• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Vẽ cung với hàm Arc

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Vẽ cung với hàm Arc

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Hai 23/11/2009 5:52 am

Thủ thuật: Vẽ cung với hàm Arc on runtime
Tác giả: truongphu
Mô tả: Vẽ cung với hàm Arc, các điểm có thể di chuyển để tạo cung theo ý.
Viết bài nầy nhân câu hỏi "Làm sao vẽ đường cong (vòng cung) lên Form " của diem87
và chứng tỏ rằng VB6 vẫn hay, hấp dẫn

Bài viết dùng function Arc qua 4 điểm, tại sao 4 điểm, các bạn chạy thử sẽ thấy ngayMã: Chọn hết

 1.  Const WM_NCLBUTTONDOWN As Long = &HA1&
 2.   Const HTCAPTION As Long = 2&
 3.   Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long
 4.   Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd&, ByVal wMsg&, wParam As Any, lParam As Any) As Long
 5.  
 6. Private Declare Function Arc Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal x1 As Long, ByVal y1 As Long, ByVal x2 As Long, ByVal y2 As Long, ByVal X3 As Long, ByVal Y3 As Long, ByVal X4 As Long, ByVal Y4 As Long) As Long
 7. 'code by truongphu
 8. Private Type Ðiêm
 9.     xx As Long
 10.     yy As Long
 11. End Type
 12.  
 13. Dim AA(1 To 4) As Ðiêm
 14. Dim down As Boolean
 15.  
 16.  
 17. Private Sub Command1_Click() 'draw
 18.        
 19.         Dim qq As Long
 20.         qq = Arc(Me.hdc, AA(1).xx, AA(1).yy, AA(2).xx, AA(2).yy, AA(3).xx, AA(3).yy, AA(4).xx, AA(4).yy)
 21.     Line (AA(1).xx * 15, AA(1).yy * 15)-(AA(1).xx * 15, AA(2).yy * 15)
 22.     Line (AA(1).xx * 15, AA(1).yy * 15)-(AA(2).xx * 15, AA(1).yy * 15)
 23.     Line (AA(2).xx * 15, AA(2).yy * 15)-(AA(1).xx * 15, AA(2).yy * 15)
 24.     Line (AA(2).xx * 15, AA(2).yy * 15)-(AA(2).xx * 15, AA(1).yy * 15)
 25.     Line (AA(3).xx * 15, AA(3).yy * 15)-(AA(4).xx * 15, AA(4).yy * 15), vbBlue
 26. End Sub
 27.  
 28.  
 29. Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 30.     If AA(1).xx = 0 Then
 31.         AA(1).xx = X \ 15
 32.         AA(1).yy = Y \ 15
 33.         Load Picture1(1)
 34.         Picture1(1).Left = X
 35.         Picture1(1).Top = Y
 36.         Picture1(1).Visible = True
 37.     ElseIf AA(2).xx = 0 Then
 38.         AA(2).xx = X \ 15
 39.         AA(2).yy = Y \ 15
 40.         Load Picture1(2)
 41.         Picture1(2).Left = X
 42.         Picture1(2).Top = Y
 43.         Picture1(2).Visible = True
 44.         Picture1(2).BackColor = vbYellow
 45.         Me.DrawWidth = 1
 46.         Me.DrawStyle = 2
 47.         Line (AA(1).xx * 15, AA(1).yy * 15)-(AA(1).xx * 15, AA(2).yy * 15)
 48.         Line (AA(1).xx * 15, AA(1).yy * 15)-(AA(2).xx * 15, AA(1).yy * 15)
 49.         Line (AA(2).xx * 15, AA(2).yy * 15)-(AA(1).xx * 15, AA(2).yy * 15)
 50.         Line (AA(2).xx * 15, AA(2).yy * 15)-(AA(2).xx * 15, AA(1).yy * 15)
 51.     ElseIf AA(3).xx = 0 Then
 52.         AA(3).xx = X \ 15
 53.         AA(3).yy = Y \ 15
 54.         Load Picture1(3)
 55.         Picture1(3).Left = X
 56.         Picture1(3).Top = Y
 57.         Picture1(3).Visible = True
 58.         Picture1(3).BackColor = vbBlue
 59.     ElseIf AA(4).xx = 0 Then
 60.         AA(4).xx = X \ 15
 61.         AA(4).yy = Y \ 15
 62.         Load Picture1(4)
 63.         Picture1(4).Left = X
 64.         Picture1(4).Top = Y
 65.         Picture1(4).Visible = True
 66.         Picture1(4).BackColor = vbGreen
 67.     End If
 68.    
 69. End Sub
 70.  
 71. Private Sub Picture1_MouseDown(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 72.     Picture1(Index).SetFocus
 73.     Call ReleaseCapture
 74.     Call SendMessage(Picture1(Index).hWnd, WM_NCLBUTTONDOWN, ByVal HTCAPTION, ByVal 0&)
 75.     down = True
 76. End Sub
 77.  
 78. Private Sub Picture1_MouseMove(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 79.         If down = True Then
 80.             Me.Cls
 81.             AA(Index).xx = Picture1(Index).Left \ 15
 82.             AA(Index).yy = Picture1(Index).Top \ 15
 83.             Command1_Click
 84.         End If
 85. End Sub
 86.  
 87. Private Sub Picture1_MouseUp(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 88.     down = False
 89. End Sub
 90.  
 91.  
Tập tin đính kèm
Arc with 4 points.rar
(1.83 KiB) Đã tải 567 lần


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Vẽ cung với hàm PolyBezier

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Hai 23/11/2009 5:55 am

Thủ thuật: Vẽ cung với hàm PolyBezier
Tác giả: truongphu
Mô tả: Vẽ cung với hàm PolyBezier, các điểm có thể di chuyển để tạo cung theo ý.
Viết bài nầy nhân câu hỏi "Làm sao vẽ đường cong (vòng cung) lên Form " của diem87
và chứng tỏ rằng VB6 vẫn hay, hấp dẫn

Bài viết dùng function PolyBezier qua 3 điểm, rất đơn giản, các bạn chạy thử sẽ thấy ngayMã: Chọn hết

 1.  Const WM_NCLBUTTONDOWN As Long = &HA1&
 2.   Const HTCAPTION As Long = 2&
 3.   Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long
 4.   Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd&, ByVal wMsg&, wParam As Any, lParam As Any) As Long
 5.  
 6. Private Declare Function PolyBezier Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, lppt As Ðiêm, ByVal cPoints As Long) As Long
 7. 'code by truongphu
 8. Private Type Ðiêm
 9.     xx As Long
 10.     yy As Long
 11. End Type
 12.  
 13. Dim AA(1 To 3) As Ðiêm
 14. Dim down As Boolean
 15.  
 16.  
 17. Private Sub Arc3Point(VeTrênGì As Object, x1 As Long, y1 As Long, x2 As Long, y2 As Long, xchung As Long, ychung As Long)
 18.     Dim pts(3) As Ðiêm
 19.     pts(0).xx = x1:     pts(0).yy = y1
 20.     pts(1).xx = xchung: pts(1).yy = ychung
 21.     pts(2).xx = xchung: pts(2).yy = ychung
 22.     pts(3).xx = x2:     pts(3).yy = y2
 23.     PolyBezier VeTrênGì.hdc, pts(0), 4
 24. End Sub
 25.  
 26. Private Sub Command1_Click()
 27.     Arc3Point Me, AA(1).xx, AA(1).yy, AA(2).xx, AA(2).yy, AA(3).xx, AA(3).yy
 28.     Picture1(3).SetFocus
 29. End Sub
 30.  
 31. Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 32.     If AA(1).xx = 0 Then
 33.         AA(1).xx = X \ 15
 34.         AA(1).yy = Y \ 15
 35.         Load Picture1(1)
 36.         Picture1(1).Left = X
 37.         Picture1(1).Top = Y
 38.         Picture1(1).Visible = True
 39.     ElseIf AA(2).xx = 0 Then
 40.         AA(2).xx = X \ 15
 41.         AA(2).yy = Y \ 15
 42.         Load Picture1(2)
 43.         Picture1(2).Left = X
 44.         Picture1(2).Top = Y
 45.         Picture1(2).Visible = True
 46.         Picture1(2).BackColor = vbYellow
 47.     ElseIf AA(3).xx = 0 Then
 48.         AA(3).xx = X \ 15
 49.         AA(3).yy = Y \ 15
 50.         Load Picture1(3)
 51.         Picture1(3).Left = X
 52.         Picture1(3).Top = Y
 53.         Picture1(3).Visible = True
 54.         Picture1(3).BackColor = vbBlue
 55.     End If
 56.  
 57. End Sub
 58.  
 59.  
 60. Private Sub Form_Paint()
 61. Print "Nhâ'n chuôt tao 3 Ðiêm, nhâ'n nu't Ve~ Cung, có thê di chuyên các Ðiêm"
 62. End Sub
 63.  
 64. Private Sub Picture1_MouseDown(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 65.     Picture1(Index).SetFocus
 66.     Call ReleaseCapture
 67.     Call SendMessage(Picture1(Index).hWnd, WM_NCLBUTTONDOWN, ByVal HTCAPTION, ByVal 0&)
 68.     down = True
 69. End Sub
 70.  
 71. Private Sub Picture1_MouseMove(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 72.         If down = True Then
 73.             Me.Cls
 74.             AA(Index).xx = Picture1(Index).Left \ 15
 75.             AA(Index).yy = Picture1(Index).Top \ 15
 76.             Command1_Click
 77.         End If
 78. End Sub
 79.  
 80. Private Sub Picture1_MouseUp(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 81.     down = False
 82. End Sub
 83.  
Tập tin đính kèm
Arc with 3 points.rar
(1.91 KiB) Đã tải 403 lần
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4764
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 519 time

Vẽ cung với hàm PolyBezier, tạo nhiều điểm

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Sáu 27/11/2009 8:23 am

Vẽ cung với hàm PolyBezier, ta có thể tạo nhiều điểm như sau:

Mã: Chọn hết

 1.  Const WM_NCLBUTTONDOWN As Long = &HA1&
 2.   Const HTCAPTION As Long = 2&
 3.   Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long
 4.   Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd&, ByVal wMsg&, wParam As Any, lParam As Any) As Long
 5.  
 6. Private Declare Function PolyBezier Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, lppt As Ðiêm, ByVal cPoints As Long) As Long
 7. 'code by truongphu
 8. Private Type Ðiêm
 9.     xx As Long
 10.     yy As Long
 11. End Type
 12.  
 13. Dim AA(1 To 255) As Ðiêm, qq As Byte, down As Boolean
 14.  
 15. Private Sub Arc3Point(VeTrênGì As Object, x1 As Long, y1 As Long, x2 As Long, y2 As Long, xchung As Long, ychung As Long)
 16.     Dim pts(3) As Ðiêm
 17.     pts(0).xx = x1:     pts(0).yy = y1
 18.     pts(1).xx = xchung: pts(1).yy = ychung
 19.     pts(2).xx = xchung: pts(2).yy = ychung
 20.     pts(3).xx = x2:     pts(3).yy = y2
 21.     PolyBezier VeTrênGì.hdc, pts(0), 4
 22. End Sub
 23.  
 24. Private Sub Command1_Click()
 25.     Arc3Point Me, AA(qq - 2).xx, AA(qq - 2).yy, AA(qq - 1).xx, AA(qq - 1).yy, AA(qq).xx, AA(qq).yy
 26. End Sub
 27.  
 28. Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 29.  Randomize
 30.  qq = Picture1.Count
 31.         AA(qq).xx = X \ 15
 32.         AA(qq).yy = Y \ 15
 33.         Load Picture1(qq)
 34.         Picture1(qq).Left = X
 35.         Picture1(qq).Top = Y
 36.         Picture1(qq).Visible = True
 37.         Picture1(qq).BackColor = CLng(Rnd * 16777215)
 38. End Sub
 39.  
 40. Private Sub Picture1_Click(Index As Integer)
 41. Picture1(Index).SetFocus
 42. End Sub
 43.  
 44. Private Sub Picture1_MouseDown(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 45.     Picture1(Index).SetFocus
 46.     Call ReleaseCapture
 47.     Call SendMessage(Picture1(Index).hWnd, WM_NCLBUTTONDOWN, ByVal HTCAPTION, ByVal 0&)
 48.     down = True
 49. End Sub
 50.  
 51. Private Sub Picture1_MouseMove(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 52.         If down = True Then
 53.             Me.Cls
 54.             AA(Index).xx = Picture1(Index).Left \ 15
 55.             AA(Index).yy = Picture1(Index).Top \ 15
 56.             Command1_Click
 57.         End If
 58. End Sub
 59.  
 60. Private Sub Picture1_MouseUp(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 61.     down = False
 62. End Sub
 63.  
Tập tin đính kèm
Arc with 3 points ve~ thêm Ðiêm tùy ý.rar
(1.97 KiB) Đã tải 395 lần
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
ducpkh
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 511
Ngày tham gia: T.Sáu 24/08/2012 12:28 pm
Đến từ: ADAFA
Has thanked: 9 time
Been thanked: 27 time

Re: Vẽ cung với hàm Arc

Gửi bàigửi bởi ducpkh » CN 23/06/2013 11:51 pm

Đang cần bài vẽ cung qua 4 điểm. Tìm thấy bài của bác nhưng Em tải cái vẽ cung hàm với 4 điểm chạy thử nhưng không thấy cung nào là sao hả bác.

OKMimo
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 447
Ngày tham gia: T.Sáu 11/02/2011 3:36 pm
Has thanked: 107 time
Been thanked: 56 time

Re: Vẽ cung với hàm Arc

Gửi bàigửi bởi OKMimo » T.Hai 24/06/2013 9:04 pm

ducpkh đã viết:Đang cần bài vẽ cung qua 4 điểm. Tìm thấy bài của bác nhưng Em tải cái vẽ cung hàm với 4 điểm chạy thử nhưng không thấy cung nào là sao hả bác.

Đặt thuộc tính AutoRedraw là True.
 1. Option Explicit
 2. Private Declare Function Arc Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal X1 As Long, _
 3. ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long, ByVal X3 As Long, _
 4. ByVal Y3 As Long, ByVal X4 As Long, ByVal Y4 As Long) As Long
 5. Private Sub Form_Load()
 6.     Dim retval As Long
 7.     Form1.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
 8.     retval = Arc(Form1.hdc, 0, 50, 200, 150, 200, 100, 0, 100)
 9. End Sub


p/s: Chứng tỏ code trong topic http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=26983 là đi copy ở đâu đó về và cũng không hiểu!

Hình đại diện của người dùng
ducpkh
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 511
Ngày tham gia: T.Sáu 24/08/2012 12:28 pm
Đến từ: ADAFA
Has thanked: 9 time
Been thanked: 27 time

Re: Vẽ cung với hàm Arc

Gửi bàigửi bởi ducpkh » T.Hai 24/06/2013 11:50 pm

Bác OKMimo có vẻ hơi khó tính với em nhỉ :( :( :( :(
Em không biết mới hỏi. Nhân đây xin bác chỉ giúp


Quay về “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách