• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Fading A Bitmap

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Fading A Bitmap

Postby clarkkent » Fri 05/06/2009 9:37 am

Thủ thuật: Fading A Bitmap
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Fading A Bitmap


để test bạn thêm vào 1 PictureBox (Chọn 1 hình cho Picture), 1 Command, copy code sau vào rồi F5

Code: Select all

 1. Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
 2. Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
 3. Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
 4. Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
 5. Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32" (ByVal hObject As Long) As Long
 6. Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
 7. Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
 8.  
 9. Private Const SRCAND = &H8800C6
 10. Private Const SRCCOPY = &HCC0020
 11.  
 12. Private Sub Command1_Click()
 13.     Dim lDC As Long
 14.     Dim lBMP As Long
 15.     Dim W As Integer
 16.     Dim H As Integer
 17.     Dim lColor As Long
 18.    
 19.     Screen.MousePointer = vbHourglass
 20.    
 21.     W = ScaleX(Picture1.Picture.Width, vbHimetric, vbPixels)
 22.     H = ScaleY(Picture1.Picture.Height, vbHimetric, vbPixels)
 23.     '
 24.     ' Create Memory Compatible Bitmap to that in Picture1
 25.     '
 26.     lBMP = CreateCompatibleBitmap(Picture1.hdc, W, H)
 27.     '
 28.     ' Create Compatible DC in memory
 29.     '
 30.     lDC = CreateCompatibleDC(Picture1.hdc)
 31.     '
 32.     ' Select the Bitmap into the memory DC
 33.     '
 34.     Call SelectObject(lDC, lBMP)
 35.     BitBlt lDC, 0, 0, W, H, Picture1.hdc, 0, 0, SRCCOPY
 36.     '
 37.     ' Quickly clear the Picture in Picture1
 38.     '
 39.     Picture1 = LoadPicture("")
 40.    
 41.     For lColor = 255 To 0 Step -3
 42.         '
 43.         ' Set the backcolor to a gray scale -> black
 44.         '
 45.         Picture1.BackColor = RGB(lColor, lColor, lColor)
 46.         '
 47.         ' Copy the bitmap into the picturebox 'AND' with the backcolor
 48.         '
 49.         BitBlt Picture1.hdc, 0, 0, W, H, lDC, 0, 0, SRCAND
 50.         '
 51.         ' Pause for a bit
 52.         '
 53.         Sleep 15
 54.     Next
 55.     '
 56.     ' Clear up our DC's and Bitmaps
 57.     '
 58.     Call DeleteDC(lDC)
 59.     Call DeleteObject(lBMP)
 60.     Screen.MousePointer = vbDefault
 61.    
 62. End Sub
 63.  


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests