• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Các kỹ thuật MouseMove

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 518 time

Các kỹ thuật MouseMove

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Tư 21/04/2010 3:50 pm

Thủ thuật: Các kỹ thuật MouseMove
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Các kỹ thuật MouseMoveđây là bài tôi sưu tầm đã lâu, các bạn có thể tham khảo và edit lại phù hợp nhu cầu mình

 1. Option Explicit
 2.  Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
 3. ' ----------------------------------------------
 4. ' *        MouseEvent Related Declares         *
 5. ' ----------------------------------------------
 6. Private Const MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = &H8000
 7. Private Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2
 8. Private Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4
 9. Private Const MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = &H20
 10. Private Const MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = &H40
 11. Private Const MOUSEEVENTF_MOVE = &H1
 12. Private Const MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = &H8
 13. Private Const MOUSEEVENTF_RIGHTUP = &H10
 14. Private Declare Sub mouse_event Lib "user32" (ByVal dwFlags As Long, _
 15.     ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal cbuttons As Long, _
 16.     ByVal dwExtraInfo As Long)
 17. ' ----------------------------------------------
 18. ' *     GetSystemMetrics Related Declares      *
 19. ' ----------------------------------------------
 20. Private Const SM_CXSCREEN = 0
 21. Private Const SM_CYSCREEN = 1
 22. Private Const TWIPS_PER_INCH = 1440
 23. Private Const POINTS_PER_INCH = 72
 24. Private Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal nIndex _
 25.     As Long) As Long
 26. ' ----------------------------------------------
 27. ' *       GetWindowRect Related Declares       *
 28. ' ----------------------------------------------
 29. Private Type RECT
 30.         Left As Long
 31.         Top As Long
 32.         Right As Long
 33.         Bottom As Long
 34. End Type
 35. Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _
 36.     lpRect As RECT) As Long
 37. ' ----------------------------------------------
 38. ' *       Internal Constants and Types         *
 39. ' ----------------------------------------------
 40. Private Const MOUSE_MICKEYS = 65535
 41.  
 42. Public Enum enReportStyle
 43.     rsPixels
 44.     rsTwips
 45.     rsInches
 46.     rsPoints
 47. End Enum
 48.  
 49. Public Enum enButtonToClick
 50.     btcLeft
 51.     btcRight
 52.     btcMiddle
 53. End Enum
 54. ' Returns the screen size in pixels or, optionally,
 55. ' in others scalemode styles
 56. Public Sub GetScreenRes(ByRef X As Long, ByRef Y As Long, Optional ByVal _
 57.     ReportStyle As enReportStyle)
 58.  
 59.     X = GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN)
 60.     Y = GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN)
 61.     If Not IsMissing(ReportStyle) Then
 62.          If ReportStyle <> rsPixels Then
 63.             X = X * Screen.TwipsPerPixelX
 64.             Y = Y * Screen.TwipsPerPixelY
 65.             If ReportStyle = rsInches Or ReportStyle = rsPoints Then
 66.                 X = X \ TWIPS_PER_INCH
 67.                 Y = Y \ TWIPS_PER_INCH
 68.                 If ReportStyle = rsPoints Then
 69.                     X = X * POINTS_PER_INCH
 70.                     Y = Y * POINTS_PER_INCH
 71.                 End If
 72.             End If
 73.         End If
 74.     End If
 75. End Sub
 76.  
 77. ' Convert's the mouses coordinate system to
 78. ' a pixel position.
 79. Public Function MickeyXToPixel(ByVal mouseX As Long) As Long
 80.     Dim X As Long
 81.     Dim Y As Long
 82.     Dim tX As Single
 83.     Dim tmouseX As Single
 84.     Dim tMickeys As Single
 85.    
 86.     GetScreenRes X, Y
 87.     tX = X
 88.     tMickeys = MOUSE_MICKEYS
 89.     tmouseX = mouseX
 90.    
 91.     MickeyXToPixel = CLng(tmouseX / (tMickeys / tX))
 92.    
 93. End Function
 94.  
 95. ' Converts mouse Y coordinates to pixels
 96. Public Function MickeyYToPixel(ByVal mouseY As Long) As Long
 97.     Dim X As Long
 98.     Dim Y As Long
 99.     Dim tY As Single
 100.     Dim tmouseY As Single
 101.     Dim tMickeys As Single
 102.    
 103.     GetScreenRes X, Y
 104.     tY = Y
 105.     tMickeys = MOUSE_MICKEYS
 106.     tmouseY = mouseY
 107.    
 108.     MickeyYToPixel = CLng(tmouseY / (tMickeys / tY))
 109.    
 110. End Function
 111.  
 112. ' Converts pixel X coordinates to mickeys
 113. Public Function PixelXToMickey(ByVal pixX As Long) As Long
 114.     Dim X&, Y&
 115.     Dim tX As Single
 116.     Dim tpixX As Single
 117.     Dim tMickeys As Single
 118.    
 119.     GetScreenRes X, Y
 120.     tMickeys = MOUSE_MICKEYS
 121.     tX = X
 122.     tpixX = pixX
 123.    
 124.     PixelXToMickey = CLng((tMickeys / tX) * tpixX)
 125.  
 126. End Function
 127.  
 128. ' Converts pixel Y coordinates to mickeys
 129. Public Function PixelYToMickey(ByVal pixY As Long) As Long
 130.     Dim X As Long
 131.     Dim Y As Long
 132.     Dim tY As Single
 133.     Dim tpixY As Single
 134.     Dim tMickeys As Single
 135.    
 136.     GetScreenRes X, Y
 137.     tMickeys = MOUSE_MICKEYS
 138.     tY = Y
 139.     tpixY = pixY
 140.    
 141.     PixelYToMickey = CLng((tMickeys / tY) * tpixY)
 142.  
 143. End Function
 144. ' The function will center the mouse on a window
 145. ' or control with an hWnd property.  No checking
 146. ' is done to ensure that the window is not obscured
 147. ' or not minimized, however it does make sure that
 148. ' the target is within the boundaries of the
 149. ' screen.
 150. Public Function CenterMouseOn(ByVal hwnd As Long) As Boolean
 151.     Dim X As Long
 152.     Dim Y As Long
 153.     Dim maxX As Long
 154.     Dim maxY As Long
 155.     Dim crect As RECT
 156.     Dim rc As Long
 157.  
 158.     GetScreenRes maxX, maxY
 159.     rc = GetWindowRect(hwnd, crect)
 160.    
 161.     If rc Then
 162.         X = crect.Left + ((crect.Right - crect.Left) / 2)
 163.         Y = crect.Top + ((crect.Bottom - crect.Top) / 2)
 164.         If (X >= 0 And X <= maxX) And (Y >= 0 And Y <= maxY) Then
 165.             MouseMove X, Y
 166.             CenterMouseOn = True
 167.         Else
 168.             CenterMouseOn = False
 169.         End If
 170.     Else
 171.         CenterMouseOn = False
 172.     End If
 173. End Function
 174.  
 175. ' Simulates a mouse click
 176. Public Function MouseFullClick(ByVal MBClick As enButtonToClick) As Boolean
 177.     Dim cbuttons As Long
 178.     Dim dwExtraInfo As Long
 179.     Dim mevent As Long
 180.    
 181.     Select Case MBClick
 182.         Case btcLeft
 183.             mevent = MOUSEEVENTF_LEFTDOWN Or MOUSEEVENTF_LEFTUP
 184.         Case btcRight
 185.             mevent = MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN Or MOUSEEVENTF_RIGHTUP
 186.         Case btcMiddle
 187.             mevent = MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN Or MOUSEEVENTF_MIDDLEUP
 188.         Case Else
 189.             MouseFullClick = False
 190.             Exit Function
 191.     End Select
 192.     mouse_event mevent, 0&, 0&, cbuttons, dwExtraInfo
 193.     MouseFullClick = True
 194.    
 195. End Function
 196.  
 197. Public Sub MouseMove(ByRef xPixel As Long, ByRef yPixel As Long)
 198.     Dim cbuttons As Long:     Dim dwExtraInfo As Long
 199.    
 200.     mouse_event MOUSEEVENTF_ABSOLUTE Or MOUSEEVENTF_MOVE, _
 201.         PixelXToMickey(xPixel), PixelYToMickey(yPixel), cbuttons, dwExtraInfo
 202. End Sub
 203.  
Tập tin đính kèm
MouseMove.rar
(2.49 KiB) Đã tải 980 lần


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
dacluyen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 23
Ngày tham gia: T.Bảy 29/08/2009 3:38 pm
Đến từ: Thái Nguyên
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Re: Các kỹ thuật MouseMove

Gửi bàigửi bởi dacluyen » T.Năm 16/06/2011 11:25 pm

Anh TruongPhu cho em hỏi chút với ạ. Project của em có một image, form em làm trong suốt nên chỉ có image hiện lên thôi, giờ em đang dùng mousemove để bắt sự kiện con trỏ rê đến image, nhưng em đang muốn bắt thêm cả sự kiện con trỏ rê ra khỏi image thì làm như nào ạ, điều kiện là ko dùng thêm control gì nữa anh nhé, anh chỉ giúp em với ạ. Em xin cảm ơn !


Quay về “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách