Trang 1 trên 1

Print text tại một vị trí có tọa độ xác định

Đã gửi: CN 09/08/2009 2:50 pm
gửi bởi Dang Minh Du
Thủ thuật: Print text tại một vị trí có tọa độ xác định (lên form, picturebox, ...) (tương đối)
Tác giả: Đặng Minh Dự
Mô tả: 'Hàm dưới đây sẽ print lên DrwObj một đoạn text là sText từ vị trí posX, posY.Mã: Chọn hết

 1. Private Function PrintAPos(posX As Single, posY As Single, sText As String, DrwObj As Variant)
 2.     Dim iLine As Integer: iLine = DrwObj.TextHeight(vbCrLf)
 3.     Dim iSpace As Integer: iSpace = DrwObj.TextWidth(" ")
 4.     Dim i As Integer
 5.     For i = 0 To posY \ iLine
 6.          DrwObj.Print vbCrLf
 7.     Next i
 8.     For i = 0 To posX \ iSpace
 9.         sText = " " & sText
 10.     Next i
 11.      DrwObj.Print sText
 12. End Function
 13. 'Có thể thay vbCrLf bằng " ", có thể thêm Int() để lấy nguyên kết quả các phép chia cho "chặt chẽ" (cũng ko cần thiết lắm!)
 14. 'Test:
 15. Private Sub Form_Load()
 16.     PrintAPos 1000, 1000, "My ''Cute Grass''", frm
 17. End Sub

Re: Print text tại một vị trí có tọa độ xác định

Đã gửi: T.Hai 10/08/2009 12:52 pm
gửi bởi vietteiv
bạn xem lại đoạn code trên nhé. bị lỗi nè
error.JPG

Re: Print text tại một vị trí có tọa độ xác định

Đã gửi: T.Hai 10/08/2009 1:02 pm
gửi bởi Dang Minh Du
vietteiv đã viết:bạn xem lại đoạn code trên nhé. bị lỗi nè
error.JPG

"Object required" - a đặt form tên là frm chưa?
DrwObj là đối tượng cần print text lên, code test dùng đối tượng form, tên là frm!