• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hiệu ứng đẹp cho Form

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 496
Joined: Tue 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times

Hiệu ứng đẹp cho Form

Postby dactung93 » Mon 06/09/2010 10:07 am

Thủ thuật: Hiệu ứng bóng mờ cho From
Tác giả: dactung93
Mô tả: Khi di chuột ra khỏi from thì from sẽ mờ đi và khi di chuột vào thì from lại sáng lên


Hôm qua search mấy thứ trên vblib, tự dưng nghĩ thế nào mình lại viết đoạn code dưới đây.
Tạo hiệu ứng cho form đơn trông cũng đẹp mắt phết
Sử dụng
- Hiệu ứng mờ from khi Unload/load
- Tọa độ chuột
- Đồng hồ theo chuột
=> Ẩn/Hiện from khi chuột ra hoặc dê vào from. Trông cũng khá là đẹp mắt
Bạn add thêm timer và mấy cái label để theo dõi nha

 1. Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
 2. Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
 3. Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long
 4. Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
 5. Private Const LWA_ALPHA = &H2
 6. Private Const WS_EX_LAYERED = &H80000
 7.  
 8. Dim m_lAlpha
 9.  
 10. Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
 11. Private Type POINTAPI
 12.         x As Long
 13.         y As Long
 14. End Type
 15. Dim pos As POINTAPI
 16. Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
 17.  
 18.  
 19. Private Sub Form_Load()
 20.     Dim lStyle As Long
 21.     lStyle = GetWindowLong(Me.hWnd, GWL_EXSTYLE)
 22.     lStyle = lStyle Or WS_EX_LAYERED
 23.     SetWindowLong Me.hWnd, GWL_EXSTYLE, lStyle
 24.     SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, 0, 0, LWA_ALPHA
 25. End Sub
 26.  
 27.  
 28.  
 29. Private Sub Timer1_Timer()
 30. GetCursorPos pos
 31.  'move pos.x * 15 + 10 * 15, pos.y * 15 + 20 * 15
 32. Text1.Text = pos.x * 15 + 10 * 15 - 20
 33. Text2.Text = pos.y * 15 + 20 * 15 - 20
 34. Text3.Text = Me.Left
 35. Text4.Text = Me.Top
 36.  
 37. If pos.x * 15 + 10 * 15 - 100 > Me.Left And pos.x * 15 + 10 * 15 - 100 < Me.Left + Me.Width Then
 38.     Text5.Text = "X in"
 39. Else
 40.     Text5.Text = "X out"
 41. End If
 42.  
 43. If pos.y * 15 + 20 * 15 - 100 > Me.Top And pos.y * 15 + 20 * 15 - 100 < Me.Top + Me.Height Then
 44.     Text6.Text = "Y in"
 45. Else
 46.     Text6.Text = "Y out"
 47. End If
 48.  
 49. If pos.x * 15 + 10 * 15 - 100 > Me.Left And pos.x * 15 + 10 * 15 - 100 < Me.Left + Me.Width And pos.y * 15 + 20 * 15 - 100 > Me.Top And pos.y * 15 + 20 * 15 - 100 < Me.Top + Me.Height Then
 50.     Timer2.Enabled = True
 51.     Timer3.Enabled = False
 52. Else
 53.     Timer2.Enabled = False
 54.     Timer3.Enabled = True
 55. End If
 56. End Sub
 57.  
 58. Private Sub Timer2_Timer()
 59.     m_lAlpha = m_lAlpha + 15
 60.     If (m_lAlpha > 255) Then
 61.         m_lAlpha = 255
 62.         Timer1.Enabled = True
 63.         Timer2.Enabled = False
 64.     Else
 65.         SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, 0, m_lAlpha, LWA_ALPHA
 66.     End If
 67. End Sub
 68.  
 69. Private Sub Timer3_Timer()
 70.     m_lAlpha = m_lAlpha - 15
 71.     If (m_lAlpha < 155) Then
 72.         m_lAlpha = 155
 73.     Else
 74.         SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, 0, m_lAlpha, LWA_ALPHA
 75.     End If
 76. End Sub
Last edited by dactung93 on Sat 11/09/2010 8:40 pm, edited 1 time in total.User avatar
Dragons
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 271
Joined: Wed 25/06/2008 10:58 am
Location: Bến Tre, HCM
Has thanked: 14 times
Been thanked: 8 times

Re: Hiệu ứng đẹp cho Form

Postby Dragons » Sat 23/11/2013 10:39 am

Câu trả lời tại đây:
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&p=31230#p31230
Tại form load mình dùng code này:
 1.   Me.BackColor = Color.Red
 2.         Me.Opacity = 0.5
 3.         Me.TopMost = True


Nhưng mình vẫn chưa làm được như yêu cầu ?
Có bạn nào giúp mình làm được như yêu cẩu của mục này trong VB.net không ?


Return to “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests