Page 1 of 1

Hỏi về thuộc tính Server.MapPath

Posted: Sun 27/07/2008 1:03 am
by ha minh trieu
- Tôi định thư mục root là e:\nhc
- trong thư mục root chứa csdl nhcDB.mdb và thư mục quantri
- trong thư mục quantri chứa 1 thư mục con là hocsinh
- trong thư mục hocsinh chứa file test.asp có nội dung như sau
<%
Pathfile=server.MapPath(../../nhcdb.mdb")
response.write Pathfile
%>
các Win khác thì cho KQ : e:/nhc/nhcdb.mdb
riêng win2003 server thì báo lỗi không dùng được dấu (..). Xin cho hỏi tại sao