Page 19 of 19

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Posted: Thu 20/02/2014 1:59 pm
by heoagua
tiendungkct wrote:Bạn ơi mình tìm ra nguyên nhân rồi. do minh đặt tên của NameSpace sai thôi
cảm ơn bạn nhiều,

Mình cũng đang bị lỗi giống bạn. Tên NameSpace ở đâu hả bạn?
Thanks

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Posted: Thu 20/02/2014 4:52 pm
by heoagua
karchen wrote:HI! giúp mình với
Mình đã làm như bạn, nhưng trong RDLC design /Report Item mình chọn : Matrix
sau đó trong nút run_repost mình viết như sau :

Code: Select all

[csharp]
   private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string sql = String.Format(@"
                select soso s_account,TRANSACTION_DATE gl_date, sodu amout1  from tr_tk
                 where  TRANSACTION_DATE between '01-feb-2011' and '25-feb-2011'                         
                  ");

            DataTable DT = Ocn.SelectData(sql, true);   
            reportViewer1.Enabled = true;
            reportViewer1.Reset();
            reportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = "KLB_Reports.Report.KeToan.Report1.rdlc";
            Microsoft.Reporting.WinForms.ReportDataSource rds = new Microsoft.Reporting.WinForms.ReportDataSource();
            rds.Value = DT;
            reportViewer1.ProcessingMode = Microsoft.Reporting.WinForms.ProcessingMode.Local;
            Microsoft.Reporting.WinForms.LocalReport rep = reportViewer1.LocalReport;
            rep.DataSources.Add(rds);
            reportViewer1.RefreshReport();           
           
           
        }[/csharp]

Mình bị lỗi ở phần dataset, trên form reportviewer nó báo lỗi : 'A data source instance has not been supplied for the data source 'DS_candoi'.

Mình cũng bị lỗi "'A data source instance has not been supplied for the data source '...'" khi có 2 DataSet.
Giúp mình với!
Thanks!

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Posted: Wed 30/07/2014 2:37 pm
by thunga25
thuongbat wrote:Tranh thủ buổi trưa viết cái ví dụ mẫu cho các bạn nào quan tâm :)

anh Thuongbat ơi!em có chạy file của anh nhưng không được, em mở bằng visual basic 2005 Epress có được không ạ?
e cũng có bài cần làm cái report như anh hướng dẫn nhưng em không tìm thấy report khi add new item. a giúp em với được không ạ?

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Posted: Mon 06/10/2014 5:41 pm
by vuduongvbhp
Các bác cho em hỏi một chút, khi mình lưu ra file word, các textbox mình tạo đều thêm 1 dòng, vậy bỏ dòng đó đi kiểu gì các bác...thank all!

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Posted: Mon 09/02/2015 1:46 pm
by phucxuan
Có thể hướng dẫn em cách đánh stt duoc khong anh

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Posted: Fri 31/07/2015 2:38 pm
by QUANITGROBEST
mình làm report viewer qua máy khác chạy bị lỗi này..."could not load file or assembly microsoft.reportviewer.winforms version=11.0.0.0 " có bạn nào khắc phục được ko??? cảm ơn

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Posted: Fri 12/02/2016 7:21 pm
by tuandrcbaclieu
Bạn cho mình hỏi đoạn code của mình hiển thị được trên datagrigview mà không hiện dữ liệu ra report. Bạn có thể giúp mình cho nó hiển thị ra report nhé.Mình cảm ơn bạn nhiều lắm.

Private Sub loaddulieuin()
Taoketnoi()
Dim ngay As String = thanhtoan.txtngaytra.Text
Dim thang As String = thanhtoan.txtthangtra.Text
Dim nam As String = thanhtoan.txtnamtra.Text
Dim ngaythangnamviet As String = thang & "/" & ngay & "/" & nam
Dim ntn As DateTime = Convert.ToDateTime(ngaythangnamviet)
Dim cmd As String
cmd = "select khachhang.hoten,khachhang.diachi,khachhang.sodt,ngaymua.ngaymua,thanhtoan.ngaytra,thanhtoan.songayno,thanhtoan.hinhthuctra,ngaymua.tienmua,thanhtoan.laisuat,thanhtoan.tienlai,thanhtoan.thanhtien,thanhtoan.tientra,luuno.tinhtrang,ngaymua.tenhang from khachhang join ngaymua on khachhang.makh = ngaymua.makh join luuno on khachhang.makh = luuno.makh join thanhtoan on ngaymua.sohd = thanhtoan.sohd where thanhtoan.ngaytra = '" & ntn & "' "
Dim ds As New DataSet
Dim dt As New DataTable
Dim da As New SqlDataAdapter
da.SelectCommand = New SqlCommand(cmd, con)

da.Fill(ds)
dt = ds.Tables(0)
ReportViewer1.Reset()
ReportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = "Quanlycongno.rpthanhtoan.rdlc"
ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear()
Dim newDataSource As New ReportDataSource("dtsthanhtoan_dtbthanhtoan", dt)
ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(newDataSource)
ReportViewer1.RefreshReport()
ReportViewer1.LocalReport.DisplayName = "Call Logs"
ReportViewer1.SetDisplayMode(DisplayMode.PrintLayout)
ReportViewer1.ZoomMode = ZoomMode.Percent
ReportViewer1.ZoomPercent = 100
dgvin.DataSource = dt
con.Close()
End Sub

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Posted: Mon 08/08/2016 10:10 am
by hapvn
Các bạn help mình với. Mình làm report được rồi nhưng mà có thể tăng hay giảm fontsize của text trong report đó theo ý muốn không? Ví dụ như người xuất report thấy nội dung dư 1 dòng qua trang 02 thì người sử dụng nhấn nút giảm size lại chấp nhận chữ nhỏ để in vừa một trang, hoặc là tăng lên thêm để khỏi bỏ trống nhiều

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Posted: Tue 13/02/2018 9:21 am
by automaticbyhand
Chào mọi người,
Cho em hỏi lỗi design report mà khi in ra luôn bị nhảy cách trang trắng là ntn vậy?

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Posted: Fri 16/03/2018 6:44 am
by chomchom
automaticbyhand wrote:Chào mọi người,
Cho em hỏi lỗi design report mà khi in ra luôn bị nhảy cách trang trắng là ntn vậy?

--------------------
Vấn đề này ko đơn giản lắm để làm được cần tốn thời gian canh chỉnh, trải qua 2 bước:
1. set thuộc tính của file report
ConsumeContainerWhitespace = true

2. Cần tính toán các control trên report như là textbox, table,... phải có chiều cao, chiều rộng cộng với canh lề(margin) sao cho nhỏ hơn chiều rộng, cao của page là được.