VB.Net và Access Database

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

phong25_2
Posts: 2
Joined: Mon 02/03/2009 12:41 pm

Re: VB.Net và Access Database

Post by phong25_2 »

trong file access của em đã có trường mssv rồi. em copy đoạn code của anh tuyên để thử nhưng ko dc. ko biết lỗi "cannot find column" phải sửa như thế nào. có ai giúp e với.
tuananhbiaqn
Posts: 1
Joined: Sat 28/03/2009 1:11 pm

Re: VB.Net và Access Database

Post by tuananhbiaqn »

Tôi cũng giống như bạn, đang bí ở chỗ "cannot find column" này. Mà sao không có ai trả lời giúp với nhỉ!
User avatar
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Posts: 1123
Joined: Wed 24/09/2008 4:04 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: VB.Net và Access Database

Post by tungcan5diop »

tuananhbiaqn wrote:Tôi cũng giống như bạn, đang bí ở chỗ "cannot find column" này. Mà sao không có ai trả lời giúp với nhỉ!
lỗi đó có nghĩa là cái cột đó không có trong Table của bạn...bạn xem lại coi sao,chắc là do khi Copy qua,bạn ko để ý đến tên của cái cột trong Table dưới Database :D
Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!
User avatar
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 610
Joined: Sun 19/10/2008 1:10 am
Location: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Contact:

Re: VB.Net và Access Database

Post by tiger86love102 »

Bạn cop đoạn code nào, bạn post lên code của bạn, sai đâu mọi người mới biết đc bạn ạ.
Đội bóng Ready
facebook.com/tiger86love102
quang010692
Posts: 4
Joined: Thu 05/02/2009 8:44 pm

Re: VB.Net và Access Database

Post by quang010692 »

tungcan5diop wrote:
phong25_2 wrote:em tạo 1 file mdb và thử update nhưng ko được. nó báo lỗi là " cannot find column [mssv] "
Dim row As DataRow = dt.Select("mssv = " & mssv.Text)(1)
please help me

Code: Select all

--bạn xem lại trong CSDL của bạn đã có trường [mssv] chưa Dim row As DataRow = dt.Select("mssv  = " & mssv.Text)(1)---->viết sai rồiDim row As DataRow = dt.Select("mssv='"+  mssv.Text +"'")-->viết lại nè
ecec
row() hoặc phải có (1), với lại phần tử đầu tiên là 0, ko phải 1, coi chừng báo lỗi.
willclinton
Posts: 1
Joined: Tue 16/06/2009 11:25 am

Re: VB.Net và Access Database

Post by willclinton »

Mình chỉ vô tình đọc sơ thấy hay nhảy vô làm thử. Nhưng còn gặp một số lỗi như mấy bạn kia đã gặp là cái phần Update mình thì nên hem bik như thế nào đành post bài viết lên để xin chỉ giáo. ^^. Mình làm wai` mà chẳng đc mình chuyển wa làm phần tìm kiếm theo dạng select trên nhưng select vẫn đc nhưng chuyển wa cáe khác thi báo lỗi trùng makh do gán databinding hic hic hem bik sữa lun....

Code: Select all

Imports System.DataImports System.Data.OleDb Public Class Form1    Dim con As OleDbConnection    Dim dt As New DataTable("KHACHHANG")    Dim da As New OleDbDataAdapter()    Dim tam As Integer     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load        [color=#00FF00]'Dim str As String = [color=#FF0000][/color][color=#400000]"Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _        '                        & "Data Source = " & Application.StartupPath & "\banhang.mdb;"[/color]        'con = New OleDbConnection(str)        'con.Open()        'Dim command As New OleDbCommand()        'command.Connection = con ' Kết nối        'command.CommandType = CommandType.Text  'loại lệnh sử dụng là Text hay là một query trong access        'command.CommandText = "Select * From KHACHHANG"        'da.SelectCommand = command ' gán command cho da        'da.Fill(dt)  'Nạp dữ liệu vào Table        'DataGridView1.DataSource = dt[/color]        Dim mang() As String = {"Mã Khách Hàng", "Tên Khách Hàng", "Tên Hàng", "Nick YaHoo", "Số Điện Thoại"}        KhoiDongCombo(cbTracuu, mang)        'Hienthidulieukhachhang()     End Sub    [color=#0040FF]Public Sub [/color]Hienthidulieukhachhang()        txtmakh.DataBindings.Add("Text", dt, "makh") ' Ở đây ta cần binding textbox txtSTT với giá trị Text ở cột STT của Table        txttenkh.DataBindings.Add("Text", dt, "tenkh")        txtlanmua.DataBindings.Add("Text", dt, "lanmua")        txtnickyh.DataBindings.Add("Text", dt, "nickyh")        txttenhang.DataBindings.Add("Text", dt, "tenhang")        txtdongia.DataBindings.Add("Text", dt, "dongia")        txtdiachi.DataBindings.Add("Text", dt, "diachi")        txtsodt.DataBindings.Add("Text", dt, "sodt")        txtghichu.DataBindings.Add("Text", dt, "ghichu")    [color=#0080FF]End Sub[/color]    [color=#0080FF]Public Sub[/color] KhoiDongCombo(ByVal combo As ComboBox, ByVal mang() As String)        Dim i, n As Integer        n = mang.Length()        For i = 0 To n - 1            combo.Items.Add(mang(i).ToString)        Next    [color=#0080FF]End Sub[/color]      Private Sub btnsearch_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnsearch.Click        TracuuChinhXac()    End Sub      [color=#0080FF]Private Sub [/color]cbTracuu_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cbTracuu.SelectedIndexChanged        [color=#0080FF]Select Case [/color]cbTracuu.SelectedIndex            Case 0                txtmakh.Focus()            Case 1                txttenkh.Focus()            Case 2                txttenhang.Focus()            Case 3                txtnickyh.Focus()            Case 4                txtsodt.Focus()        [color=#0080FF]End Select[/color]    [color=#0080FF]End Sub[/color]    [color=#0080FF]Public[/color] Sub TracuuChinhXac()        If (cbTracuu.Text = "") Then            MsgBox("Bạn phải chọn kiểu tra cứu")        End If        [color=#0080FF]Select Case [/color]cbTracuu.SelectedIndex            [color=#0080FF]Case 0[/color]                Dim str As String = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _                                                        & "Data Source = " & Application.StartupPath & "\banhang.mdb;"                con = New OleDbConnection(str)                con.Open()                Dim command As New OleDbCommand()                command.Connection = con ' Kết nối                'command.CommandType = CommandType.Text  'Loại lệnh sử dụng là Text hay là một query trong access                command.CommandText = "Select * From KHACHHANG Where makh = @makh " 'Lệnh cần làm với Database"                command.Parameters.Add("@makh", OleDbType.VarChar).Value = txtmakh.Text                 da.SelectCommand = command ' gán command cho da                da.Fill(dt)  'Nạp dữ liệu vào Table                DataGridView1.DataSource = dt                 Hienthidulieukhachhang()             [color=#0080FF]Case 1[/color]                Dim str As String = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _                                                                        & "Data Source = " & Application.StartupPath & "\banhang.mdb;"                con = New OleDbConnection(str)                con.Open()                Dim command As New OleDbCommand()                command.Connection = con ' Kết nối                'command.CommandType = CommandType.Text  'Loại lệnh sử dụng là Text hay là một query trong access                command.CommandText = "Select * From KHACHHANG Where tenkh = @tenkh " 'Lệnh cần làm với Database"                command.Parameters.Add("@tenkh", OleDbType.VarChar).Value = txttenkh.Text                 da.SelectCommand = command ' gán command cho da                da.Fill(dt)  'Nạp dữ liệu vào Table                DataGridView1.DataSource = dt                 Hienthidulieukhachhang()             [color=#0080FF]Case 2[/color]                Dim str As String = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _                                                                                        & "Data Source = " & Application.StartupPath & "\banhang.mdb;"                con = New OleDbConnection(str)                con.Open()                Dim command As New OleDbCommand()                command.Connection = con ' Kết nối                'command.CommandType = CommandType.Text  'Loại lệnh sử dụng là Text hay là một query trong access                command.CommandText = "Select * From KHACHHANG Where tenhang = @tenhang " 'Lệnh cần làm với Database"                command.Parameters.Add("@tenhang", OleDbType.VarChar).Value = txttenhang.Text                 da.SelectCommand = command ' gán command cho da                da.Fill(dt)  'Nạp dữ liệu vào Table                DataGridView1.DataSource = dt                 Hienthidulieukhachhang()             [color=#0080FF]Case 3[/color]                Dim str As String = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _                                                                                                        & "Data Source = " & Application.StartupPath & "\banhang.mdb;"                con = New OleDbConnection(str)                con.Open()                Dim command As New OleDbCommand()                command.Connection = con ' Kết nối                'command.CommandType = CommandType.Text  'Loại lệnh sử dụng là Text hay là một query trong access                command.CommandText = "Select * From KHACHHANG Where nickyh = @nickyh " 'Lệnh cần làm với Database"                command.Parameters.Add("@nickyh", OleDbType.VarChar).Value = txtnickyh.Text                 da.SelectCommand = command ' gán command cho da                da.Fill(dt)  'Nạp dữ liệu vào Table                DataGridView1.DataSource = dt                 Hienthidulieukhachhang()             [color=#0080FF]Case 4[/color]                Dim str As String = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _                                                                                                                        & "Data Source = " & Application.StartupPath & "\banhang.mdb;"                con = New OleDbConnection(str)                con.Open()                Dim command As New OleDbCommand()                command.Connection = con ' Kết nối                'command.CommandType = CommandType.Text  'Loại lệnh sử dụng là Text hay là một query trong access                command.CommandText = "Select * From KHACHHANG Where sodt = @sodt " 'Lệnh cần làm với Database"                command.Parameters.Add("@sodt", OleDbType.VarChar).Value = txtsodt.Text                 da.SelectCommand = command ' gán command cho da                da.Fill(dt)  'Nạp dữ liệu vào Table                DataGridView1.DataSource = dt                 Hienthidulieukhachhang()         [color=#0080FF]End Select[/color]    [color=#0080FF]End SubEnd Class[/color] 
ngocvinh
Guru
Guru
Posts: 701
Joined: Wed 23/04/2008 8:14 am
Location: Biên Hòa Đồng Nai
Been thanked: 111 times

Re: VB.Net và Access Database

Post by ngocvinh »

txttenkh.DataBindings.clear()
txttenkh.DataBindings.Add("Text", dt, "tenkh")

Trong Vb.Net chỉ cho binding 1 lần phải clear() nó trước khi binding tiếp
.NET
babyit
Posts: 2
Joined: Tue 07/07/2009 8:18 am

Re: VB.Net và Access Database

Post by babyit »

Thanks các bạn nhìu nha, mình đang tìm hiểu cái này nhưg chưa quenlắm vì trước mình hok hoc qua vb6. mình đang viết code cho mấy cái nút lệnh trong vb.net 2008 nhưng chưa bít làm, nếu bạn nào có bài vdu cụ thể thì post cho mình xem với nhé. thanks nhiều. :)
gau bien
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 39
Joined: Wed 02/04/2008 10:32 am

Re: VB.Net và Access Database

Post by gau bien »

Tôi có một vấn đề về cập nhật dữ liệu trong việc thay Password mà chưa được. tôi làm bằng 2 cách dưới đây, nhưng đều bị báo lỗi. Tôi post lên đây để nhờ các bạn có kinh nghiệm kiểm tra dùm. Xin cảm ơn các bạn

Tôi có làm bằng 2 cách nhưng bị báo lỗi "Syntax error in UPDATE statement."

Code: Select all

        '' cách 1 -----------------------------------        Dim _t As DataTable        Dim _DataAdapter As OleDb.OleDbDataAdapter        Dim SqlStr As String = "SELECT * FROM  UP"         Dim conn As New OleDb.OleDbConnection(cn)        conn.Open()        '' Kết nối dữ liệu, điền dữ liệu          _DataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter(SqlStr, cn)        Dim db As New OleDb.OleDbCommandBuilder(_DataAdapter)        _t = New DataTable        _DataAdapter.Fill(_t)          'frmForTest_DataGridView.DataGridView1.DataSource = _t        'frmForTest_DataGridView.Show()  ' OK         MessageBox.Show("frmLogin.rowNumberPassW /NewPasswordStr :   " & frmLogin.rowNumberPassW.ToString & "/ " & NewPasswordStr)         _t.Rows(frmLogin.rowNumberPassW)("Password") = NewPasswordStr         frmForTest_DataGridView.DataGridView1.DataSource = _t        frmForTest_DataGridView.Show()   ' OK  đến dây           Try            _DataAdapter.Update(_t) '?????????  ' cứ bị báo lỗi ở đây : "Syntax error in UPDATE statement."                      Catch ex As Exception            'MessageBox.Show(Me, ex.Message)            MessageBox.Show(Me, "Lỗi: Thay mật khẩu không thành công, xin vui lòng thử lại.", "Thông báo ???")        End Try        '' cách 1 -----------------------------------/ 

Code: Select all

        ' '' cách 2 -----------------------------------        Dim dt As New DataTable        Dim da As New OleDb.OleDbDataAdapter        Dim SqlStr As String = "SELECT * FROM  UP"         Dim conn As New OleDb.OleDbConnection(cn)        conn.Open()         Dim command As New OleDbCommand()        command.Connection = conn        command.CommandType = CommandType.Text        command.CommandText = SqlStr '"Select * From login Where (Name ='" & txtname.Text & "') And (Pass ='" & txtoldpass.Text & "')"        da.SelectCommand = command        da.Fill(dt)         ' Dim row As DataRow = dt.Select("Name = '" & txtname.Text & "'")(0)        Dim row As DataRow = dt.Select("Password = '" & txtOldPassword.Text & "'")(rowNumberPassW)        row.BeginEdit()        row("Password") = txtPassword2.Text        row.EndEdit()        Dim commandUpdate As New OleDbCommand()        commandUpdate.Connection = conn        commandUpdate.CommandType = CommandType.Text        commandUpdate.CommandText = "Update UP set Password=@Password Where UserName=@UserName"        commandUpdate.Parameters.Add("@Password", OleDbType.VarChar, 50, "Password")        commandUpdate.Parameters.Add("@UserName", OleDbType.VarChar, 50, "UserName")        da.UpdateCommand = commandUpdate         da.Update(dt) '' ??? cũng  bị báo lỗi ở đây : "Syntax error in UPDATE statement."           'MessageBox.Show("Ban da hoan thanh viec thay doi mat khau cho tai khoan " & txtname.Text, "Hoan thanh", MessageBoxButtons.OK)        MessageBox.Show("Ban da hoan thanh viec thay doi mat khau cho tai khoan ") ' '' cách 2 -----------------------------------// 
Attachments
ThayPassWord.rar
chuong trinh
(165.72 KiB) Downloaded 763 times
User avatar
hoangthu1974
Guru
Guru
Posts: 813
Joined: Thu 09/03/2006 9:30 am
Location: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 times
Contact:

Re: VB.Net và Access Database

Post by hoangthu1974 »

Code: Select all

        Dim strPwd, strUsrName As String        Dim str As String = "Update [UP] Set Password='" & strPwd         str &= "' Where UserName='" & strUsrName & "'"        Dim commandUpdate As New OleDbCommand(str, conn)        Try            commandUpdate.ExecuteNonQuery()        Catch ex As Exception            If ex.Message <> "" Then MsgBox(ex.Message)        Finally            commandUpdate.Dispose()        End Try
Thử cái này xem sao. Gán mật khẩu vào biến strPwd và tên người dùng vào strUsrName là xong.
gau bien
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 39
Joined: Wed 02/04/2008 10:32 am

Re: VB.Net và Access Database

Post by gau bien »

Xin cảm ơn anh HoangThu. cách của anh rất ngắn gọn.
Tôi đã thử với chương trình của tôi như ở dưới đây, nhưng cũng bị báo lỗi cú pháp : "Syntax error in UPDATE statement."

Code: Select all

       [color=#0000FF]  '' Mr Hoang Thu -------------------------------        Dim conn As New OleDb.OleDbConnection(cn)        conn.Open()         'Dim strPwd, strUsrName As String        'Dim str As String = "Update [UP] Set Password = '" & NewPasswordStr & "' Where UserName='" & frmLogin.txtUsername.Text & "'"        Dim str As String = "Update [UP] Set Password = '" & NewPasswordStr & "' Where UserName = '" & frmLogin.txtUsername.Text & "'"        Dim commandUpdate As New OleDbCommand(str, conn)        Try            commandUpdate.ExecuteNonQuery()        Catch ex As Exception            If ex.Message <> "" Then MsgBox(ex.Message)        Finally            commandUpdate.Dispose()        End Try[/color]        '' Mr Hoang Thu -------------------------------/


chương trình tôi upload lên để nhờ các bạn kiểm tra dùm tôi. Tôi xin cảm ơn trước.
Attachments
ThayPassWord.rar
(176.91 KiB) Downloaded 732 times
User avatar
xuanquy_th
Guru
Guru
Posts: 803
Joined: Tue 05/08/2008 9:15 pm
Location: Thanh Hoá
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Contact:

Re: VB.Net và Access Database

Post by xuanquy_th »

Thay

Code: Select all

Dim str As String = "Update [UP] Set Password = '" & NewPasswordStr & "' Where UserName = '" & frmLogin.txtUsername.Text & "'"
Bằng

Code: Select all

Dim str As String = "Update [UP] Set [Password] = '" & NewPasswordStr & "' Where [UserName] = '" & frmLogin.txtUsername.Text & "'"
Là OK
Khi Chúa Trời đóng cánh cửa này lại, Ngài sẽ mở một cánh cửa khác cho ta.
Nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng nên không thấy được có một cánh cửa khác đang mở ra cho ta!!!
gau bien
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 39
Joined: Wed 02/04/2008 10:32 am

Re: VB.Net và Access Database

Post by gau bien »

cảm ơn bạn xuân quý nhìu. tôi sửa như bạn hướng dẫn và đã làm được.
vuabuonlau
Posts: 2
Joined: Thu 10/07/2008 10:37 am

Re: VB.Net và Access Database

Post by vuabuonlau »

Mọi người cho mình hỏi, mình cần code login vào database access và kiểm tra user pass có trong database hay không thì phải làm sao ?
User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: VB.Net và Access Database

Post by anhtuyenbk »

vuabuonlau wrote:Mọi người cho mình hỏi, mình cần code login vào database access và kiểm tra user pass có trong database hay không thì phải làm sao ?
1. Connect với database.
2. Viết câu sql select với điều kiện where user="username" and pass="pass", nếu số row trả về >0 tức là có, =0 nghĩa là ko có.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang
vuabuonlau
Posts: 2
Joined: Thu 10/07/2008 10:37 am

Re: VB.Net và Access Database

Post by vuabuonlau »

1. Connect với database.
2. Viết câu sql select với điều kiện where user="username" and pass="pass", nếu số row trả về >0 tức là có, =0 nghĩa là ko có.
Cám ơn bạn nha, sẵn cho mình hỏi luôn, mình muốn check role của user đó thì thêm như thế nào
User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: VB.Net và Access Database

Post by anhtuyenbk »

vuabuonlau wrote:Cám ơn bạn nha, sẵn cho mình hỏi luôn, mình muốn check role của user đó thì thêm như thế nào
Thì bạn select cái column chứa role của user đó ra chứ còn gì nữa, phải linh động 1chút chứ.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang
tony86
Posts: 7
Joined: Sun 06/09/2009 12:33 pm

Re: VB.Net và Access Database

Post by tony86 »

Mình có vấn đề như sau, mong các PRO chỉ giáo cho :)
Mình dùng vb.net copy file Access từ server về máy đang sử dụng, sau đó mới kết nối và xử lý trên file Access này để k làm ảnh hưởng đến dữ liệu chung B-)
' --- Hiển thị quá trình xử lý thông tin --- INFO - INFO
frmMain.pgbMain.Value = 10
frmMain.sttMain.Text = "(1/5)Chuẩn bị cập nhật dữ liệu..."
frmMain.StatusStrip.Refresh()
Threading.Thread.Sleep(100)

' --- Thay đổi con trỏ chuột ---
Cursor.Current = Cursors.WaitCursor
btnRun.Enabled = False


' --- Hiển thị quá trình xử lý thông tin --- INFO - INFO
frmMain.pgbMain.Value = 15
frmMain.sttMain.Text = "(2/5)Đang tiến hành lưu dữ liệu hiện tại..."
frmMain.StatusStrip.Refresh()
Threading.Thread.Sleep(100)

Try
' --- Tạo thư mục lưu trữ nếu chưa có --- CREATE FOLDER
If Directory.Exists(Application.StartupPath & "\Data\BAK") = False Then
Directory.CreateDirectory(Application.StartupPath & "\Data\BAK")
End If
Catch ex As Exception
MessageBox.Show("Không hiệu chỉnh được thư mục lưu trữ!" & vbNewLine & ex.ToString)
End Try

Try
' --- Kiểm tra và xóa danh mục lưu --- DELETE FILE
If File.Exists(Application.StartupPath & "\Data\BAK\DbBak.mdb") = True Then
File.Delete(Application.StartupPath & "\Data\BAK\DbBak")
End If
Catch ex As Exception
MessageBox.Show("Không thể xóa dữ liệu cũ!" & vbNewLine & ex.ToString)
End Try

Try
' --- Lưu lại danh mục --- COPY FILE -
File.Copy(Application.StartupPath & "\Data\DatabaseLocal.mdb", Application.StartupPath & "\Data\Bak\DbBak.mdb", True)
Catch ex As Exception
MessageBox.Show("Không thể sao lưu dữ liệu hiện tại!" & vbNewLine & ex.ToString)
End Try

' --- Hiển thị quá trình xử lý thông tin --- INFO - INFO
frmMain.pgbMain.Value = 20
frmMain.sttMain.Text = "(3/5)Đang tải dữ liệu từ server đơn vị về..."
frmMain.StatusStrip.Refresh()
Threading.Thread.Sleep(100)

' --- Kiểm tra xem có tìm thấy danh mục không --- CHECK FILE -
If File.Exists("Z:\Dm.mdb") = False Then
MessageBox.Show("Không tìm thấy danh mục trên server! Vui lòng xem lại kết nối...")
Exit Sub
End If

Try
' --- Chép DM mới từ server về --- DOWNLOAD FILE - <<<<<<<<<<<
File.Copy("Z:\Dm.mdb", Application.StartupPath & "\Data\DatabaseLocal.mdb", True)
Catch ex As Exception
MessageBox.Show("Lỗi khi tải dữ liệu từ server về!" & vbNewLine & ex.ToString)
File.Copy(Application.StartupPath & "\Data\Bak\DbBak.mdb", Application.StartupPath & "\Data\DatabaseLocal.mdb", True)
Cursor.Current = Cursors.Arrow
Exit Sub
End Try
Vấn đề thứ nhất ở đây là file Access trên server có password mặc định, có code nào thay đổi bỏ password cũ và đổi lại password mới cho file Access được tải về không?
(không tính cách sau đây: tạo 1 file Access riêng (file B) rồi sau đó connect đến file Access kia (File A) để đổ dữ liệu vào file B) Vì password mặc định mọi người đều biết

Vấn đề thứ hai là có cách nào khóa file Access không cho người khác link table đến được không? :P
tony86
Posts: 7
Joined: Sun 06/09/2009 12:33 pm

Re: VB.Net và Access Database

Post by tony86 »

phong25_2 wrote:trong file access của em đã có trường mssv rồi. em copy đoạn code của anh tuyên để thử nhưng ko dc. ko biết lỗi "cannot find column" phải sửa như thế nào. có ai giúp e với.
bạn xem lại đi, coi chừng nhầm giữa cái Field_Name và Caption của nó
nguyenboi
Posts: 4
Joined: Mon 24/08/2009 6:28 pm

Re: VB.Net và Access Database

Post by nguyenboi »

Các anh cho em hỏi tí.Với bài Accesssample của anh anhtuyenbk thì mình thay csdl bằng SQL SERVER 2000 thì có được không.
Em có làm thử :thay csdl và chuổi kết nối bằng SQL ,cơ sở dữ liệu đã hiển thị lên datagridview nhưng khi insert vào thị nó báo lỗi ở dòng update
Mong được giúp đở.
Post Reply

Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”