• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
User avatar
skatervn
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 181
Joined: Wed 16/04/2008 9:44 am
Location: Đà Nẵng
Been thanked: 2 times

Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Postby skatervn » Mon 24/11/2008 9:51 pm

Thủ thuật: Cách lấy IP chính dùng để vào internet (dùng với máy có kết nối internet)
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Cái này dùng để lấy ip thực của máy khi vào mạng internet. Lưu ý cái này khác với cái IP của card mạng trong máy đó nha!


Code: Select all

 1.  
 2. Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" _
 3.    Alias "URLDownloadToFileA" _
 4.   (ByVal pCaller As Long, _
 5.    ByVal szURL As String, _
 6.    ByVal szFileName As String, _
 7.    ByVal dwReserved As Long, _
 8.    ByVal lpfnCB As Long) As Long
 9. Private Declare Function DeleteUrlCacheEntry Lib "Wininet.dll" _
 10.    Alias "DeleteUrlCacheEntryA" _
 11.   (ByVal lpszUrlName As String) As Long
 12.  
 13. Public Function GetPublicIP()
 14.    Dim sSourceUrl As String 'chứa đường dẫn web có cơ chế lấy được IP thực của mình. Cái này bạn có thể test trên trình duyệt rồi bỏ vào
 15.    'Tuy nhiên lưu ý cấu trúc của trang đó như thế nào. Cái link cài đặt bên dưới là mình dùng nguyên của source gốc. Cấu trúc rất đơn giản
 16.     'để dễ xử lý khi lưu file về máy.
 17.    Dim sLocalFile As String 'Tên file sẽ được lưu nội dung lấy về từ link trên
 18.    Dim hfile As Long
 19.    Dim buff As String
 20.    Dim pos1 As Long
 21.    Dim pos2 As Long
 22.    sSourceUrl = "http://vbnet.mvps.org/resources/tools/getpublicip.shtml"
 23.    sLocalFile = "c:\ip.txt"
 24.    Call DeleteUrlCacheEntry(sSourceUrl) 'Xoa cache url nay neu da co ton tai (tranh tinh trang ip dong)
 25.    If DownloadFile(sSourceUrl, sLocalFile) Then 'Lưu nội dung của Url trên về sLocalFile
 26.      'Đoạn lệnh bên dưới sẽ xử lý nội dung sLocalFile lưu về, cái này theo format của trang chính dùng để getIP
 27.       hfile = FreeFile
 28.       Open sLocalFile For Input As #hfile
 29.          buff = Input$(LOF(hfile), hfile)
 30.       Close #hfile
 31.       pos1 = InStr(buff, "var ip =")
 32.       If pos1 Then
 33.          pos1 = InStr(pos1 + 1, buff, "'", vbTextCompare) + 1
 34.          pos2 = InStr(pos1 + 1, buff, "'", vbTextCompare) '- 1
 35.          GetPublicIP = Mid$(buff, pos1, pos2 - pos1)
 36.       Else
 37.          GetPublicIP = "Chuong trinh khong the lay duoc dia chi IP WAN cua may ban"
 38.       End If
 39.       Kill sLocalFile 'Xóa file sau khi xử lý xong, nếu bạn muốn xem nội dung file thì hay bỏ qua câu lệnh này
 40.    Else
 41.       GetPublicIP = "Chuong trinh khong the lay duoc dia chi IP WAN cua may ban"
 42.    End If
 43. End Function
 44. Private Function DownloadFile(ByVal sURL As String, _
 45.                              ByVal sLocalFile As String) As Boolean
 46.    
 47.   DownloadFile = URLDownloadToFile(0, sURL, sLocalFile, 0, 0) = ERROR_SUCCESS
 48.    
 49. End Function
 50. 'Thêm một command để gọi thực thi
 51. Private Sub Command1_Click()
 52.    MsgBox GetPublicIP
 53. End Sub
 54.  
 55.  

Hix đây là lần đầu tiên mình post bài. Nói chung có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm và xí xóa cho.
Mình đang làm một dự án có liên quan đến phần này, tìm được đoạn code này thấy hay hay nên post lên cho mọi người tham khảo. Nhưng mình dùng một link khác để lấy IP thực nên phải cài đặt lại đoạn xử lý kết quả lấy về, hix không biết bác nào có cách toàn diện và đơn giản hơn không? Mong chia sẽ lại vì mình thấy đoạn này còn phụ thuộc ngoại cảnh nhiều quá (cái link trên mà die là tiêu chương trình luôn báo không có IP).
Ah cái này có thể xem như một phần để biết máy mình hiện thời có vào mạng internet đc không.
Last edited by skatervn on Tue 25/11/2008 9:41 pm, edited 1 time in total.User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Cách lấy IP thực khi máy có vào Internet !!!

Postby truongphu » Tue 25/11/2008 7:17 pm

Cảm ơn bạn skatervn đã sưu tầm bài IP mà nhiều người trông đợi
skatervn wrote:..không biết bác nào có cách toàn diện và đơn giản hơn không? Mong chia sẽ lại vì mình thấy đoạn này còn phụ thuộc ngoại cảnh nhiều quá (cái link trên mà die là tiêu chương trình luôn báo không có IP).

Theo yêu cầu, tôi viết lại ngen:

Code: Select all

 1. Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, _
 2.    ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
 3. Private Declare Function DeleteUrlCacheEntry Lib "Wininet.dll" Alias "DeleteUrlCacheEntryA" (ByVal lpszUrlName As String) As Long
 4. ' Viêt lai code truongphu
 5. Private Function DownloadFile() as Long
 6. szURL = "http://myip.dnsomatic.com/": szFileName = "C:\myIP.txt"
 7.  Call DeleteUrlCacheEntry(szURL)
 8.   DownloadFile = URLDownloadToFile(0, szURL, szFileName, 0, 0)
 9. End Function
 10.  
 11. Private Sub Form_Load()
 12. Call DownloadFile
 13. Open "C:\myIP.txt" For Input As #1
 14. Line Input #1, textline: Close #1
 15. MsgBox textline
 16. End Sub

Đáp ứng rất nhanh =D>
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
skatervn
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 181
Joined: Wed 16/04/2008 9:44 am
Location: Đà Nẵng
Been thanked: 2 times

Re: Cách lấy IP thực khi máy có vào Internet !!!

Postby skatervn » Tue 25/11/2008 9:38 pm

Hix cái link này mình vừa thử. Hay và gọn thiệt. Nhưng quan trọng không biết làm sao nó lấy được IP truy cập internet của mình nhỉ (đây là cái mình thắc mắc chính, chứ có rồi và lấy về xử lý in ra thì dễ)?

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Postby truongphu » Wed 26/11/2008 5:35 am

skatervn wrote:Hix cái link này mình vừa thử. Hay và gọn thiệt. Nhưng quan trọng không biết làm sao nó lấy được IP truy cập internet của mình nhỉ (đây là cái mình thắc mắc chính, chứ có rồi và lấy về xử lý in ra thì dễ)?

Khi máy mình lò dò vào mạng thì các gói thông tin của mình lập tức kèm địa chỉ IP Internet mà nhà cung cấp mạng (vd viettel) gán cho. Bản thân Windows chỉ quản lý từ máy đến modem nên chỉ biết IP của LAN. Do đó phải nhờ một địa chỉ trên internet chuyên lọc địa chỉ IP Internet nầy ra, và gởi lại thông tin cho chúng ta. Cơ chế hai bài code trên là vậy.
http://myip.dnsomatic.com/ là địa chỉ mà trang web OpenDNS (chuyên phân tích tên miền) sử dụng để nhận biết ngay IP Internet của chúng ta.
Bạn mở Google, gõ my ip sẽ thấy rất nhiều địa chỉ cung cấp IP Internet, vd "http://myip.dk/" ...vv
Tuy nhiên tập tin chúng ta download xuống có chứa IP lại khá phức tạp, vd với địa chỉ trên muốn lọc ra phải lấy dòng 5. Tôi chọn http://myip.dnsomatic.com/ vì thông tin nó gởi xuống quá đơn giản: duy nhất số IP internet như bạn thấy
Chúc skatervn vui
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Postby truongphu » Wed 26/11/2008 11:25 am

Sau đây là cơ chế tìm IP/Internet không phụ thuộc một địa chỉ Internet bên ngoài:
(cho đến nay hình như chưa ai nghĩ đến! :)) )
Tôi đang dùng Modem ADLS CNet
1- Chạy Cmd, gõ telnet 10.0.0.2 ENTER -> Đó là địa chỉ mặc định của modem, trình Telnet hiện ra tải chương trình của Modem CNet, hỏi mật khẩu
2- Gõ 'epicrouter' (không có nháy đơn) ENTER -> đó là mật khẩu mặc định, Main Menu hiện ra
3- Gõ số 3 ENTER -> vào Connection Status
4- Gõ số 5 ENTER -> vào WAN Status
5- Gõ số 1 ENTER -> để Display Status
Xuất hiện thông tin cần biết

Bây giờ với 5 bước trên chuyển qua code VB6 là xong

Code: Select all

 1. Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
 2.  ' Giai thuât và Code by truongphu. Ghi chú: Chuyên Cho Modem CNet !!!
 3. Private Sub Form_Load()
 4. Dim UngDung
 5. UngDung = Shell("telnet 10.0.0.2", 1)
 6. Call Sleep(2000)
 7. AppActivate UngDung
 8. SendKeys "epicrouter", True
 9. SendKeys "{ENTER}", True
 10. Call Sleep(2000)
 11. SendKeys "3", True
 12. SendKeys "{ENTER}", True
 13. Call Sleep(2000)
 14. SendKeys "5", True
 15. SendKeys "{ENTER}", True
 16. Call Sleep(2000)
 17. SendKeys "1", True
 18. SendKeys "{ENTER}", True
 19. End Sub

OK chứ? :D
Last edited by truongphu on Wed 26/11/2008 8:16 pm, edited 1 time in total.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

gatoi_it
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 207
Joined: Wed 26/03/2008 6:10 pm
Location: Quê cha đất tổ
Been thanked: 4 times
Contact:

Re: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Postby gatoi_it » Wed 26/11/2008 6:15 pm

Cái modem của cháu là BILLION nó ko giống thế bác à.
Gõ telnet 192.168.1.254
Gõ mật khẩu là "admin"
hiện ra dòng chờ "router>"
Thử nhấn số 3 nó bảo

Password: *****
Copyright (c) 2001 - 2006 ADSL Company
router> 3
Valid commands are:
sys exit ether wan
etherdbg usb ip bridge
dot1q pktqos show set
lan

ko biết chọn cái gì tiếp
Mà cách của bác nó hiện ra ở cửa sổ khác à? Nếu vậy lại phải cần dùng API để get đúng ko bác?
XFARM.CC

anton
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 66
Joined: Sun 16/07/2006 7:55 am
Contact:

Re: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Postby anton » Wed 26/11/2008 6:29 pm

máy cháu gõ telnet, báo lỗi: Connecting To 10.0.0.2...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed. :|
Em iu bác Phạm, bác Chuối (The Last Leaf), bạn To, bạn Trí :D
---
My blog: http://360.yahoo.com/tk.duong
My website: http://truckhuyen.googlepages.com

gatoi_it
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 207
Joined: Wed 26/03/2008 6:10 pm
Location: Quê cha đất tổ
Been thanked: 4 times
Contact:

Re: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Postby gatoi_it » Wed 26/11/2008 6:47 pm

anton wrote:máy cháu gõ telnet, báo lỗi: Connecting To 10.0.0.2...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed. :|


sửa cái "telnet 10.0.0.2" thành cái số mà modem mình cung cấp, số mà để config modem đó. Xem ở trong sách hướng dẫn của modem hay lên google gõ hãng sản xuất modem để biết cái số đó.
truongphu wrote:Tôi đang dùng Modem ADLS CNet

Modem ADSL CNet có số là 10.0.0.2 còn của Billion 192.168.1.254
XFARM.CC

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Postby truongphu » Wed 26/11/2008 8:13 pm

Cảm ơn anton và gatoi_it đã đọc bài và test, nhất là gatoi_it đã bổ sung thông tin Modem.
Tôi xin bổ sung Code trên là chuyên cho CNet (vì tôi chỉ có nhiêu ấy) :D
1- Nhờ hai bạn Run Telnet bình thường. (làm nháp ấy mà)
2- Gõ số IP mặc định của Modem Router như...Billion là 192.168.1.254
3- Gõ Mật khẩu mặc định (mỗi Modem một khác!) --> (có khi ta còn thay đổi nữa là)
4- Telnet sẽ load chương trình mặc định trong Modem: mỗi modem chắc có khác nhau
5- Tùy theo thông tin, các bạn sẽ xác định sẽ Sendkeys nội dung gì tiếp theo
không nhất thiết phải cứ 3,5,1 như CNet
Chúc các bạn thành công, hoặc cứ sắm con CNet để hợp với code trên :))
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Postby truongphu » Wed 26/11/2008 8:47 pm

TÊN THIẾT BỊ / ĐỊA CHỈ IP / USER NAME / PASSWORD

1. TrendNET / 192.168.0.1 / admin / password
2. Zoom X4,X5,X6 / 10.0.0.2 / admin / zoomadsl
3. Planet / 10.0.0.2 / admin / epicrouter
4. AZTech / 10.0.0.2 / admin / (trống)
5. GVC / 10.0.0.2 / admin / conexant
6. CNET / 10.0.0.2 / admin / epicrouter
7. SpeedTouch 530 / 10.0.0.138 / (trống) / (trống)
8. Draytech Virgo 2500,2600 / 192.168.1.1 / admin / (trống)
9. Justec / 10.0.0.2 / admin / epicrouter
10. Huawei / 192.168.1.1 / admin / admin
11. Zyxel / 192.168.1.1 / admin / 1234
12. Alilied Telesyn AT-AR256E / 192.168.1.1 / admin / admin
Attachments
Giá trị mặc định của một số loại modem ADSL.jpg
Nhấn vào để phóng to
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Postby truongphu » Sat 11/04/2009 9:17 pm

Code: Select all

 1. Private Declare Function InternetOpen Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenA" (ByVal sAgent As String, ByVal lAccessType As Long, ByVal sProxyName As String, ByVal sProxyBypass As String, ByVal lFlags As Long) As Long
 2. Private Declare Function InternetOpenUrl Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenUrlA" (ByVal hInternetSession As Long, ByVal sURL As String, ByVal sHeaders As String, ByVal lHeadersLength As Long, ByVal lFlags As Long, ByVal lContext As Long) As Long
 3. Private Declare Function InternetReadFile Lib "wininet.dll" (ByVal hFile As Long, ByVal sBuffer As String, ByVal lNumBytesToRead As Long, lNumberOfBytesRead As Long) As Integer
 4. Private Declare Function InternetCloseHandle Lib "wininet.dll" (ByVal hInet As Long) As Integer
 5. Private Const IF_NO_CACHE_WRITE = &H4000000
 6. Private Const BUFFER_LEN = 16
 7.  
 8. Private Function GetUrlSource(sURL As String) As String
 9.     Dim sBuffer As String * BUFFER_LEN
 10.     Dim hInternet As Long, hSession As Long, lReturn As Long
 11. 'Code: NoBi, truongphu u'ng dung
 12.     hSession = InternetOpen("vb wininet", 1, vbNullString, vbNullString, 0)
 13.     hInternet = InternetOpenUrl(hSession, sURL, vbNullString, 0, IF_NO_CACHE_WRITE, 0)
 14.     Call InternetReadFile(hInternet, sBuffer, BUFFER_LEN, lReturn)
 15.     Call InternetCloseHandle(hInternet)
 16.     GetUrlSource = sBuffer
 17. End Function
 18.  
 19. Private Sub Command1_Click()
 20. MsgBox GetUrlSource("http://myip.dnsomatic.com/")
 21. End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Postby truongphu » Sun 12/04/2009 8:28 am

Sơ kết cách dò tìm Internet IP (theo thời gian đã đăng)

1- Dùng API tải trang web và đọc:
viewtopic.php?f=28&p=42187#p27502

2- Giao tiếp với Modem ADSL (viết rue6ng Modem CNet)
viewtopic.php?f=28&p=42187#p27578

3- Dùng API đọc trực tiếp trang web:
viewtopic.php?f=28&p=42187#p42187

4- Dùng WinSock nhận gói tin

Code: Select all

 1. Private Sub Form_Load()
 2. Winsock1.Connect "myip.dnsomatic.com", 80
 3. End Sub  'Code: truongphu
 4.  
 5. Private Sub Winsock1_Connect()
 6. Winsock1.SendData "GET / HTTP/1.1" & vbCrLf & "Host: myip.dnsomatic.com" & vbCrLf & vbCrLf
 7. End Sub
 8.  
 9. Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
 10. Dim gS As String, xStr As String
 11. Winsock1.GetData gS
 12. Winsock1.Close
 13.     xStr = Mid(gS, InStr(gS, "charset=UTF-8" & vbCrLf) + 15)
 14.     Print xStr
 15. End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Re: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Postby baohiep » Sat 26/02/2011 7:31 am

Ồ! Đang đi dạo diễn đàn thì lại thấy đúng cái mình cần. Cảm ơn các bác.

nc_microsoft
Posts: 2
Joined: Mon 28/12/2009 3:25 pm

Re: Cách lấy IP thực khi máy truy cập internet !!!

Postby nc_microsoft » Mon 30/07/2012 1:36 pm

Em đang cần bài viết về chủ đề này. Em thấy có phần mềm Teamviewer rất hay. Anh có biết cách kết nối hai máy với nhau của phần mềm này như thế nào không? Em thử dùng cách của anh nhưng vẫn không kết nối được hai máy với nhau. Ngay cả khi hai máy dùng chung một Model mạng.
Em tìm trên mạng có bài viết trong diễn đàn của PCWord, làm thử cũng không được, test trên cùng một máy thì OK, trên hai máy khác nhau thì không được. Anh có mã nào đã test thử rồi thì se cho em nhé (pecon1308@gmail.com). Cảm ơn anh nhiều. Bài viết trên PCWord là:
Câu hỏi :
Tôi muốn viết chương trình kết nối 2 máy tính dùng VB6.0 sử dụng hỗ trợ của winsock vừa truyền webcam vừa truyền dữ liệu. Có thể dùng 2 winsock (một cái truyền webcam, một cái truyền nhận thông tin) được không?
Trả lời :
Khi viết ứng dụng mạng bằng VB 6.0, cách dễ dàng nhất là dùng điều khiển ActiveX của Microsoft có tên là Winsock. Thường 1 ứng dụng mạng gồm 2 module phần mềm: module client và module server. Điều khiển Winsock cũng có thể hoạt động ở 1 trong 2 chế độ: Winsock server hay Winsock client. Winsock server có thể giao tiếp với nhiều client đồng thời, còn Winsock client thì chỉ có thể giao tiếp với 1 server tại từng thời điểm. Tóm lại, nếu bạn đang dùng Winsock ở chế độ client để truyền dữ liệu đến server, bạn có thể tạo 2 hay nhiều điều khiển Winsock khác nhau, mỗi điều khiển Winsock sẽ truyền/nhận dữ liệu với 1 đối tác nào đó. Sau đây là qui trình xây dựng ứng dụng mạng nhỏ demo việc tạo Winsock và gửi/nhận dữ liệu cho nhau.

Qui trình xây dựng module Client:
1. Chạy VB 6.0, tạo Project "Standard EXE".
2. Chọn menu Project.Components để hiển thị cửa sổ Components, duyệt tìm và chọn mục "Microsoft Winsock Control 6.0" để "add" nó vào cửa sổ ToolBox của Project.
3. Thiết kế Form cho ứng dụng Client như sau:
Lưu ý đặt tên cho button là cmdConnect, Textbox của Client 1 là Text1, TextBox của Client 2 là Text2, 2 Winsock có tên lần lượt là ClientSock1 và ClientSock2.
4. Nhấn kép chuột vào button Connect để tạo thủ tục xử lý sự kiện nhấn chuột cho nó. Khi cửa sổ soạn code hiển thị, bạn hãy viết đoạn code VB sau đây:
'Thủ tục khởi tạo cho Form
Private Sub Form_Load()
'Để xác định máy chạy ứng dụng server, bạn có thể dùng địa chỉ IP (vd: "127.0.0.1") hay địa chỉ DNS (vd: “localhost”)
'thiết lập địa chỉ server cho Winsock1
ClientSock1.RemoteHost = "localhost"
ClientSock1.RemotePort = 1001
'thiết lập địa chỉ server cho Winsock2
ClientSock2.RemoteHost = "localhost"
ClientSock2.RemotePort = 1001
End Sub

'Thủ tục xử lý nhấn chuột trên button Connect
Private Sub cmdConnect_Click()
'nối kết ClientSock1 tới server
ClientSock1.Connect
'nối kết ClientSock2 tới server
ClientSock2.Connect
End Sub

'Thủ tục xử lý nhấn phím trên TextBox1
Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
'nếu người dùng nhấn phím Enter thì gửi chuỗi nhập ra ClientSock1
If KeyCode = 13 Then
ClientSock1.SendData Text1.Text
End If
End Sub

'Thủ tục xử lý nhấn phím trên TextBox1
Private Sub Text2_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
'nếu người dùng nhấn phím Enter thì gửi chuỗi nhập ra ClientSock2
If KeyCode = 13 Then
ClientSock2.SendData Text2.Text
End If
End Sub
5. Chọn menu File.Make Project1.exe và nhập tên file thực thi mong muốn để VB dịch mã nguồn ra file thực thi của module Client.
Qui trình xây dựng module Server cũng tương tự:
1. Chạy VB 6.0, tạo Propject "Standard EXE".
2. Chọn menu Project.Components để hiển thị cửa sổ Components, duyệt tìm và chọn mục "Microsoft Winsock Control 6.0" để "add" nó vào cửa sổ ToolBox của Project.
3. Thiết kế Form cho ứng dụng Server như sau:
Lưu ý đặt tên cho ListBox1 là List1, ListBox2 là List2, Winsock có tên là sckServer.
4. Chọn điều khiển Winsock vừa vẽ để hiển thị cửa sổ thuộc tính của nó, duyệt tìm thuộc tính Index và nhập giá trị 0 cho nó.
5. Chọn menu View.Code để hiển thị cửa sổ soạn code và viết đoạn code VB sau đây:
'Khai báo biến cần dùng
Private intMax As Long
'Thủ tục khởi tạo cho Form
Private Sub Form_Load()
intMax = 0
'khởi tạo socket lắng nghe và phục vụ kết nối từ client
sckServer(0).LocalPort = 1001
sckServer(0).Listen
End Sub

'Thủ tục phục vụ yêu cầu kết nối từ Client
Private Sub sckServer_ConnectionRequest (Index As Integer, ByVal requestID As Long)
If Index = 0 Then
intMax = intMax + 1
Load sckServer(intMax)
sckServer(intMax).LocalPort = 0
sckServer(intMax).Accept requestID
End If
End Sub

'Thủ tục nhận dữ liệu từ Client
Private Sub sckServer_DataArrival(Index As Integer, ByVal bytesTotal As Long)
Dim strData As String
'nhận dữ liệu vào biến strData
sckServer(Index).GetData strData
'kiểm tra dữ liệu đến từ Client nào
Select Case Index
Case 1: 'từ Client 1
List1.AddItem strData
Case 2: 'từ Client 2
List2.AddItem strData
End Select
End Sub
6. Chọn menu File.Make Project1.exe và nhập tên file thực thi mong muốn để VB dịch mã nguồn ra file thực thi của module Server.

Sau khi đã xây dựng được 2 module client & server của ứng dụng mạng, bạn hãy chạy Server trước rồi chạy Client sau. Khi Form của Client hiển thị, bạn nhấn button Connect để client tạo 2 Winsock khác nhau và nối kết chúng đến cùng 1 server (đang lắng nghe ở địa chỉ localhost:1001). Sau đó, bạn thử nhập 1 chuỗi vào Text1 và nhấn Enter để nó gửi qua Server, Server sẽ nhận và hiển thị lên ListBox1, bạn thử nhập 1 chuỗi vào Text2 và nhấn Enter để nó gửi qua Server, Server sẽ nhận và hiển thị lên ListBox2...


Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest