Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

heoagua
Posts: 6
Joined: Wed 19/02/2014 10:47 am
Has thanked: 3 times

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Post by heoagua »

tiendungkct wrote:Bạn ơi mình tìm ra nguyên nhân rồi. do minh đặt tên của NameSpace sai thôi
cảm ơn bạn nhiều,
Mình cũng đang bị lỗi giống bạn. Tên NameSpace ở đâu hả bạn?
Thanks
heoagua
Posts: 6
Joined: Wed 19/02/2014 10:47 am
Has thanked: 3 times

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Post by heoagua »

karchen wrote:HI! giúp mình với
Mình đã làm như bạn, nhưng trong RDLC design /Report Item mình chọn : Matrix
sau đó trong nút run_repost mình viết như sau :

Code: Select all

 1.    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 2.         {
 3.             string sql = String.Format(@"
 4.                select soso s_account,TRANSACTION_DATE gl_date, sodu amout1  from tr_tk
 5.                 where  TRANSACTION_DATE between '01-feb-2011' and '25-feb-2011'                        
 6.                  ");
 7.  
 8.             DataTable DT = Ocn.SelectData(sql, true);  
 9.             reportViewer1.Enabled = true;
 10.             reportViewer1.Reset();
 11.             reportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = "KLB_Reports.Report.KeToan.Report1.rdlc";
 12.             Microsoft.Reporting.WinForms.ReportDataSource rds = new Microsoft.Reporting.WinForms.ReportDataSource();
 13.             rds.Value = DT;
 14.             reportViewer1.ProcessingMode = Microsoft.Reporting.WinForms.ProcessingMode.Local;
 15.             Microsoft.Reporting.WinForms.LocalReport rep = reportViewer1.LocalReport;
 16.             rep.DataSources.Add(rds);
 17.             reportViewer1.RefreshReport();            
 18.            
 19.            
 20.         }
Mình bị lỗi ở phần dataset, trên form reportviewer nó báo lỗi : 'A data source instance has not been supplied for the data source 'DS_candoi'.
Mình cũng bị lỗi "'A data source instance has not been supplied for the data source '...'" khi có 2 DataSet.
Giúp mình với!
Thanks!
thunga25
Posts: 6
Joined: Wed 04/06/2014 11:27 am

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Post by thunga25 »

thuongbat wrote:Tranh thủ buổi trưa viết cái ví dụ mẫu cho các bạn nào quan tâm :)
anh Thuongbat ơi!em có chạy file của anh nhưng không được, em mở bằng visual basic 2005 Epress có được không ạ?
e cũng có bài cần làm cái report như anh hướng dẫn nhưng em không tìm thấy report khi add new item. a giúp em với được không ạ?
vuduongvbhp
Posts: 1
Joined: Thu 13/10/2011 9:28 pm

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Post by vuduongvbhp »

Các bác cho em hỏi một chút, khi mình lưu ra file word, các textbox mình tạo đều thêm 1 dòng, vậy bỏ dòng đó đi kiểu gì các bác...thank all!
phucxuan
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 12
Joined: Mon 17/11/2014 4:41 pm
Has thanked: 1 time

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Post by phucxuan »

Có thể hướng dẫn em cách đánh stt duoc khong anh
User avatar
QUANITGROBEST
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 227
Joined: Thu 11/10/2012 9:47 am
Location: Thái Bình
Has thanked: 74 times
Been thanked: 23 times
Contact:

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Post by QUANITGROBEST »

mình làm report viewer qua máy khác chạy bị lỗi này..."could not load file or assembly microsoft.reportviewer.winforms version=11.0.0.0 " có bạn nào khắc phục được ko??? cảm ơn
tuandrcbaclieu
Posts: 1
Joined: Fri 12/02/2016 7:16 pm

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Post by tuandrcbaclieu »

Bạn cho mình hỏi đoạn code của mình hiển thị được trên datagrigview mà không hiện dữ liệu ra report. Bạn có thể giúp mình cho nó hiển thị ra report nhé.Mình cảm ơn bạn nhiều lắm.

Private Sub loaddulieuin()
Taoketnoi()
Dim ngay As String = thanhtoan.txtngaytra.Text
Dim thang As String = thanhtoan.txtthangtra.Text
Dim nam As String = thanhtoan.txtnamtra.Text
Dim ngaythangnamviet As String = thang & "/" & ngay & "/" & nam
Dim ntn As DateTime = Convert.ToDateTime(ngaythangnamviet)
Dim cmd As String
cmd = "select khachhang.hoten,khachhang.diachi,khachhang.sodt,ngaymua.ngaymua,thanhtoan.ngaytra,thanhtoan.songayno,thanhtoan.hinhthuctra,ngaymua.tienmua,thanhtoan.laisuat,thanhtoan.tienlai,thanhtoan.thanhtien,thanhtoan.tientra,luuno.tinhtrang,ngaymua.tenhang from khachhang join ngaymua on khachhang.makh = ngaymua.makh join luuno on khachhang.makh = luuno.makh join thanhtoan on ngaymua.sohd = thanhtoan.sohd where thanhtoan.ngaytra = '" & ntn & "' "
Dim ds As New DataSet
Dim dt As New DataTable
Dim da As New SqlDataAdapter
da.SelectCommand = New SqlCommand(cmd, con)

da.Fill(ds)
dt = ds.Tables(0)
ReportViewer1.Reset()
ReportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = "Quanlycongno.rpthanhtoan.rdlc"
ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear()
Dim newDataSource As New ReportDataSource("dtsthanhtoan_dtbthanhtoan", dt)
ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(newDataSource)
ReportViewer1.RefreshReport()
ReportViewer1.LocalReport.DisplayName = "Call Logs"
ReportViewer1.SetDisplayMode(DisplayMode.PrintLayout)
ReportViewer1.ZoomMode = ZoomMode.Percent
ReportViewer1.ZoomPercent = 100
dgvin.DataSource = dt
con.Close()
End Sub
hapvn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 32
Joined: Sat 04/07/2009 5:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 6 times

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Post by hapvn »

Các bạn help mình với. Mình làm report được rồi nhưng mà có thể tăng hay giảm fontsize của text trong report đó theo ý muốn không? Ví dụ như người xuất report thấy nội dung dư 1 dòng qua trang 02 thì người sử dụng nhấn nút giảm size lại chấp nhận chữ nhỏ để in vừa một trang, hoặc là tăng lên thêm để khỏi bỏ trống nhiều
automaticbyhand
Posts: 1
Joined: Tue 13/02/2018 9:19 am

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Post by automaticbyhand »

Chào mọi người,
Cho em hỏi lỗi design report mà khi in ra luôn bị nhảy cách trang trắng là ntn vậy?
chomchom
Posts: 1
Joined: Fri 16/03/2018 6:38 am

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Post by chomchom »

automaticbyhand wrote:Chào mọi người,
Cho em hỏi lỗi design report mà khi in ra luôn bị nhảy cách trang trắng là ntn vậy?
--------------------
Vấn đề này ko đơn giản lắm để làm được cần tốn thời gian canh chỉnh, trải qua 2 bước:
1. set thuộc tính của file report
ConsumeContainerWhitespace = true

2. Cần tính toán các control trên report như là textbox, table,... phải có chiều cao, chiều rộng cộng với canh lề(margin) sao cho nhỏ hơn chiều rộng, cao của page là được.
Post Reply

Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”