• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

cho hỏi định dạng GridView

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

vanlam_it
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 38
Joined: Sun 13/04/2008 6:57 pm

cho hỏi định dạng GridView

Postby vanlam_it » Thu 25/09/2008 10:29 am

làm sao để định dạng làm text trên Header và Width của Header, mình gán source của GridView khi chạy chương trình như sau: có thử gán TextHeader lại như bên dưới nhưng không đc nó cứ không có Column nào cả. Bạn nào biết giúp mình với, chỉnh lại độ động của header là sao?. thanks trước.

Code: Select all

 1. DataTable dtThanhvien = new DataTable();
 2.              dtThanhvien = subConnect.LC_getDataTable("LC_Members", "");
 3.              GridViewThanhVien.DataSource = dtThanhvien;
 4.              GridViewThanhVien.DataBind();
 5.              lblTongMem.Text="Hiện có "+dtThanhvien.Rows.Count.ToString()+" thành viên.";
 6.              lbltry.Text = GridViewThanhVien.Columns.Count.ToString();
 7.              //Format GridView
 8.              //GridViewThanhVien.Columns[0].HeaderText = "ID";
 9.              //GridViewThanhVien.Columns[1].HeaderText = "Tên";
 10.              //GridViewThanhVien.Columns[2].HeaderText = "Địa Chỉ";
 11.              //GridViewThanhVien.Columns[3].HeaderText = "...";
 12.              //------------------------
 13.  User avatar
meoconbuongbinh1712
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 82
Joined: Thu 28/12/2006 3:49 pm
Location: Quê của người phụ nữ nặng nhất thế giới
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: cho hỏi định dạng GridView

Postby meoconbuongbinh1712 » Fri 26/09/2008 2:47 pm

Bạn dùng asp:BoundField

Code: Select all

 1. <asp:GridView ID="Grid"  AllowPaging="True"  runat="server" Font-Names="tahoma" DataKeyNames="id"   AutoGenerateColumns="False" Font-Size="10pt" Width="100%" BackColor="White" BorderColor="#DEDFDE" BorderStyle="None" BorderWidth="1px" CellPadding="4" ForeColor="Black" GridLines="Vertical">
 2.                  <Columns>
 3.                         <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="ID" SortExpression="ID" Visible="False" />
 4.                         <asp:BoundField DataField="tieude" HeaderText="Ti&#234;u đề" SortExpression="tieude" >
 5.                             <HeaderStyle VerticalAlign="Middle" />
 6.                         </asp:BoundField>
 7.                          <asp:BoundField DataField="ngaydang" HeaderText="Ng&#224;y đăng" SortExpression="ngaydang" >
 8.                              <HeaderStyle VerticalAlign="Middle" />
 9.                          </asp:BoundField>
 10.                         <asp:CommandField SelectText="Xem" HeaderText="Xem" ShowSelectButton="True" >
 11.                             <FooterStyle ForeColor="Red" />
 12.                             <ItemStyle ForeColor="Red" />
 13.                         </asp:CommandField>
 14.                     </Columns>
 15.                          </asp:GridView>
The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing
you can't have them


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest