA = 255
 11. End Sub
 12.  
 13. Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 14. DoCoolClose Me
 15. End Sub
 16.  
 17. Private Sub Timer1_Timer()
 18.     DoEvents
 19.     Dim TMPL As Long
 20.     TransForm Me, TheA
 21.     TMPL = TheA - TheDimAmt
 22.     Me.Top = Me.Top + TheT
 23.     Me.Left = Me.Left + TheL
 24.     If TMPL <= 0 Then
 25.         Me.Timer1.Enabled = False
 26.         DoCLose
 27.     Else
 28.         TheA = TMPL
 29.     End If
 30. End Sub
 31.  
 32. Private Sub Timer2_Timer()
 33.     Me.Timer1.Enabled = True
 34.     Me.Timer2.Enabled = False
 35. End Sub
 36.  
 37.  
 38. Private Sub DoCLose()
 39.     For i = 1 To 12
 40.         If i <> Me.Tag Then
 41.             If Frm2(i).Visible = True Then
 42.                 Unload Me
 43.                 Exit Sub
 44.             End If
 45.         End If
 46.     Next i
 47.     End
 48. End Sub
 49.  


VI
Form nhảy múa trên TaskBar trước khi thoát... :D

Mã: Chọn hết

 1. Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
 2. Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpRect As RECT) As Long
 3. Private Type RECT
 4.     Left As Long
 5.     Top As Long
 6.     Right As Long
 7.     Bottom As Long
 8.     End Type
 9.     Dim What As RECT
 10.  
 11. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 12.     If Me.WindowState <> 0 Then
 13.         Me.WindowState = 0
 14.     End If
 15.     Cancel = -1
 16.     Dim HeightOfStartMenu As Long
 17.     Dim Speed As Long
 18.     Dim StartAt As Long
 19.  
 20.     For I = 1 To 999
 21.         z$ = Space$(128)
 22.         Y = GetClassName(I, z$, 128)
 23.         X = Left$(z$, Y)
 24.         If LCase(X) = "shell_traywnd" Then
 25.             GoTo JumpOut:
 26.         End If
 27.     Next I
 28. JumpOut:
 29.     GetWindowRect I, What
 30.    
 31.     HeightOfStartMenu = What.Top * 15
 32.  
 33.     If HeightOfStartMenu <= 0 Then
 34.         HeightOfStartMenu = Screen.Height
 35.     End If
 36.     StartAt = HeightOfStartMenu - 4000
 37.     If StartAt < Me.Top Then
 38.         StartAt = Me.Top
 39.     End If
 40.     Speed = 100
 41.     Me.Height = 0
 42.     Me.Width = 4000
 43. GoAgain:
 44.     Do Until Me.Top >= HeightOfStartMenu
 45.         DoEvents
 46.             Me.Top = Me.Top + Speed
 47.             Me.Left = Me.Left + 15
 48.         Loop
 49.         Do Until Me.Top <= StartAt
 50.             DoEvents
 51.                 Me.Top = Me.Top - Speed
 52.                 Me.Left = Me.Left + 15
 53.             Loop
 54.             If StartAt >= 10000 And Me.Top >= HeightOfStartMenu Then
 55.                 Do Until Me.Top >= HeightOfStartMenu + 15000
 56.                     Me.Top = Me.Top + Speed
 57.                 Loop
 58.                 End
 59.                 Exit Sub
 60.             End If
 61.             StartAt = StartAt + 1000
 62.             Speed = Speed - 5
 63.             If Speed <= 0 Then
 64.                 Speed = 5
 65.                
 66.             End If
 67.             GoTo GoAgain:
 68.         End Sub
 69.  
Sửa lần cuối bởi clarkkent vào ngày T.Bảy 07/06/2008 3:28 pm với 1 lần sửa.


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

TrungDung1977
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 44
Ngày tham gia: T.Ba 15/08/2006 11:19 pm
Đến từ: TPHCM

Re: Một số cách đóng ứng dụng ngộ nghĩnh

Gửi bàigửi bởi TrungDung1977 » T.Bảy 07/06/2008 3:58 pm

Qua cách số 1 thì tui thấy rằng máy tính của bạn phải là máy cùi bắp lắm :) (thì mới kịp thấy hiệu ứng của nó)

Tui phải chèn thêm mấy chục cái Sleep 200 mới thấy được cái gì diễn ra.
Cách 2 ,3 tạm được

alicias21
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Năm 17/05/2012 2:53 pm
Has thanked: 1 time

Re: Một số cách đóng ứng dụng ngộ nghĩnh

Gửi bàigửi bởi alicias21 » T.Năm 17/05/2012 2:57 pm

mấy bạn ơi, cái screen.height và screen.width sao mình dùng ko dc
nó báo lỗi height với width ko có trong system.windows.forms.screen

p/s: mình đang dùng ado.net
ko chỉ bài này, mà bài nào mình sử dụng nó cũng đều báo thiếu này thiếu nọ cả
sr, mình mới học vb thôi _ _!


Quay về “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách