Trang 1 trên 1

Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục, ổ đĩa

Đã gửi: T.Hai 23/03/2009 1:40 pm
gửi bởi clarkkent
Thủ thuật: Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục, ổ đĩa
Tác giả: sưu tầm
Mô tả: Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục, ổ đĩa


Vấn đề này đã có rồi, tổng hợp lại thui

Mã: Chọn hết

 1. Public Function FExists(OrigFile As String)
 2. Dim fs
 3. Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 4. FExists = fs.fileexists(OrigFile)
 5. End Function
 6. 'Returns a boolean - True if the file exists
 7.  
 8.  
 9. Public Function DirExists(OrigFile As String)
 10. Dim fs
 11. Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 12. DirExists = fs.folderexists(OrigFile)
 13. End Function
 14. 'Returns a boolean - True if the folder exists
 15.  
 16.  
 17. Public Function DExists(OrigFile As String)
 18. Dim fs, d
 19. Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 20.     If fs.driveexists(OrigFile) = True Then
 21.     Set d = fs.getdrive(OrigFile)
 22.     DExists = 1
 23.         If d.isready = True Then
 24.         DExists = 2
 25.         Exit Function
 26.         End If
 27.     Else
 28.     DExists = 0
 29.     End If
 30. End Function
 31. 'Code to check the state of a drive (returns 0 if the drive does not exist, 1 if the drive exists but contains no media, 2 if the drive exists and contains media.  Hard-drives will always return 2)
 32.  
 33. Private Sub Command1_Click()
 34. MsgBox FExists("E:\aNDy desiGn\VINH TAI\VT_090323.cdr")
 35. MsgBox DirExists("E:\aNDy desiGn\VINH TAI\")
 36. MsgBox DExists("C:\")
 37. End Sub
 38.  

Re: Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục, ổ đĩa

Đã gửi: T.Ba 28/04/2009 7:03 am
gửi bởi nguyenbacbk
Thank clarkkent !
Tôi đã đọc tài liệu mà bác gửi cho tôi về câu hỏi mà tôi đang quan tâm. Tôi cảm ơn vì sự giúp đỡ của bác.
Bây giờ tôi muốn kiểm tra trên toàn ổ cứng mà không phải gán trước đường dẫn thì phải làm như thế nào? (nghĩa là khi lưu file tôi mở hộp thoại chọn đường dẫn khi đó mới kiểm tra bằng cách đánh tên vào.nếu chưa có thì tạo file mới.ngược lại thì báo đã tồn tại file).mong bác chỉ giúp.

Re: Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục, ổ đĩa

Đã gửi: T.Ba 28/04/2009 9:41 am
gửi bởi clarkkent
nguyenbacbk đã viết:Thank clarkkent !
Tôi đã đọc tài liệu mà bác gửi cho tôi về câu hỏi mà tôi đang quan tâm. Tôi cảm ơn vì sự giúp đỡ của bác.
Bây giờ tôi muốn kiểm tra trên toàn ổ cứng mà không phải gán trước đường dẫn thì phải làm như thế nào? (nghĩa là khi lưu file tôi mở hộp thoại chọn đường dẫn khi đó mới kiểm tra bằng cách đánh tên vào.nếu chưa có thì tạo file mới.ngược lại thì báo đã tồn tại file).mong bác chỉ giúp.

ví dụ thử, bạn mò thêm

Re: Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục, ổ đĩa

Đã gửi: T.Tư 29/04/2009 7:36 am
gửi bởi nguyenbacbk
Thank clarkkent !
Mấy cái bác gửi tôi đang cần. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bác

Re: Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục, ổ đĩa

Đã gửi: T.Bảy 19/09/2009 5:48 pm
gửi bởi doicanhden
dùng ham Dir() có phải nhanh hơn ko

Re: Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục, ổ đĩa

Đã gửi: T.Bảy 19/09/2009 8:25 pm
gửi bởi thuongall
doicanhden đã viết:dùng ham Dir() có phải nhanh hơn ko

Máy của bạn không biết sao, chứ máy nhà tôi code như sau:

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Form_Load()
 2.     MsgBox Dir("")
 3. End Sub

Thì nó hiện ra "CVPACK.EXE", từ đó không còn dám dùng hàm Dir để kiểm tra sự tồn tại của tập tin nữa. :D

Re: Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục, ổ đĩa

Đã gửi: T.Bảy 19/09/2009 9:31 pm
gửi bởi truongphu
Bộ sưu tập Dir ""
Máy tôi: "VB6.lnk"
:D

---------
Hồi nãy do project chưa lưu
Giờ lưu rồi, có kết quả: "Form1.frm"

thì ra có liên quan ít nhiều Vb6
mà cvpack.exe cũng nằm trong vb98

Re: Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục, ổ đĩa

Đã gửi: T.Năm 01/10/2009 7:03 pm
gửi bởi doicanhden
vậy trước khi kiểm tra bằng hàm dir() thì dùng if lọai trừ khả năng là vbNullString

Re: Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục, ổ đĩa

Đã gửi: T.Bảy 22/05/2010 4:35 pm
gửi bởi doicanhden
Giờ Thì Em Dùng HÀm Này , Mọi Người Xem Coi Được Không

 1. Private Function Exist(ByVal path As String) As Boolean
 2.   On Error GoTo Lag
 3.   Call GetAttr(path)
 4.   Exist = (Err.Number = 0)
 5.   Exit Function
 6. Lag:
 7.   Exist = False
 8. End Function

Re: Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục, ổ đĩa

Đã gửi: T.Ba 08/05/2012 11:35 am
gửi bởi thanhphongialy
chân thành cảm ơn!