• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Giám sát clipboard copy

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Giám sát clipboard copy

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Ba 08/06/2010 6:58 am

Thủ thuật: Giám sát clipboard copy
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Giám sát clipboard copyForm:
 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Sub Form_Load()
 4.  If clipboard_is_hooked = False Then
 5.   clipboard_is_hooked = hook_clipboard(Me.hWnd)
 6.  End If
 7. End Sub
 8.  
 9. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 10.  If clipboard_is_hooked = True Then
 11.   clipboard_is_hooked = unhook_clipboard(Me.hWnd)
 12.  End If
 13. End Sub
 14.  
 15. Private Sub Form_Activate()
 16.  Text1.SetFocus
 17. End Sub
 18.  
 19. Private Sub btnExit_Click()
 20.  Unload Me
 21. End Sub
 22.  
 23. Private Sub btnClear_Click()
 24.  Text1.Text = ""
 25. End Sub
 26.  
 27. Private Sub Text1_Change()
 28.  'whenever text in the textbox is changed, move the cursor to the end of the text
 29. Text1.SelStart = Len(Text1.Text)
 30. End Sub
 31.  
 32. Private Sub Text1_GotFocus()
 33.  'whenever the textbox gains focus, move the cursor to the end of the text
 34. Text1.SelStart = Len(Text1.Text)
 35. End Sub
 36.  
 37. 'Copy above text into clipboard
 38. Private Sub btnCopy_Click()
 39.  If clipboard_is_hooked = True Then
 40.   clipboard_is_hooked = unhook_clipboard(Me.hWnd)
 41.  End If
 42.  Clipboard.Clear
 43.  Clipboard.SetText Text1.Text
 44.  If clipboard_is_hooked = False Then
 45.   Text1.Text = ""
 46.   clipboard_is_hooked = hook_clipboard(Me.hWnd)
 47.  End If
 48. End Sub
 49.  
 50. Private Sub Form_Resize()
 51. If Me.Width > Label1.Width Then
 52.  Label1.Left = (Me.Width - Label1.Width) / 2
 53. End If
 54. If Me.Width > 420 Then
 55.  Text1.Width = Me.Width - 420
 56. End If
 57. If Me.Width > Text1.Width Then
 58.  Text1.Left = (Me.Width - Text1.Width) / 2
 59. End If
 60. If Me.Height > 2040 Then
 61.  Text1.Height = Me.Height - 2040
 62.  Text1.Top = 720
 63. End If
 64. If Me.Height > 1165 Then
 65.  btnClear.Top = Me.Height - 1165
 66.  btnCopy.Top = Me.Height - 1165
 67.  btnExit.Top = Me.Height - 1165
 68. End If
 69. btnClear.Left = Text1.Left + 60
 70. If Me.Width > (250 + btnExit.Width) Then
 71.   btnExit.Left = Me.Width - 250 - btnExit.Width
 72. End If
 73. If Me.Width > btnCopy.Width Then
 74.  btnCopy.Left = ((Me.Width - btnCopy.Width) / 2) + (0.002 * Me.Width)
 75. End If
 76. End Sub
 77.  
 78.  


Module:
 1. Option Explicit
 2.  
 3. Public Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
 4. Public Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hWnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 5. Public Declare Function SetClipboardViewer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long
 6. Public Declare Function ChangeClipboardChain Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndNext As Long) As Long
 7. Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Long) As Long
 8. Public Declare Function InitCommonControlsEx Lib "comctl32.dll" (iccex As tagInitCommonControlsEx) As Boolean
 9.  
 10. Public Type tagInitCommonControlsEx
 11.  lngSize As Long
 12.  lngICC As Long
 13. End Type
 14.  
 15. Public Const GWL_WNDPROC = (-4&)
 16. Public Const WM_SYSCOMMAND = &H112
 17. Public Const WM_DRAWCLIPBOARD = &H308
 18. Public Const WM_CHANGECBCHAIN = &H30D
 19. Public Const ICC_USEREX_CLASSES = &H200
 20.  
 21. Public old_window_procedure As Long
 22. Public next_clipboard_viewer As Long
 23. Public clipboard_is_hooked As Boolean
 24. Public frm1 As Form1
 25.  
 26. Public Sub Main()
 27.  On Error GoTo 0
 28.  Dim iccex As tagInitCommonControlsEx
 29.  iccex.lngSize = LenB(iccex)
 30.  iccex.lngICC = ICC_USEREX_CLASSES
 31.  InitCommonControlsEx iccex
 32.  Set frm1 = New Form1
 33.  Load frm1
 34.  frm1.Show
 35. End Sub
 36.  
 37. Public Function hook_clipboard(ByVal window_handle As Long) As Boolean
 38.  old_window_procedure = SetWindowLong(window_handle, GWL_WNDPROC, AddressOf new_window_procedure)
 39.  next_clipboard_viewer = SetClipboardViewer(window_handle)
 40.  If (old_window_procedure <> 0) Then
 41.   hook_clipboard = True
 42.  Else
 43.   hook_clipboard = False
 44.  End If
 45. End Function
 46.  
 47. Public Function unhook_clipboard(ByVal window_handle As Long) As Boolean
 48.  If (next_clipboard_viewer <> 0) Then
 49.   Call ChangeClipboardChain(window_handle, next_clipboard_viewer)
 50.  End If
 51.  If (old_window_procedure <> 0) Then
 52.   Call SetWindowLong(window_handle, GWL_WNDPROC, old_window_procedure)
 53.  End If
 54.  unhook_clipboard = False
 55. End Function
 56.  
 57. Public Function new_window_procedure(ByVal hWnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 58.  Select Case Msg
 59.   Case WM_CHANGECBCHAIN
 60.    If wParam = next_clipboard_viewer Then
 61.     next_clipboard_viewer = lParam
 62.    ElseIf (next_clipboard_viewer <> 0) Then
 63.     Call SendMessage(next_clipboard_viewer, Msg, wParam, lParam)
 64.    End If
 65.   Case WM_DRAWCLIPBOARD
 66.    If Clipboard.GetFormat(vbCFText) Then
 67.     frm1.Text1.Text = frm1.Text1.Text & Left$(Clipboard.GetText, 32767) & vbNewLine
 68.    End If
 69.    If (next_clipboard_viewer <> 0) Then
 70.     Call SendMessage(next_clipboard_viewer, Msg, wParam, lParam)
 71.    End If
 72.  End Select
 73.  new_window_procedure = CallWindowProc(old_window_procedure, hWnd, Msg, wParam, lParam)
 74. End Function
 75.  
 76.  
Tập tin đính kèm
clipboard_monitor.zip
(200.53 KiB) Đã tải 693 lần


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

nathu723
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 38
Ngày tham gia: T.Năm 17/02/2011 10:09 pm

Re: Giám sát clipboard copy

Gửi bàigửi bởi nathu723 » CN 10/04/2011 3:49 am

Anh cho em hỏi mình sữa chổ nào trong code clipboard_monitor trên để xuất được Unicode text vậy anh.Thanks!

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Re: Giám sát clipboard copy

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Hai 11/04/2011 7:30 am

Bài nầy tôi sưu tầm nên cũng chưa nắm kỹ
Trong VBLib, có bài: Lấy text (mã Unicode) trong Clipboard
Bạn xem có thể kết hợp với bài trên được không?
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Re: Giám sát clipboard copy

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Hai 11/04/2011 8:36 pm

Bạn dùng thử:
Phần mềm Unicode ClipBoard Monitor
viewtopic.php?f=41&p=100656#p100655
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh


Quay về “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách