• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

A/e cho mình hỏi ý nghĩa của đoạn code này với!

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

headshots
Posts: 1
Joined: Sun 06/11/2016 7:56 pm

A/e cho mình hỏi ý nghĩa của đoạn code này với!

Postby headshots » Sun 06/11/2016 8:10 pm

Mình không được học ASP.NET nhưng không biết hỏi ai nên mạo mụi lên diễn đàn hỏi a/e, có gì a/e thông cảm.
Tình hình là mình tiếp xúc được với mã nguồn của 1 số web site viết bằng ASP.NET nên tò mò tìm hiểu cách thức hoạt động của nó. Mình có tìm thấy 1 file liên quan đến việc mã hóa và giải mã mật khẩu có phần mở rộng là *.cs. Nội dung của em nó đây:

Code: Select all

namespace binLibx07
{
    using System;
    using System.Runtime.CompilerServices;
    using System.Runtime.InteropServices;

    [ComImport, TypeLibType((short) 0x10d0), Guid("D8D88DE9-53B6-47AB-8551-FBB5ADC6C777")]
    public interface _clsMaHoa
    {
        [return: MarshalAs(UnmanagedType.BStr)]
        [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType=MethodCodeType.Runtime), DispId(0x6003000a)]
        string MaHoa([In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] ref string m_ChuoiIn, [In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] ref string m_Pass);
        [return: MarshalAs(UnmanagedType.BStr)]
        [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType=MethodCodeType.Runtime), DispId(0x6003000b)]
        string GiaiMa([In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] ref string m_ChuoiIn, [In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] ref string m_Pass);
      }
}

A/e giải thích cho mình biết đoạn code này hoạt động như thế nào với. Mình cảm ơn :)Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest