• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy thông tin hardware

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 496
Ngày tham gia: T.Ba 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 time
Been thanked: 8 time

Lấy thông tin hardware

Gửi bàigửi bởi dactung93 » T.Tư 24/02/2010 3:17 pm

Thủ thuật:
Tác giả: Sưu tầm từ nhiều nguồn + Edit
Mô tả: Cái này giúp ta có thể kiểm tra được các thiết bị phần cứng của máy như
+ Garsas
+ Video
+ Network
+ Keyboard
+ Mouse
+ Disk
+ CD-Rom
+SCSI
+ Processer
+ Memory
+ Flopyy
+ Modem
+ Infrared
+ FCMCID
+ Tape
+ Battery ( Dùng cho máy tính sách tay )


From chính gồm 1 button, 1 textbox đặt tên là txtHW ( Hoặc bạn thay đổi tùy ý cũng được )

Đầu tiên ta tạo một module khai báo như sau
 1. 'Hardware scanner
 2. '================
 3. Public isClient As Boolean
 4. Public isClienta As Boolean
 5. Public strUserName As String
 6. Public strPassword As String
 7. Public klientoID As Integer
 8. Public webUserName As String
 9. Public webPassword As String
 10. Public oDeviceType() As Variant
 11. Public oDeviceCaption() As Variant
 12. Public oDeviceParam() As Variant
 13. Public oDeviceInterf() As Variant
 14. Public eilute As Integer
 15. Public isHardware As Boolean
 16.  
 17.  


Quay trở lại From chính.
Khai báo trong from

 1. 'Hardware scanner
 2. Dim DeviceFound() As Variant
 3. Dim DeviceList() As Variant
 4. Dim DeviCecount As Integer
 5. Dim ramas As Variant
 6. Dim ramotipas As Variant
 7. Dim PelesInt() As Variant
 8. Dim PelesTipas() As Variant
 9. Dim objWshNet, DeviceListLen, strServer, objService, isconnect, objDeviceSet, Device


Chúng ta có 3 hàm để thực hiện các công việc

 1. Public Sub scanhard()
 2. On Error GoTo doctor
 3. Dim DeviceListLen As String
 4.     eilute = 0
 5.     'MSFlexGrid1
 6.    ReDim Preserve DeviceList(40)
 7.     ReDim Preserve DeviceFound(40)
 8.     DeviceListLen = 16
 9.     DeviceList = Array("Win32_FloppyDrive", "Win32_DiskDrive", "Win32_CDROMDrive", _
 10.                 "Win32_Processor", _
 11.                 "Win32_PhysicalMemory", _
 12.                 "Win32_SoundDevice", "Win32_SCSIController", "Win32_VideoController", _
 13.                 "Win32_Keyboard", _
 14.                 "Win32_PointingDevice", _
 15.                 "Win32_NetworkAdapter", "Win32_POTSModem", _
 16.                 "Win32_InfraredDevice", _
 17.                 "Win32_PCMCIAController", _
 18.                 "Win32_TapeDrive", _
 19.                 "Win32_PortableBattery")
 20.  
 21.  
 22.     strServer = txtUname
 23.     isconnect = ConnectTO("root\cimv2", _
 24.                    strUserName, _
 25.                    strPassword, _
 26.                    strServer, _
 27.                    objService)
 28.     If Not isconnect Then
 29.         MsgBox "Please check the server name, " _
 30.                         & "credentials and WBEM Core.", vbCritical,
 31.    
 32.     End If
 33.     DeviCecount = 0
 34.     For i = 0 To DeviceListLen - 1
 35.         Set objDeviceSet = objService.InstancesOf(DeviceList(i))
 36.         If objDeviceSet.Count <> 0 Then
 37.             DeviceFound(DeviCecount) = DeviceList(i)
 38.             DeviCecount = DeviCecount + 1
 39.             Call GetSndDevInfo(objService, DeviceList(i))
 40.             'MsgBox MSFlexGrid1.Rows
 41.        End If
 42.     Next
 43. Exit Sub
 44. doctor:
 45. MsgBox "Failed to access hardware information. Operation terminated.", vbCritical,
 46. End Sub


 1. '================
 2. Private Sub GetSndDevInfo(objService, strWBEMClass)
 3.  
 4.     On Error Resume Next
 5.        
 6.     ReDim Preserve oDeviceType(100)
 7.     ReDim Preserve oDeviceCaption(100)
 8.     ReDim Preserve oDeviceParam(100)
 9.     ReDim Preserve oDeviceInterf(100)
 10.    
 11.     Set objDeviceSet = objService.InstancesOf(strWBEMClass)
 12.     'MsgBox strWBEMClass
 13.    If objDeviceSet.Count <> 0 Then
 14.         For Each Device In objDeviceSet
 15.        
 16.     Select Case strWBEMClass
 17. ' ----------------------------------
 18.        Case "Win32_SoundDevice"
 19.             txtHW.Text = txtHW.Text & "Sound device:" & vbCrLf & Device.Caption & vbCrLf & vbCrLf
 20.             oDeviceType(eilute) = "Sound device"
 21.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 22.             oDeviceParam(eilute) = ""
 23.             oDeviceInterf(eilute) = ""
 24.             eilute = eilute + 1
 25. ' -----------------------------------
 26.        Case "Win32_VideoController"
 27.             txtHW.Text = txtHW.Text & "Video controller:" & vbCrLf & Device.Caption & vbCrLf & "Memory: " & Device.AdapterRAM / 1048576 & " MB" & vbCrLf & vbCrLf
 28.             oDeviceType(eilute) = "Video controller"
 29.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 30.             oDeviceParam(eilute) = Device.AdapterRAM / 1048576
 31.             oDeviceInterf(eilute) = ""
 32.             eilute = eilute + 1
 33. '----------------------------------
 34.        Case "Win32_NetworkAdapter"
 35.             If (Device.NetConnectionID = "Local Area Connection") And (Device.MACAddress <> "") Then
 36.                 txtHW.Text = txtHW.Text & "Network adapter:" & vbCrLf & Device.Caption & vbCrLf & Device.MACAddress & vbCrLf
 37.                 oDeviceType(eilute) = "Network adapter"
 38.                 oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 39.                 oDeviceParam(eilute) = Device.MACAddress
 40.                 oDeviceInterf(eilute) = ""
 41.                 eilute = eilute + 1
 42.             End If
 43. ' ---------------------------------
 44.        Case "Win32_Keyboard"
 45.             txtHW.Text = txtHW.Text & "Keyboard:" & vbCrLf & Device.Description & vbCrLf & vbCrLf
 46.             oDeviceType(eilute) = "Keyboard"
 47.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Description
 48.             oDeviceParam(eilute) = ""
 49.             oDeviceInterf(eilute) = ""
 50.             eilute = eilute + 1
 51. ' ---------------------------------
 52.        Case "Win32_PointingDevice"
 53.             txtHW.Text = txtHW.Text & "Pointing device/mouse:" & vbCrLf & Device.Caption & vbCrLf & PelesTipas(Device.PointingType) & vbCrLf & "Interface: " & PelesInt(Device.DeviceInterface) & vbCrLf & vbCrLf
 54.             oDeviceType(eilute) = "Pointing device/mouse:"
 55.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 56.             oDeviceParam(eilute) = PelesTipas(Device.PointingType)
 57.             oDeviceInterf(eilute) = PelesInt(Device.DeviceInterface)
 58.             eilute = eilute + 1
 59. ' ----------------------------------
 60.        Case "Win32_DiskDrive"
 61.             txtHW.Text = txtHW.Text & "Harddisk:" & vbCrLf & Device.Description & vbCrLf & Device.Caption & vbCrLf & "Capacity: " & Device.Size / 1000000000 & " GB" & vbCrLf & "Interface: " & Device.InterfaceType & vbCrLf & vbCrLf
 62.             oDeviceType(eilute) = Device.Description
 63.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 64.             oDeviceParam(eilute) = Device.Size
 65.             oDeviceInterf(eilute) = Device.InterfaceType
 66.             eilute = eilute + 1
 67. ' --------------------------------------
 68.        Case "Win32_CDROMDrive"
 69.             txtHW.Text = txtHW.Text & "CD ROM:" & vbCrLf & Device.Description & vbCrLf & "Drive letter: " & Device.Caption & vbCrLf & "Capacity: " & Device.Size / 1048576 & " MB" & vbCrLf & vbCrLf
 70.             oDeviceType(eilute) = Device.Description
 71.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 72.             oDeviceParam(eilute) = Device.Size
 73.             oDeviceInterf(eilute) = ""
 74.             eilute = eilute + 1
 75. '------------------------------------------
 76.        Case "Win32_SCSIController"
 77.             txtHW.Text = txtHW.Text & "SCSI controller:" & vbCrLf & Device.Caption & vbCrLf & vbCrLf
 78.             oDeviceType(eilute) = "SCSI Controller"
 79.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 80.             oDeviceParam(eilute) = ""
 81.             oDeviceInterf(eilute) = ""
 82.             eilute = eilute + 1
 83. ' -------------------------------------
 84.        Case "Win32_Processor"
 85.             txtHW.Text = txtHW.Text & "Processor/" & Device.Role & ":" & vbCrLf & Device.Name & vbCrLf & "Clock speed: " & Device.CurrentClockSpeed & vbCrLf & vbCrLf
 86.             oDeviceType(eilute) = Device.Role
 87.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Name
 88.             oDeviceParam(eilute) = Device.CurrentClockSpeed
 89.             oDeviceInterf(eilute) = ""
 90.             eilute = eilute + 1
 91. ' -----------------------------------------
 92.        Case "Win32_PhysicalMemory"
 93.             txtHW.Text = txtHW.Text & Device.Description & ":" & vbCrLf & "Formfactor: " & ramas(Device.FormFactor) & vbCrLf & "Capacity: " & Device.Capacity / 1048576 & " MB" & vbCrLf & "Memory type: " & ramotipas(Device.MemoryType) & vbCrLf & vbCrLf
 94.             oDeviceType(eilute) = Device.Description
 95.             oDeviceCaption(eilute) = ramas(Device.FormFactor)
 96.             oDeviceParam(eilute) = Device.Capacity / 1048576
 97.             oDeviceInterf(eilute) = ramotipas(Device.MemoryType)
 98.             eilute = eilute + 1
 99. ' --------------------------------------
 100.        Case "Win32_FloppyDrive"
 101.             txtHW.Text = txtHW.Text & Device.Description & vbCrLf & Device.Caption & vbCrLf & Device.MaxMediaSize & vbCrLf & vbCrLf
 102.             oDeviceType(eilute) = Device.Description
 103.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 104.             oDeviceParam(eilute) = Device.MaxMediaSize
 105.             oDeviceInterf(eilute) = ""
 106.             eilute = eilute + 1
 107. ' ------------------------------------
 108.        Case "Win32_POTSModem"
 109.             txtHW.Text = txtHW.Text & "POTS modem:" & vbCrLf & Device.Caption & vbCrLf & "Max baud rate to phone: " & Device.MaxBaudRateToPhone & vbCrLf & Device.Description & vbCrLf & vbCrLf
 110.             oDeviceType(eilute) = "POTS Modem"
 111.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 112.             oDeviceParam(eilute) = Device.MaxBaudRateToPhone
 113.             oDeviceInterf(eilute) = Device.Description
 114.             eilute = eilute + 1
 115. ' ----------------------------------
 116.        Case "Win32_InfraredDevice"
 117.             txtHW.Text = txtHW.Text & "Infrared device:" & vbCrLf & Device.Caption & vbCrLf & vbCrLf
 118.             oDeviceType(eilute) = "Infrared Device"
 119.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 120.             oDeviceParam(eilute) = ""
 121.             oDeviceInterf(eilute) = ""
 122.             eilute = eilute + 1
 123. '  ----------------------------------
 124.        Case "Win32_PCMCIAController"
 125.             txtHW.Text = txtHW.Text & "PCMCIA controller:" & vbCrLf & Device.Caption & vbCrLf & vbCrLf
 126.             oDeviceType(eilute) = "PCMCIA Controller"
 127.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 128.             oDeviceParam(eilute) = ""
 129.             oDeviceInterf(eilute) = ""
 130.             eilute = eilute + 1
 131. '  -------------------------------------
 132.        Case "Win32_TapeDrive"
 133.             txtHW.Text = txtHW.Text & "Tape drive:" & vbCrLf & Device.Caption & vbCrLf & "Capacity: " & Device.MaxMediaSize & vbCrLf & Device.Description & vbCrLf & vbCrLf
 134.             oDeviceType(eilute) = "Tape Drive"
 135.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 136.             oDeviceParam(eilute) = Device.MaxMediaSize
 137.             oDeviceInterf(eilute) = Device.Description
 138.             eilute = eilute + 1
 139. ' -----------------------------------
 140.        Case "Win32_PortableBattery"
 141.             txtHW.Text = txtHW.Text & "Portable battery:" & vbCrLf & Device.Caption & vbCrLf & Device.Chemistry & vbCrLf & vbCrLf
 142.             oDeviceType(eilute) = "Portable Battery"
 143.             oDeviceCaption(eilute) = Device.Caption
 144.             oDeviceParam(eilute) = ""
 145.             oDeviceInterf(eilute) = Device.Chemistry
 146.             eilute = eilute + 1
 147.     End Select
 148.     Next
 149.     End If
 150.  
 151. txtHW.Text = txtHW.Text & "========================================" & vbCrLf & vbCrLf
 152. End Sub


 1. Private Function ConnectTO(ByVal strNameSpace, _
 2.                             ByVal strUserName, _
 3.                             ByVal strPassword, _
 4.                             ByRef strServer, _
 5.                             ByRef objService)
 6.  
 7.     On Error Resume Next
 8.  
 9.     Dim objLocator, objWshNet
 10.  
 11.     ConnectTO = True     'Ko có lỗi sảy ra
 12.  
 13.     'Tạo đối tượng để kết nối tới CIM
 14.    Set objLocator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
 15.     If Err.Number Then
 16.         MsgBox "Error 0x" & CStr(Hex(Err.Number)) & _
 17.                            " occurred in creating a locator object.", vbCritical,
 18.         If Err.Description <> "" Then
 19.             MsgBox "Error description: " & Err.Description & ".", vbCritical,
 20.         End If
 21.         Err.Clear
 22.         ConnectTO = False     'Có lỗi
 23.        Exit Function
 24.     End If
 25.  
 26.     'Connect to the namespace which is either local or remote
 27.    Set objService = objLocator.ConnectServer(strServer, strNameSpace, _
 28.        strUserName, strPassword)
 29.     objService.Security_.impersonationlevel = 3
 30.     If Err.Number Then
 31.         MsgBox "Error 0x" & CStr(Hex(Err.Number)) & _
 32.                            " occurred in connecting to server " _
 33.            & strServer & ".", vbCritical, "Error"
 34.         If Err.Description <> "" Then
 35.             MsgBox "Error description: " & Err.Description & ".", vbCritical, "Error"
 36.         End If
 37.         Err.Clear
 38.         ConnectTO = False     'Xảy ra lỗi
 39.    End If
 40. End Function
 41.  


From
 1. Private Sub Command1_Click()
 2. Call scanhard
 3. End Sub
 4.  
 5. Private Sub Form_Load()
 6. 'Hardware scanner
 7.    eilute = 0
 8.     webUserName = ""
 9.     webPassword = ""
 10.     isClient = False
 11.     isClienta = False
 12.     klientoID = 0
 13.     ramas = Array("Unknown", "Other", "SIP", "DIP", "ZIP", "SOJ", "Proprietary", _
 14.                     "SIMM", "DIMM", "TSOP", "PGA", "RIMM", "SODIMM")
 15.                
 16.     ramotipas = Array("Unknown", "Other", "DRAM", "Synchronous DRAM", "Cache DRAM", _
 17.                     "EDO", "EDRAM", "VRAM", "SRAM", "RAM", "ROM", "Flash", "EEPROM", _
 18.                     "FEPROM", "EPROM", "CDRAM", "3DRAM", "SDRAM", "SGRAM")
 19.                    
 20. ReDim Preserve PelesInt(165)
 21. PelesInt(1) = "Other"
 22. PelesInt(2) = "Unknown"
 23. PelesInt(3) = "Serial"
 24. PelesInt(4) = "PS / 2"
 25. PelesInt(5) = "Infrared"
 26. PelesInt(6) = "HP - HIL"
 27. PelesInt(7) = "Bus mouse"
 28. PelesInt(8) = "ADB (Apple Desktop Bus)"
 29. PelesInt(160) = "Bus mouse DB-9"
 30. PelesInt(161) = "Bus mouse micro-DIN"
 31. PelesInt(162) = "USB"
 32.  
 33. ReDim Preserve PelesTipas(10)
 34. PelesTipas(1) = "Other"
 35. PelesTipas(2) = "Unknown"
 36. PelesTipas(3) = "Mouse"
 37. PelesTipas(4) = "Track Ball"
 38. PelesTipas(5) = "Track Point"
 39. PelesTipas(6) = "Glide Point"
 40. PelesTipas(7) = "Touch Pad"
 41.  
 42. Set objWshNet = CreateObject("Wscript.Network")
 43. txtUname = objWshNet.ComputerName
 44.  
 45. End Sub
 46.  
 47.  Koha JeseMen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 24
Ngày tham gia: T.Ba 27/07/2010 9:00 pm
Has thanked: 5 time

Re: Lấy thông tin hardware

Gửi bàigửi bởi Koha JeseMen » T.Tư 27/04/2011 4:54 pm

Send Source luôn đi !
Lỗi ReDim Preserve DeviceList(40)

LV Phuoc
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Hai 25/04/2011 10:29 pm
Has thanked: 1 time

Re: Lấy thông tin hardware

Gửi bàigửi bởi LV Phuoc » T.Tư 11/05/2011 10:18 pm

Up Source cho bạn :)

Mã: Chọn hết

http://www.mediafire.com/?0mqye8e5wj75p3k

otacon
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Sáu 22/06/2012 5:51 pm

Re: Lấy thông tin hardware

Gửi bàigửi bởi otacon » T.Tư 27/06/2012 2:21 am

up lại đi bro ơi

Hình đại diện của người dùng
khoaakt
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 75
Ngày tham gia: T.Ba 19/06/2012 6:30 pm
Đến từ: http://việtnam.vn/Kontum/Trường/THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.htm
Has thanked: 8 time
Been thanked: 7 time
Liên hệ:

Re: Lấy thông tin hardware

Gửi bàigửi bởi khoaakt » T.Bảy 18/08/2012 5:19 pm

Tét code OK... f5..OK ra thế này...
Hình ảnh
cách khắc phục???

dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 496
Ngày tham gia: T.Ba 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 time
Been thanked: 8 time

Re: Lấy thông tin hardware

Gửi bàigửi bởi dactung93 » T.Tư 22/08/2012 2:09 am

Bạn để thuộc tính textbox là multiline=true rồi scoll nữa


Quay về “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách