• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy FileTitle từ đường dẫn của một tập tin

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Lấy FileTitle từ đường dẫn của một tập tin

Postby baohiep » Fri 29/06/2012 12:41 pm

Thủ thuật: Lấy FileTitle từ đường dẫn
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Lấy FileTitle từ đường dẫn của một tập tin, giống nhu FileTitle của DialogKhai báo:
  1. Private Declare Function GetFileTitle Lib "comdlg32.dll" Alias "GetFileTitleA" (ByVal lpszFile As String, ByVal lpszTitle As String, ByVal cbBuf As Integer) As Integer
  2.  
  3. Private Function FileTitle(ByVal FileName As String) As String
  4. Dim Buffer As String
  5. Buffer = String(255, 0)
  6. GetFileTitle FileName, Buffer, Len(Buffer)
  7. Buffer = Left$(Buffer, InStr(1, Buffer, Chr$(0)) - 1)
  8. FileTitle = Buffer
  9. End Function


Sử dụng:
[vb]FileTitle(đường dẫn tập tin)[/vb]


I'm Hiep.

Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest