Page 1 of 1

Hàm kiểm tra tần xuất xuất hiện trong chuổi , số lần xuất hiện trong chuổi

Posted: Sat 08/08/2015 3:44 pm
by muaphonui_2010
Mới sưu tầm code này ở bên kia, thây shay quá copy qua đây để có ai dùng thì dùng

Code: Select all

'Hàm kiểm tra tần xuất xuất hiện trong chuổi , số lần xuất hiện trong chuổi
  Public Function numberofchar(arraychar As Char(), chardata As Char) As Integer
    If arraychar.Length = 0 Then
      Return 0
    End If
    If Len(chardata) = 0 Then
      Return 0
    End If
    Dim number As Integer = 0
    For Each chartemp As Char In arraychar
      If chartemp = chardata Then
        number += 1
      End If
    Next
    Return number
  End Function

Re: Hàm kiểm tra tần xuất xuất hiện trong chuổi , số lần xuất hiện trong chuổi

Posted: Sat 13/02/2016 10:18 pm
by lehuyloc129
minh moi vào. cho mình hỏi:
vd: mình có hai ô textbox cho nhập email và password mình muốn kiểm tra 2 ô này xem:
ô thu nhất kiểm tra: Địa chỉ email phải ở dạng hợp lệ, như x@x.x
ô thứ 2 kiểm tra: Mật khẩu phải thoãi mãn các yêu cầu sau:
• Ít nhất 6 ký tự.
• Ít nhất 1 ký tự chữ hoa.
• Ít nhất 1 ký tự chữ số.
• Ít nhất 1 ký hiệu sau: !@#$%^
và hien thị nó bằng mgbox thì làm như thế nào