• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Đọc và Ghi trên Excel (xls) với TextBox chuẩn

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 518 time

Đọc và Ghi trên Excel (xls) với TextBox chuẩn

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Năm 14/04/2011 10:25 pm

Thủ thuật: Đọc và Ghi trên Excel (xls) với TextBox chuẩn
Tác giả: truongphu
Mô tả: Đọc và Ghi trên Excel (xls) với TextBox chuẩnTa đã quen với việc muốn đọc và ghi trên file Excel (xls) buộc phải chèn thư viện Excel
Bài viết kèm Project sau rình bày kỹ thuật Đọc và Ghi trên Excel (xls) với TextBox chuẩn
(Thực ra là do DDE [Dynamic Data Exchange] thực hiện, mà TextBox chuẩn được MS thiết kế có kèm hoạt động của DDE)

* Code hoạt động trên XP SP2, cần Text1 và vài command như trong code
Giao tiếp với file XLS (2003)
 1. Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
 2. Const SW_SHOWNORMAL = 1
 3.  
 4. Private Sub Command1_Click() ' Ðoc Sheet1
 5.        OpenExcel
 6.        Text1.LinkMode = 0
 7.        Text1.LinkTopic = "Excel|Book1.xls"
 8.        Text1.LinkItem = "R1C1:R6C2"
 9.        Text1.LinkMode = 1
 10.        Text1.LinkMode = 0
 11.         CloseExcel
 12. End Sub
 13.  
 14.  'truongphu
 15. Private Sub Command2_Click() ' Ðoc Sheet2
 16.        OpenExcel
 17.        Text1.LinkMode = 0
 18.        Text1.LinkTopic = "Excel|Sheet2"
 19.        Text1.LinkItem = "R1C1:R6C2"
 20.        Text1.LinkMode = 1
 21.        Text1.LinkMode = 0
 22.         CloseExcel
 23. End Sub
 24.  
 25. Private Sub Command3_Click() ' Ghi Sheet1
 26.        OpenExcel
 27.        Text1.LinkMode = 0
 28.        Text1.LinkTopic = "Excel|Sheet1"
 29.        Text1.LinkItem = "R1C4:R2C6"
 30.        Text1.LinkMode = 1
 31.        Text1 = "Ho" & vbTab & "Tên" & vbTab & "Tuôi" & vbCrLf & "Bùi" & vbTab & "Toàn" & vbTab & 22
 32.        Text1.LinkPoke
 33.        Text1.LinkMode = 0
 34.         'CloseExcel
 35. End Sub
 36.  
 37. Private Sub Command4_Click() ' Font Cell
 38.        OpenExcel
 39.        Text1.LinkMode = 0
 40.        Text1.LinkTopic = "Excel|Sheet1"
 41.        Text1.LinkMode = 1
 42.        Text1.LinkExecute ("[SELECT(""R2C5"")]")
 43.        Text1.LinkExecute ("[FONT.PROPERTIES(""Times New Roman"",""Bold"",10)]")
 44.        Text1.LinkMode = 0
 45.         'CloseExcel
 46. End Sub
 47.  
 48. Sub CloseExcel() ' not save
 49. Set aaa = GetObject("winmgmts:\root\cimv2").ExecQuery _
 50.     ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Excel.exe'")
 51. For Each a In aaa
 52.     a.Terminate
 53. Next
 54. End Sub
 55.  
 56. Sub OpenExcel()
 57.     If IsFileOpen(App.Path & "\qqq.xls") = False Then
 58.     ShellExecute Me.hwnd, vbNullString, App.Path & "\Book1.xls", _
 59.     vbNullString, vbNullString, SW_SHOWNORMAL
 60.     End If
 61. End Sub
 62.  
 63. Function IsFileOpen(FileName As String) As Boolean
 64.     Dim filenum As Integer 'truongphu
 65.    filenum = FreeFile()
 66.     On Error Resume Next
 67.     Open FileName For Input Lock Read As #filenum
 68.     Close filenum
 69.     Select Case Err
 70.         Case 0
 71.             IsFileOpen = False
 72.         Case 70
 73.             IsFileOpen = True
 74.         Case Else
 75.     End Select
 76. End Function
 77.  
Tập tin đính kèm
DDE Ðoc Ghi Excel.rar
(3.26 KiB) Đã tải 1400 lần


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 518 time

TextBox chuẩn truy vấn Access

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Sáu 15/04/2011 10:24 am

"Chơi" luôn cái truy vấn Access:
 1. Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
 2. Const SW_SHOWNORMAL = 1
 3. ' truongphu
 4.  
 5. Private Sub Command1_Click()
 6.         OpenAccess
 7.       Text1.LinkTopic = "MSACCESS|db1;TABLE Table1"
 8.       Text1.LinkMode = 2     ' manual DDE link
 9.      Text1.LinkItem = "All"
 10.       Text1.LinkRequest
 11.       Text1.LinkMode = 0
 12.         CloseAccess
 13. End Sub
 14.  
 15. Private Sub Command2_Click()
 16.         OpenAccess
 17.       Text1.LinkTopic = "MSACCESS|db1;SQL Select * From Table1 Where Tuôi <20"
 18.       Text1.LinkMode = 2     ' manual DDE link
 19.      Text1.LinkItem = "All"
 20.       Text1.LinkRequest
 21.       Text1.LinkMode = 0
 22.         CloseAccess
 23. End Sub
 24.  
 25. Sub CloseAccess() ' not save
 26. Set aaa = GetObject("winmgmts:\root\cimv2").ExecQuery _
 27.     ("Select * from Win32_Process Where Name = 'MSAccess.exe'")
 28. For Each a In aaa
 29.     a.Terminate
 30. Next
 31. End Sub
 32.  
 33. Sub OpenAccess()
 34.     If IsFileOpen(App.Path & "\db1.mdb") = False Then
 35.     ShellExecute Me.hwnd, vbNullString, App.Path & "\db1.mdb", _
 36.     vbNullString, vbNullString, SW_SHOWNORMAL
 37.     End If
 38. End Sub
 39.  
 40. Function IsFileOpen(FileName As String) As Boolean
 41.     Dim filenum As Integer 'truongphu
 42.    filenum = FreeFile()
 43.     On Error Resume Next
 44.     Open FileName For Input Lock Read As #filenum
 45.     Close filenum
 46.     Select Case Err
 47.         Case 0
 48.             IsFileOpen = False
 49.         Case 70
 50.             IsFileOpen = True
 51.         Case Else
 52.     End Select
 53. End Function
 54.  
Tập tin đính kèm
DDE to Request MS Access Data.rar
(8.9 KiB) Đã tải 697 lần
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
NXK1138
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 88
Ngày tham gia: T.Sáu 19/03/2010 1:29 pm
Has thanked: 2 time
Been thanked: 2 time

Re: Đọc và Ghi trên Excel (xls) với TextBox chuẩn

Gửi bàigửi bởi NXK1138 » T.Ba 09/08/2011 9:34 am

Anh Phú ơi em có thắc mắc là. Hai cái ứng dụng trên của anh khi chạy nó cứ gọi open ứng dụng (excel hoặc access) ra rồi nó mới đóng chứ nó không chạy ở chế độ nền giống như khi ta truy vấn csdl. Có cách nào khắc phục cái đó không ạ?

Hình đại diện của người dùng
gtdcomputer
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 1296
Ngày tham gia: T.Sáu 18/07/2008 12:08 pm
Đến từ: Kiên Giang
Has thanked: 8 time
Been thanked: 117 time
Liên hệ:

Re: Đọc và Ghi trên Excel (xls) với TextBox chuẩn

Gửi bàigửi bởi gtdcomputer » T.Ba 09/08/2011 9:45 am

Cái này là link cái text box của mình vào cell trong Access và Excel đang chạy. Tức là nó chạy mình mới bắt nó đc.Thủ thật này giống với thủ thật bắt liên kết đang truy cập trong IE và Firefox. Muốn nó đừng hiện ra thì tìm cái giống này:Nhưng mà là HIDEN rồi bỏ vô cái ShellExecute
Con người không quan tâm đến sự thật. Họ tin cái họ muốn, và về sau, cái đó sẽ trở thành sự thật


Quay về “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách