• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Function UT8ToUni

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Function UT8ToUni

Postby truongphu » Tue 15/11/2011 3:19 pm

Thủ thuật: UT8ToUni
Tác giả: truongphu
Mô tả: UT8ToUni


Bạn có để ý là hàm UTF8 To Unicode trong VBLib không hoạt động được?
Đây là điều mà tôi ghi nợ hồi còn điều hành Box Thủ thuật và sạc dữ liệu vào VBLib

bây giờ, đầu óc có chút sáng một tí, bèn quay lại đề tài nầy.
code sau đây mất nửa ngày tính toán, bảo đảm độc nhất trên the word :>

 1. Function UT8ToUni(UT8Str As String) As String
 2.     Dim ii&, temp$, Va&, Mm&, Nn&
 3.     For ii = 1 To Len(UT8Str)
 4.         Mm = Asc(Mid(UT8Str, ii, 1))
 5.         Select Case Mm ' author truongphu 11/2011
 6.            Case Is < 128: temp = temp & Mid(UT8Str, ii, 1)
 7.             Case Is < 225: Va = (Mm - 194) * 64 + Asc(Mid(UT8Str, ii + 1, 1))
 8.             temp = temp & ChrW(Va)
 9.             ii = ii + 1
 10.             Case 225: Nn = Asc(Mid(UT8Str, ii + 1, 1))
 11.             Va = 7680 + (Nn - 186) * 64 + Asc(Mid(UT8Str, ii + 2, 1))
 12.             temp = temp & ChrW(Va)
 13.             ii = ii + 2
 14.         End Select
 15.     Next
 16.     UT8ToUni = temp
 17. End Function


gê không?


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests