• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[API] LoadIcon - Lấy icon hệ thống (MessageBox)

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

[API] LoadIcon - Lấy icon hệ thống (MessageBox)

Postby clarkkent » Thu 21/05/2009 2:05 pm

Thủ thuật: [API] LoadIcon - Lấy icon hệ thống (MessageBox)
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: [API] LoadIcon - Lấy icon hệ thống (MessageBox)


Code: Select all

 1. Private Const IDI_APPLICATION = 32512&
 2. Private Const IDI_ASTERISK = 32516&
 3. Private Const IDI_EXCLAMATION = 32515&
 4. Private Const IDI_HAND = 32513&
 5. Private Const IDI_ERROR = IDI_HAND
 6. Private Const IDI_INFORMATION = IDI_ASTERISK
 7. Private Const IDI_QUESTION = 32514&
 8. Private Const IDI_WARNING = IDI_EXCLAMATION
 9. Private Const IDI_WINLOGO = 32517
 10. Private Declare Function DestroyIcon Lib "user32" (ByVal hIcon As Long) As Long
 11. Private Declare Function DrawIcon Lib "user32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal hIcon As Long) As Long
 12. Private Declare Function LoadIcon Lib "user32" Alias "LoadIconA" (ByVal hInstance As Long, ByVal lpIconName As Long) As Long
 13.  
 14. Private Sub Form_Paint()
 15. Dim hIcon As Long, hDuplIcon As Long
 16. Dim i As Integer
 17. i = 30
 18. ' Open the "question mark" icon
 19. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_APPLICATION)
 20. ' Draw the result on the form
 21. DrawIcon Me.hdc, 0, 10, hIcon
 22.  
 23. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_ASTERISK)
 24. DrawIcon Me.hdc, i * 1, 10, hIcon
 25.  
 26. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_EXCLAMATION)
 27. DrawIcon Me.hdc, i * 2, 10, hIcon
 28.  
 29. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_HAND)
 30. DrawIcon Me.hdc, i * 3, 10, hIcon
 31.  
 32. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_ERROR)
 33. DrawIcon Me.hdc, i * 4, 10, hIcon
 34.  
 35. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_INFORMATION)
 36. DrawIcon Me.hdc, i * 5, 10, hIcon
 37.  
 38. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_QUESTION)
 39. DrawIcon Me.hdc, i * 6, 10, hIcon
 40.  
 41. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_WARNING)
 42. DrawIcon Me.hdc, i * 7, 10, hIcon
 43.  
 44. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_WINLOGO)
 45. DrawIcon Me.hdc, i * 8, 10, hIcon
 46.  
 47. ' Destroy the handles
 48. DestroyIcon hIcon
 49. End Sub


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests