Page 1 of 1

lỗi khi thêm dữ liệu

Posted: Wed 04/06/2008 12:30 am
by DangHuynhBaoLong
giúp dùm với câu lệnh insert ứ báo lỗi hoài mà ko biết tại sao ai giúp với

Code: Select all

 1.  
 2. OleDbConnection con = new OleDbConnection();
 3.         string str = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;";
 4.         str += "Data Source=" + MapPath("game4vn.mdb");
 5.         con.ConnectionString=str;
 6.         con.Open();
 7.         str = "Insert Into KhachHang Values(?,?,?,?,?)";
 8.         OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
 9.         cmd.Parameters.Add("Email", OleDbType.VarChar).Value = txtEmail.Text;
 10.         cmd.Parameters.Add("Ten", OleDbType.VarChar).Value = txtTen.Text;
 11.         cmd.Parameters.Add("Date", OleDbType.VarChar).Value =DateTime.Now.ToShortDateString();
 12.         cmd.Parameters.Add("DiaChi", OleDbType.VarChar).Value = txtdichi.Text;
 13.         cmd.Parameters.Add("Pass", OleDbType.VarChar).Value = txtPass.Text;
 14.         cmd.CommandType=CommandType.Text;
 15.         cmd.CommandText=str;
 16.         cmd.Connection=con;
 17.         cmd.ExecuteNonQuery();// chỗ này báo lỗi nè
 18.         con.Close();
 19.  

sCode nè xem dùm giúp:http://www.box.net/shared/c3gwj778c8

Re: lỗi khi thêm dữ liệu

Posted: Wed 04/06/2008 5:27 pm
by NoBi
Download cái sourcecode về chạy insert csdl vào bình thường mà bạn, có thấy lỗi gì đâu?.

Re: lỗi khi thêm dữ liệu

Posted: Wed 04/06/2008 6:34 pm
by DangHuynhBaoLong
Thì mình cũng thấy kì xem đi xem lại thấy viết đúng mà tại sao nó lại không chạy, khi chạy thì nó báo lỗi như hình nè bạn xem dùm mình nhé
Image

Re: lỗi khi thêm dữ liệu

Posted: Thu 05/06/2008 10:33 am
by NoBi
Ở máy tôi chạy không thấy lỗi này. Mà sao source ở file download về lại khác với source ở trên bài viết vậy?.

Re: lỗi khi thêm dữ liệu

Posted: Thu 05/06/2008 7:00 pm
by DangHuynhBaoLong
khác nhau vì mình viết thấy lỗi sai hoài ờ 1 chổ tức quá viết kiểu khác, vẫn sai lại viết nữa nên nhiều phiên bản, giúp mình với tại sau nó lại sai vậy chỉ dùm nhen :D :x

Re: lỗi khi thêm dữ liệu

Posted: Fri 06/06/2008 2:47 pm
by meoconbuongbinh1712
hi cũng đang tập về asp.net
uhm lỗi của bạn là do thư mục chứa data của bạn chỉ cấp có quyền read mà kh có quyền write nên nó mới phát sinh lỗi khi bạn muốn insert hay update hoặc delete data
Bạn hãy cấp quyền write cho tài khoản asp.net xem thế nào nhé