• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Resize Picture - Tùy chỉnh kích thước

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Resize Picture - Tùy chỉnh kích thước

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Tư 03/06/2009 1:43 pm

Thủ thuật: Resize Picture - Tùy chỉnh kích thước
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Resize Picture - Tùy chỉnh kích thướcmodule

Mã: Chọn hết

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
 4. Private Declare Function CreateBitmap Lib "gdi32.dll" (ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal nPlanes As Long, ByVal nBitCount As Long, ByRef lpBits As Any) As Long
 5. Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
 6. Private Declare Function GetObject Lib "gdi32.dll" Alias "GetObjectA" (ByVal hObject As Long, ByVal nCount As Long, ByRef lpObject As Any) As Long
 7. Private Type BITMAP
 8.     bmType As Long
 9.     bmWidth As Long
 10.     bmHeight As Long
 11.     bmWidthBytes As Long
 12.     bmPlanes As Integer
 13.     bmBitsPixel As Integer
 14.     bmBits As Long
 15. End Type
 16.  
 17. Private Declare Function OleCreatePictureIndirect Lib "olepro32.dll" (lpPictDesc As PictDesc, riid As Guid, ByVal fPictureOwnsHandle As Long, iPic As StdPicture) As Long
 18. Private Type PictDesc
 19.     cbSizeofStruct As Long
 20.     picType As Long
 21.     hImage As Long
 22.     xExt As Long
 23.     yExt As Long
 24. End Type
 25.  
 26. Private Type Guid
 27.     Data1 As Long
 28.     Data2 As Integer
 29.     Data3 As Integer
 30.     Data4(0 To 7) As Byte
 31. End Type
 32.  
 33. Private Type RGBtype
 34.     B As Byte
 35.     R As Byte
 36.     G As Byte
 37. End Type
 38.  
 39. Private Declare Function GetDIBits Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal hBitmap As Long, ByVal nStartScan As Long, ByVal nNumScans As Long, lpBits As Any, lpBI As BITMAPINFO, ByVal wUsage As Long) As Long
 40. Private Declare Function SetDIBits Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal hBitmap As Long, ByVal nStartScan As Long, ByVal nNumScans As Long, lpBits As Any, lpBI As BITMAPINFO, ByVal wUsage As Long) As Long
 41.  
 42. Private Const DIB_RGB_COLORS = 0&
 43. Public Const BI_RGB = 0&
 44.  
 45. Type BITMAPINFOHEADER
 46.    biSize As Long
 47.    biWidth As Long
 48.    biHeight As Long
 49.    biPlanes As Integer
 50.    biBitCount As Integer
 51.    biCompression As Long
 52.    biSizeImage As Long
 53.    biXPelsPerMeter As Long
 54.    biYPelsPerMeter As Long
 55.    biClrUsed As Long
 56.    biClrImportant As Long
 57. End Type
 58.  
 59. Type RGBQUAD
 60.    rgbBlue As Byte
 61.    rgbGreen As Byte
 62.    rgbRed As Byte
 63.    rgbReserved As Byte
 64. End Type
 65.  
 66. Type BITMAPINFO
 67.   bmiHeader As BITMAPINFOHEADER
 68.   bmiColors As RGBQUAD
 69. End Type
 70.  
 71. '*****************************************************
 72. 'PowerResize
 73. ' Returns a resized version of Img with the new dimensions passed.
 74. '
 75. 'Written by Mark Gordon aka msg555
 76. '1/16/06
 77. 'Free to use/sell/whatever
 78. '*****************************************************
 79. Public Function PowerResize(Img As StdPicture, newWidth As Long, newHeight As Long) As StdPicture
 80.     Debug.Assert Img.Type = vbPicTypeBitmap 'Image must be a bitmap
 81.        
 82.     Dim SrcBmp As BITMAP
 83.     GetObject Img.handle, Len(SrcBmp), SrcBmp
 84.        
 85.     Dim srcBI As BITMAPINFO
 86.     With srcBI.bmiHeader
 87.         .biSize = Len(srcBI.bmiHeader)
 88.         .biWidth = SrcBmp.bmWidth
 89.         .biHeight = -SrcBmp.bmHeight
 90.         .biPlanes = 1
 91.         .biBitCount = 32
 92.         .biCompression = BI_RGB
 93.     End With
 94.  
 95.     'Create Source Bit Array
 96.     Dim SrcBits() As RGBQUAD
 97.     ReDim SrcBits(0 To SrcBmp.bmWidth - 1, 0 To SrcBmp.bmHeight - 1) As RGBQUAD
 98.  
 99.     'Grab Source Bits
 100.     Dim lDc As Long
 101.     lDc = CreateCompatibleDC(0)
 102.     GetDIBits lDc, Img.handle, 0, SrcBmp.bmHeight, SrcBits(0, 0), srcBI, DIB_RGB_COLORS
 103.     DeleteDC lDc
 104.  
 105.     'Create Destination Bit Array
 106.     Dim DblDstBits() As Double
 107.     ReDim DblDstBits(0 To 3, 0 To newWidth - 1, 0 To newHeight - 1) As Double
 108.  
 109.     'Multipliers
 110.     Dim xMult As Double, yMult As Double
 111.     xMult = newWidth / SrcBmp.bmWidth
 112.     yMult = newHeight / SrcBmp.bmHeight
 113.  
 114.     'Traversing variables
 115.     Dim X As Long, XX As Long
 116.     Dim Y As Long, YY As Long
 117.    
 118.     'Low/High scan X/Y
 119.     Dim lsX As Double, hsX As Double
 120.     Dim lsY As Double, hsY As Double
 121.    
 122.     Dim OverlapWidth As Double
 123.     Dim OverlapHeight As Double
 124.     Dim Overlap As Double
 125.    
 126.     For X = 0 To SrcBmp.bmWidth - 1
 127.         lsX = X * xMult
 128.         hsX = X * xMult + xMult
 129.         For Y = 0 To SrcBmp.bmHeight - 1
 130.             lsY = Y * yMult
 131.             hsY = Y * yMult + yMult
 132.             For XX = Fix(lsX) To IIf(Fix(hsX) = hsX, Fix(hsX), Fix(hsX + 1)) - 1
 133.                 For YY = Fix(lsY) To IIf(Fix(hsY) = hsY, Fix(hsY), Fix(hsY + 1)) - 1
 134.                     OverlapWidth = 1
 135.                     OverlapHeight = 1
 136.                    
 137.                     If XX < lsX Then OverlapWidth = 1# - (lsX - XX)
 138.                     If XX + 1# > hsX Then OverlapWidth = OverlapWidth - (XX + 1# - hsX)
 139.                     If YY < lsY Then OverlapHeight = 1# - (lsY - YY)
 140.                     If YY + 1# > hsY Then OverlapHeight = OverlapHeight - (YY + 1# - hsY)
 141.                    
 142.                     Overlap = OverlapHeight * OverlapWidth
 143.                    
 144.                     DblDstBits(0, XX, YY) = DblDstBits(0, XX, YY) + SrcBits(X, Y).rgbRed * Overlap
 145.                     DblDstBits(1, XX, YY) = DblDstBits(1, XX, YY) + SrcBits(X, Y).rgbGreen * Overlap
 146.                     DblDstBits(2, XX, YY) = DblDstBits(2, XX, YY) + SrcBits(X, Y).rgbBlue * Overlap
 147.                     DblDstBits(3, XX, YY) = DblDstBits(3, XX, YY) + Overlap
 148.                 Next
 149.             Next
 150.         Next
 151.     Next
 152.    
 153.     Dim DstBits() As RGBQUAD
 154.     ReDim DstBits(0 To newWidth - 1, 0 To newHeight - 1) As RGBQUAD
 155.    
 156.     For X = 0 To newWidth - 1
 157.         For Y = 0 To newHeight - 1
 158.             DstBits(X, Y).rgbRed = Round(DblDstBits(0, X, Y) / DblDstBits(3, X, Y))
 159.             DstBits(X, Y).rgbGreen = Round(DblDstBits(1, X, Y) / DblDstBits(3, X, Y))
 160.             DstBits(X, Y).rgbBlue = Round(DblDstBits(2, X, Y) / DblDstBits(3, X, Y))
 161.         Next
 162.     Next
 163.    
 164.     Dim dstBI As BITMAPINFO
 165.     With dstBI.bmiHeader
 166.         .biSize = Len(dstBI.bmiHeader)
 167.         .biWidth = newWidth
 168.         .biHeight = -newHeight
 169.         .biPlanes = 1
 170.         .biBitCount = 32
 171.         .biCompression = BI_RGB
 172.     End With
 173.    
 174.     Dim hBmp As Long
 175.     hBmp = CreateBitmap(newWidth, newHeight, 1, 32, ByVal 0)
 176.  
 177.     SetDIBits 0, hBmp, 0, newHeight, DstBits(0, 0), dstBI, DIB_RGB_COLORS
 178.  
 179.     Dim IGuid As Guid
 180.     With IGuid
 181.         .Data1 = &H7BF80980
 182.         .Data2 = &HBF32
 183.         .Data3 = &H101A
 184.         .Data4(0) = &H8B
 185.         .Data4(1) = &HBB
 186.         .Data4(2) = &H0
 187.         .Data4(3) = &HAA
 188.         .Data4(4) = &H0
 189.         .Data4(5) = &H30
 190.         .Data4(6) = &HC
 191.         .Data4(7) = &HAB
 192.     End With
 193.    
 194.     Dim PicDst As PictDesc
 195.     With PicDst
 196.         .cbSizeofStruct = Len(PicDst)
 197.         .hImage = hBmp
 198.         .picType = vbPicTypeBitmap
 199.     End With
 200.    
 201.     OleCreatePictureIndirect PicDst, IGuid, True, PowerResize
 202. End Function


ví dụ

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Command1_Click()
 2. Picture2.Picture = PowerResize(Picture1.Picture, 200, 200) 'tùy chỉnh kích thước
 3. End Sub


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
andylam1992
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 380
Ngày tham gia: T.Hai 06/04/2009 12:57 pm
Đến từ: TP.HCM Q5
Has thanked: 2 time
Been thanked: 4 time
Liên hệ:

Re: Resize Picture - Tùy chỉnh kích thước

Gửi bàigửi bởi andylam1992 » T.Tư 10/06/2009 8:48 pm

Resize này có làm bể ảnh không vậy anh?

不相信未作牺牲竟先可拥有
只相信是靠双手找到我欲求
Cần - Kiệm- Liêm(liêm kiết) - Nghĩa - Chí - Tín

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Re: Resize Picture - Tùy chỉnh kích thước

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Tư 10/06/2009 9:33 pm

andylam1992 đã viết:Resize này có làm bể ảnh không vậy anh?

nếu thu nhỏ lại thì ko, phóng to mới bị
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

moitoe
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 19
Ngày tham gia: T.Sáu 11/12/2009 10:01 pm

Re: Resize Picture - Tùy chỉnh kích thước

Gửi bàigửi bởi moitoe » T.Hai 14/12/2009 5:55 pm

code của bác clarkkent sư tầm không chạy, bị báo lỗi "Public Const BI_RGB = 0&". Bác nào sửa giúp cái.

Hình đại diện của người dùng
thuannv
Guru
Guru
Bài viết: 69
Ngày tham gia: T.Bảy 18/11/2006 12:47 pm
Đến từ: Việt Nam quê hương tôi
Liên hệ:

Re: Resize Picture - Tùy chỉnh kích thước

Gửi bàigửi bởi thuannv » T.Năm 17/02/2011 2:21 pm

Chắc là bạn để code vào form. Bạn tạo 1 module đưa code trên vào.
Lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh
Ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối.

qhhqnavy
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 102
Ngày tham gia: T.Bảy 26/02/2011 10:45 am
Đến từ: Hải Phòng City

Re: Resize Picture - Tùy chỉnh kích thước

Gửi bàigửi bởi qhhqnavy » T.Ba 05/04/2011 9:28 am

thanks..................


Quay về “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách